Ruslands dan­ske ven køb­te gas til over­pris og gjor­de Dan­mark afhængig

Fle­re par­ti­er ønsker nu, at Dan­mark skal stop­pe med at impor­te­re gas fra Rusland, og at Ørsted skal rive sin 20-åri­ge mil­li­ard­kon­trakt med Gazprom i styk­ker som en reak­tion på kri­gen i Ukrai­ne. Hoved­man­den bag den omstrid­te afta­le med Gazprom er Kurt Bligaard Peder­sen, der som kon­cern­di­rek­tør i Dong Ener­gy – i dag Ørsted – for­hand­le­de den på plads i 2006 med blandt andre Ale­xan­der Med­ve­dev, som var næst­for­mand for Gazproms direk­tion og tæt på præ­si­dent Vla­di­mir Putin. Få år efter gas­sen begynd­te at strøm­me ind i Dan­mark, var det rus­si­ske even­tyr dog kun lige begyndt for Kurt Bligaard, der i dag er for­mand for Jyske Bank. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.