Seman­tik og supermagter

Da Joe Biden over­tog præ­si­den­tem­be­det i USA, for­ven­te­de man­ge en omvur­de­ring af lan­dets for­hold til Kina. Donald Trumps Kina-poli­tik hav­de været defi­ne­ret af en hård han­dels­linje, en tyde­lig støt­te til Taiwan og stra­te­gisk posi­tio­ne­ring i for­hold til kri­ti­ske råva­rer og for­sy­nings­kæ­der. Under Trumps ledel­se hav­de USA fulgt en poli­tik om “de-coup­ling”, hvor lan­det for­søg­te at mind­ske sin afhæn­gig­hed af Kina. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her