Rus­ser­ne går i krig med Jesu ord på læben

Gre­gory Car­le­ton er pro­fes­sor i kul­tur­hi­sto­rie og lit­te­ra­tur på Tufts Uni­ver­si­ty i Mas­sa­chu­setts. Han vok­se­de op i Rich­mond, Vir­gi­nia, som var Syd­sta­ter­nes hoved­stad under den ame­ri­kan­ske bor­ger­krig. Her fin­des fle­re slag­mar­ker og monu­men­ter knyt­tet til bor­ger­kri­gen, og der­for var Car­le­ton under sin opvækst vid­ne til, hvor­dan Ame­ri­ka reflek­te­rer over sin krigskul­tur. Det blik på ver­den tog han med sig til Rusland i 1990’erne, hvor han note­re­de, at krig var til ste­de overalt. Ker­nen i den rus­si­ske krigsmyte, siger Car­le­ton, består af fore­stil­lin­gen om Rusland som Guds udvalg­te land og det land, der vær­ner om den ret­te tro samt en per­ma­nent bekym­ring for at bli­ve invaderet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her