Sarah for­søg­te selv­mord to gan­ge på Hav­re­går­den: En und­skyld­ning er det punk­tum, jeg mang­ler for at kom­me videre

Sarah Chri­sten­sen var kun 14 år gam­mel, da hun to gan­ge inden for kort tid for­søg­te at tage sit eget liv, mens hun var elev på Hav­re­går­den Kostsko­le i 2015.  Og hun er langt­fra det ene­ste barn, der har for­søgt at begå selv­mord, da de var ind­skre­vet på den skan­da­le­ram­te og nu luk­ke­de kostsko­le i Nord­s­jæl­land. Fri­heds­bre­vet kun­ne i sid­ste uge for­tæl­le, at Sarah Chri­sten­sen og 17 andre tid­li­ge­re ele­ver kræ­ver en erstat­ning på 5,4 mil­li­o­ner kro­ner af sta­ten for det mas­si­ve omsorgs­svigt, de har været udsat for i deres tid på sko­len.  Men fle­re af de tid­li­ge­re ele­ver kræ­ver mere end en erstat­ning. Til Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler de nu, hvor­dan de efter­spør­ger en und­skyld­ning fra regeringen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her