Rege­rin­gen for­søg­te aldrig at lave fle­re kli­maaf­ta­ler med lan­dets stør­ste udle­de­re: “Det er grotesk”

Aalborg Portland Cementfabriks kridtgrav i Rørdal ved Aalborg, 16. september 2020. Aalborg Portland og regeringen har indgået en samarbejdsaftale , der forpligter cementvirksomheden til reelt at reducere egne CO2 -udledninger. Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2 udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 pct.-målsætningen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2020)

Der var bre­de smil og højt humør, da rege­rin­gen i sep­tem­ber 2020 ind­gik en sam­ar­bejds­af­ta­le med lan­dets suverænt stør­ste CO2-udle­der, cementvirk­som­he­den Aal­borg Port­land, som for­plig­te­de virk­som­he­den til mar­kan­te reduk­tio­ner frem mod 2030. Ikke ale­ne var afta­len en sejr for kli­ma­et. Den skul­le også ses som “en ska­be­lon for frem­ti­di­ge sam­ar­bej­der med andre sto­re dan­ske udle­de­re”, lød det fra rege­rin­gen. Alli­ge­vel kom det for nylig frem, at rege­rin­gen i dag — mere end halvan­det år sene­re — sta­dig kun har ind­gå­et den ene afta­le med Aal­borg Port­land. Nu viser det sig også, at rege­rin­gen end ikke har gjort for­sø­get med fle­re af de sto­re virk­som­he­der, der udle­der allermest. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her