Sexi­stisk, domi­ne­ren­de og opfa­ren­de: Omstridt muse­ums­chef får skarp kri­tik af lang ræk­ke tid­li­ge­re medarbejdere

Fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re beskri­ver et dys­funk­tio­nelt arbejds­mil­jø på Muse­um Sydøst­dan­mark, hvor mob­ning og over­fus­nin­ger er en del af dag­lig­da­gen. De tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re mener, at muse­ums­che­fen går efter stru­ben, hvis man stil­ler sig i vej­en, og at pro­ble­mer­ne er så godt som umu­li­ge at få løst, for­di che­fens fami­lie­med­lem­mer og ven­ner arbej­der på museet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her