Røve­ri ved højlys dag – en histo­rie om ejen­doms­vur­de­rin­ger og poli­tisk markedsføring

De nye ejen­doms­vur­de­rin­ger har sat sin­de­ne i kog. Det er ikke nyt, at ejen­doms­vur­de­rin­ger og de skat­te­mæs­si­ge kon­se­kven­ser for befolk­nin­gen giver anled­ning til debat. Da man i Stor­bri­tan­ni­en til­ba­ge i slut­nin­gen af 1600-tal­let ind­før­te en sær­lig skat på ejen­dom­me, der hav­de mere end seks vin­du­er, tal­te man om Day­light Rob­be­ry, for­di man men­te, at sta­ten i bog­sta­ve­lig­ste for­stand stjal dags­ly­set – siden da er det ble­vet en fast vending. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her