S‑borgmester vil ikke sva­re på, om han kend­te til dona­tion fra byggematador

Vid­ste Aal­borg-borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S), at hans par­ti­o­r­ga­ni­sa­tion benyt­te­de sig af en sær­de­les kre­a­tiv fin­te, da par­ti­et del­te bidrag på 50.000 kro­ner fra tre sel­ska­ber, der var helt eller del­vist ejet af den kon­tro­ver­si­el­le rig­mand Jes­per Sko­vs­gaard, op i tre por­tio­ner? Det har Tho­mas Kastrup-Lar­sen haft seks uger til at tæn­ke over, hvad han vil­le sva­re på. Han har været syge­meldt med stress siden den 20. janu­ar, men nu er han atter til­ba­ge på borg­mester­kon­to­ret. Han vil sta­dig­væk hver­ken af- eller bekræf­te, om han vid­ste, at tre af Jes­per Sko­vs­gaards sel­ska­ber på én og sam­me dag done­re­de sam­let 50.000 kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.