Reg­ning for vinind­køb og Tivo­li-luksus i Dansk Fol­ke­par­ti eks­plo­de­rer: Nu over­ve­jer par­ti­et at kræ­ve erstat­ning fra tid­li­ge­re chef

Dansk Fol­ke­par­tis for­brug af skat­te­kro­ner på sto­re mæng­der ita­li­ensk vin og med­lem­skab af Tivo­lis eks­klu­si­ve erhvervs­klub er langt stør­re end hidtil anta­get. For­bru­get af vin er vok­set fra lidt over 200.000 kro­ner til knap 400.000 kro­ner, mens udgif­ten til erhvervs­klub­ben nu er på næsten en halv mil­li­on. Vinen er købt hos den tid­li­ge­re sekre­ta­ri­ats­chefs bror, og par­tiets revisor vur­de­rer, at det er i strid med habi­li­tets­reg­ler­ne. DF over­ve­jer at rej­se erstat­nings­krav mod den tid­li­ge­re chef, der i dag er hos Danmarksdemokraterne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her