S‑donorer sid­der tungt på poster­ne i sta­tens selskaber

Soci­al­de­mo­kra­tiets sponso­rer har – sam­men med tid­li­ge­re top­mi­ni­stre – fået godt fat om besty­rel­ses­poster­ne i sta­tens sel­ska­ber. I 10 af sel­ska­ber­ne er der skif­tet for­mand siden rege­rings­skif­tet i juni 2019. To gan­ge er et med­lem af Soci­al­de­mo­kra­tiets pen­ge­klub, Erhvervs­forum Vækst, ble­vet valgt.  Tal­let skal læg­ges sam­men med, at tre tid­li­ge­re S‑ministre også har fået nye besty­rel­ses­po­ster. Det bety­der, at fem ud af ti nye for­mænd i sta­tens sel­ska­ber har en tæt rela­tion til Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Der­u­d­over er fle­re S‑sponsorer, der også bidra­ger til par­ti­kas­sen gen­nem pen­ge­klub­ben, ble­vet beløn­net med en peri­o­de mere som besty­rel­ses­for­mand og nye bestyrelsesposter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her