Ras­mus Pre­hns kreds­for­mand fore­slog kre­a­ti­ve meto­der til at hol­de dona­tion hem­me­lig: “Det var jo for­di, at 50.000 er alli­ge­vel 50.000”

Ras­mus Pre­hns (S) kreds­for­mand i Nord­jyl­land, Tor­ben Kap­tain, ken­der til­sy­ne­la­den­de til fle­re for­skel­li­ge kre­a­ti­ve meto­der, som på hver sin måde kan slet­te spo­re­ne til en rund­hån­det dona­tion på 50.000 kro­ner til føde­va­re­mi­ni­ste­rens valg­kamp. I hvert fald giver kreds­for­man­den på en skjult opta­gel­se udtryk for, at der er fle­re mulig­he­der for at omgå reg­ler­ne, så bidra­get til Pre­hn hol­des hem­me­ligt. For­sla­ge­ne kom­mer kreds­for­man­den med, da den tid­li­ge­re bed­ra­ge­ri­døm­te virk­som­hed­s­e­jer Mads Grøn­lund Dine­sen på Fri­heds­bre­vets for­an­led­ning fore­gi­ver at vil­le done­re 50.000 kro­ner ano­nymt. Først afvi­ser kreds­for­man­den, at dona­tio­ner over beløbs­græn­sen på 22.200 kro­ner kan hol­des hem­me­li­ge, men for­kla­rer også, at nav­net alli­ge­vel kun kom­mer frem, hvis nogen vil “søge aktind­sigt og ting og sager”. Da Dine­sen spør­ger, om han kan done­re 20.000 til føde­va­re­mi­ni­ste­rens kampag­ne og et beløb “et andet sted i par­ti­et”, bli­ver Kap­tain kreativ. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her