Ras­mus Pre­hn frem­står som en kli­ma­be­vidst mini­ster, men fly­ver på arbej­de for skat­te­kro­ner: 80 inden­rigs­flyv­nin­ger på 16 måneder

Folketingets medlemmer ankommer til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke før Folketingets åbning. Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn (S).

Det skor­ter ikke på grøn­ne glo­ser, når føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn toner frem i offent­lig­he­den. Han spi­ser grøn, kli­ma­ven­lig mad, som kost­rå­de­ne fore­skri­ver. Han elsker at tage toget, og så har han fået en grøn mini­ster­bil. Men mens han lov­pri­ser de grøn­ne valg, sæt­ter han sig fle­re gan­ge om måne­den i et inden­rigs­fly og fly­ver mel­lem bopæ­len i Aal­borg og Køben­havn. På bare 16 måne­der har trans­por­ten udledt tre tons CO2, viser bereg­nin­ger, som Fri­heds­bre­vet har lavet. En aktind­sigt, som Fri­heds­bre­vet har fået i Ras­mus Pre­hns rej­ser mel­lem Aal­borg og Køben­havn i sin tid som udvik­lings­mi­ni­ster, viser, at mini­ste­ren i en peri­o­de på 16 måne­der fra den 12. juli 2019 til den 12. novem­ber 2020 har flø­jet omtrent 80 gan­ge. Det sva­rer i gen­nem­snit til, at Ras­mus Pre­hn har flø­jet mel­lem Køben­havn og Aal­borg mere end én gang om ugen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.