Ras­mus Pre­hn beta­ler igen pen­ge til­ba­ge: Lod skat­tey­der­ne beta­le for super­lim til sine knæk­ke­de briller

Føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) må nok engang til lom­mer­ne og beta­le pen­ge til­ba­ge, for­di han uret­mæs­sigt har ladet skat­tey­der­ne beta­le for sine rent pri­va­te udgif­ter. I sin tid som fun­ge­ren­de kul­tur­mi­ni­ster tør­re­de Ras­mus Pre­hn en tube super­lim til den besked­ne pris af 59 kro­ner af på skat­tey­der­ne, som skul­le bru­ges til at repa­re­re mini­ste­rens pri­va­te og knæk­ke­de bril­le­stel. Det viser en aktind­sigt, som Fri­heds­bre­vet har fået. Nok slår belø­bet ikke sto­re hul­ler i de offent­li­ge finan­ser, men udgif­ten er blot det sene­ste i ræk­ken af eksemp­ler, hvor Pre­hn har måt­te beta­le pen­ge til­ba­ge. Tid­li­ge­re er det blandt andet sket efter en ræk­ke dyre restau­rant­be­søg med jour­na­li­ster – betalt med mini­ste­ri­ets kre­dit­kort. Til­ba­ge­be­ta­lin­gen for super­li­men til de øde­lag­te bril­ler ske­te, først fire dage efter Fri­heds­bre­vet fik ind­sigt i bila­ge­ne i begyn­del­sen af juli fra Ras­mus Pre­hns tid som kul­tur­mi­ni­ster. Og net­op den slags til­ba­ge­be­ta­ling på bag­kant har Pre­hn selv tid­li­ge­re tord­net imod. I 2008 måt­te for­hen­væ­ren­de Ven­stre-stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen beta­le 642,50 kro­ner til­ba­ge til Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et for køb af blandt andet ciga­ret­ter og en arbejds­frokost i sin tid som inden­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster. Det faldt i dén grad Ras­mus Pre­hn for brystet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her