Sexi­stisk, domi­ne­ren­de og opfa­ren­de: Omstridt muse­ums­chef får skarp kri­tik af lang ræk­ke tid­li­ge­re medarbejdere


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Pres­se­næv­net har udtalt kri­tik af artiklen.

Det kor­te af det lange

Fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re beskri­ver et dys­funk­tio­nelt arbejds­mil­jø på Muse­um Sydøst­dan­mark, hvor mob­ning og over­fus­nin­ger er en del af dag­lig­da­gen. De tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re mener, at muse­ums­che­fen går efter stru­ben, hvis man stil­ler sig i vej­en, og at pro­ble­mer­ne er så godt som umu­li­ge at få løst, for­di che­fens fami­lie­med­lem­mer og ven­ner arbej­der på museet. 

Hele histo­ri­en

Udadtil frem­står Thor­b­jørn Kol­bo som en suc­ces­for­tæl­ling fra et muse­um i provin­sen. I sin tid som muse­ums­chef på Muse­um Sydøst­dan­mark har han vun­det pri­ser og søsat mil­li­ondy­re sats­nin­ger, lige­som han har tur­ne­ret i medi­er­ne med den ene udstil­ling efter den anden, fra Picas­so til Jim Lyngvild. 

Fra 2013 til 2021 var han des­u­den soci­al­de­mo­kra­tisk med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Vor­ding­borg Kom­mu­ne, de sid­ste fire år som for­mand for Kultur‑, Idræt- og Fri­tids­ud­val­get. Kol­bo ken­der gud og hver­mand på de sydsjæl­land­ske egne, og han får ting til at ske. 

Da han sag­de far­vel til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i 2021, omtal­te Vor­ding­borgs borg­me­ster ham som en bulldog. 

“At han i vores sam­ar­bej­de nu kan tage en rol­le som en mere frit­gå­en­de lokal­po­li­tisk ‘bul­l­dog’, er en kæm­pe for­del i det frem­ti­di­ge poli­ti­ske land­skab,” sag­de Vor­ding­borgs borg­me­ster Mika­el Smed (S).

Nu føjer en ræk­ke tid­li­ge­re ansat­te nuan­cer til for­tæl­lin­gen om den­ne frit­gå­en­de bul­l­dog og prisvin­den­de muse­ums­chef, der efter Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger er ble­vet sat i for­bin­del­se med habi­li­tets­pro­ble­mer og nepotisme. 

Den sene­ste tid har Fri­heds­bre­vet beskre­vet, hvor­dan Kol­bo er chef på et muse­um, hvor også hans mor, far, svo­ger og fæt­ter er ansat – de to sid­ste har end­da Kol­bo som nær­me­ste chef. 

Muse­ets direk­tør, Keld Møl­ler Han­sen, har for­kla­ret, at det ikke har haft nogen effekt på arbejdsmiljøet. 

Men der fin­des også en anden histo­rie. For iføl­ge en lang ræk­ke kil­der er Thor­b­jørn Kol­bo både domi­ne­ren­de, opfa­ren­de og sexi­stisk. Muse­ums­che­fens ledel­ses­til knæk­ker højtud­dan­ne­de men­ne­sker, der slår sig på en chef, som deler de ansat­te op i et A- og B‑hold, for­kla­rer de. 

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt Keld Møl­ler Han­sen og Thor­b­jørn Kol­bo kri­tik­ken. I et mailsvar skri­ver direk­tør Keld Møl­ler Han­sen, at de “ikke kan nik­ke gen­ken­den­de” til de situ­a­tio­ner, de tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re har oplevet. 

Man er ban­ge for ham

Fri­heds­bre­vet har talt med 14 tid­li­ge­re ansat­te. 12 ønsker at for­bli­ve ano­ny­me, mens to står frem ved navn. Alle har mær­ket på egen krop, hvor­dan det var at arbej­de under Keld Møl­ler Han­sens og Thor­b­jørn Kol­bos ledel­se. De beskri­ver deres tid på muse­et som en hård tid med kon­flik­ter, A- og B‑hold, over­fus­nin­ger, sexis­me og chi­ka­ne­ren­de adfærd, og de er alle let­te­de over, at tiden som ansat på muse­et er forbi.

De tid­li­ge­re ansat­te beskri­ver en chef, der vil frem i ver­den og vil have ting til at ske. Det kan Thor­b­jørn Kol­bo. Han vil mag­ten frem for alt andet og skyr ingen mid­ler for at få sin vil­je, for­tæl­ler de. De beskri­ver en chef, der går mere op i kom­mu­ni­ka­tion end i fag­lig­hed, og en chef, der udfø­rer sit job, som var det en poli­tisk valg­kamp, der føres hver dag med spid­se albu­er for at kom­me frem og ryd­de mod­stand af vejen. 

“Jeg har per­son­ligt over­ve­jet om Thor­b­jørn får et per­son­ligt kick ud af at få folk fyret. Han kan ikke tåle uenig­hed, og at han ikke bare bli­ver beun­dret,” siger en tid­li­ge­re med­ar­bej­der og beskri­ver arbejds­mil­jø­et sådan her: 

“Udskam­nin­ger var hver­dagskost på det muse­um. Man blev helt glad, hvis Thor­b­jørn sag­de god­mor­gen. Det var, som om pro­por­tio­ner­ne for almin­de­lig ordent­lig adfærd helt forsvandt.” 

“Man er ban­ge for ham,” som en anden siger. 

“Han er fuld­kom­men uimod­ta­ge­lig over for argu­men­ter, og så har han en fuld­stæn­dig bar­n­ag­tig form, hvor han kan råbe og skri­ge, så stem­men knæk­ker over,” husker en tred­je tid­li­ge­re medarbejder. 

“Han er tæt på at være et af de mest mod­by­de­li­ge men­ne­sker, jeg nogen­sin­de har truffet.” 

Det bli­ver i familien

Thor­b­jørn Kol­bos svo­ger, fæt­ter og to af hans gode ven­ner er, iføl­ge fle­re kil­der, ansat på muse­et. Kol­bo er udover at være en del af muse­ets øver­ste ledel­se også chef for det, der hed­der ejen­doms- og udstil­lings­af­de­lin­gen. Her er svo­ge­ren ejen­doms­le­der, fæt­te­ren art director, og to gode ven­ner er ansat som udstil­lings­ar­ki­tekt og tek­nisk leder. 

At Kol­bo har sine nær­me­ste tæt på sig, er langt fra uvæ­sent­ligt i den­ne sam­men­hæng. Det giver ham nem­lig fri­pas, mener de tid­li­ge­re ansat­te. De mener, at muse­ums­che­fen har ind­ret­tet sig sådan, at han har magt over alle dele af museet. 

“Alt går igen­nem Thor­b­jørns afde­ling. Så hvis de luk­ker ned for en, så kan man ikke kom­me vide­re med sit arbej­de. Man står til­ba­ge uden­for og ser ind,” siger en tid­li­ge­re medarbejder. 

“De holdt jo sam­men, og det vil sige, at det var et entou­ra­ge af ryg­klap­pe­re. Man kun­ne ikke få noget igen­nem,” siger en anden tid­li­ge­re medarbejder. 

Den­nis Ejsen­hardt er tid­li­ge­re kom­merci­el chef på muse­et og den ene af de to tid­li­ge­re ansat­te, der har ind­vil­li­get i at stå frem ved navn. 

I løbet af det halvan­det år, Den­nis Ejsen­hardt arbej­de­de på muse­et, ople­ve­de han fle­re gan­ge, hvor­dan arbejds­mil­jø­et blev påvir­ket af Thor­b­jørn Kol­bo og hans nærmeste. 

“Grup­pen omkring Thor­b­jørn skab­te en utryg kul­tur, hvor ansat­te ikke vid­ste, hvad der kom vide­re til che­fen fra sam­ta­ler på tomands­hånd, hvad der blev over­hørt, eller hvad der blev set,” siger Den­nis Ejsenhardt. 

Vok­senskæl­dud

Man­ge af de tid­li­ge­re ansat­te er eni­ge om, at Thor­b­jørn Kol­bo er dyg­tig og enga­ge­ret i de dele af hans arbej­de, der ikke har med ansat­te at gøre.

“Thor­b­jørn er fag­ligt dyg­tig, men domi­ne­ren­de og græn­se­over­skri­den­de i sin adfærd. Han vil have sin vil­je igen­nem, koste hvad det vil,” siger Den­nis Ejsen­hardt, der for­lod muse­et efter en gen­si­dig aftale. 

Vær­st var, iføl­ge Ejsen­hardt og man­ge andre, Kol­bos tem­pe­ra­ment. Jævn­ligt gik han i flæ­sket på de ansat­te, der gik ham på, og som kom­merci­el chef hav­de Den­nis Ejsen­hardt en ræk­ke folk under sig, som ofte skul­le sam­les op efter en over­fus­ning fra Thorbjørn. 

“Han har kort lun­te og farer helt op i det røde felt. Man kan slet ikke kom­mu­ni­ke­re med ham, når han er der. Der var på et tids­punkt, hvor jeg bad ham om ikke at kon­tak­te mine med­ar­bej­de­re direk­te, men kun gen­nem mig af sam­me årsag,” siger han. 

Det kun­ne være alt muligt, der gjor­de udsla­get. For eksem­pel husker en tid­li­ge­re med­ar­bej­der, hvor­dan Kol­bo hav­de ind­ført en regel om, at med­ar­bej­der­ne kun måt­te pyn­te op til jul på én måde. 

“Vi måt­te kun have sor­te jule­stjer­ner,” siger den tid­li­ge­re medarbejder. 

“Nogen hav­de lavet en juleud­stil­ling med noget vat, som direk­tø­ren hav­de givet lov til. Thor­b­jørn flå­e­de det der vat fra hin­an­den og kaste­de det rundt på for­skel­li­ge skri­ve­bor­de,” siger medarbejderen. 

“Han er opfa­ren­de. Magtsyg. Flip­pe­de ud over de mind­ste ting.” 

Samt­li­ge tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re, Fri­heds­bre­vet har talt med, gen­ken­der histo­ri­er­ne om Thor­b­jørn Kol­bos over­fus­nin­ger. Ikke alle har mod­ta­get en, men alle har fryg­tet dem. Sær­ligt, for­di en kon­flikt med Kol­bo ikke nød­ven­dig­vis stop­pe­de der. 

Kol­bo kun­ne udse sig en per­son, som han vil­le have ned med nak­ken, for­tæl­ler de tid­li­ge­re ansat­te. De beskri­ver det som vok­sen­mob­ning og chi­ka­ne og som en ople­vel­se af at bli­ve fros­set ude og gjort til grin. I de vær­ste til­fæl­de kun­ne man bli­ve degra­de­ret, fyret eller syg, hvis man kom på tværs af museumschefen. 

“Der var jo vir­ke­lig, vir­ke­lig dår­ligt arbejds­mil­jø, og alle vid­ste det. Hvis man pip­pe­de noget, kun­ne man risi­ke­re at bli­ve fyret. Det hang som en trus­sel i luf­ten,” siger en tid­li­ge­re ansat. 

En anden husker: 

“Fle­re af de syge­mel­din­ger, som er sket her de sene­re år, er kom­met i kølvan­det på, at med­ar­bej­der­ne hav­de en kon­flikt med Thorbjørn.” 

“Man kom­mer ud i en slem for­fat­ning, når man kom­mer ud fra det muse­um,” siger en tid­li­ge­re med­ar­bej­der, der også for­kla­rer, at hun efter­føl­gen­de fik pro­fes­sio­nel hjælp til at hånd­te­re de ting, hun var udsat for i sin tid på museet. 

Pus­sy power

Fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re for­tæl­ler, at tonen på muse­et ofte var sexi­stisk. To kvin­de­li­ge ansat­te husker især en epi­so­de, der opstod til et møde. Thor­b­jørn Kol­bo og Keld Møl­ler Han­sen var med til mødet sam­men med kvin­de­li­ge ansat­te fra muse­et og repræ­sen­tan­ter fra en kom­mu­ne. Keld Møl­ler Han­sen og Thor­b­jørn Kol­bo tal­te om, at der var man­ge lækre kvin­der ansat på muse­et. Thor­b­jørn kig­ge­de på Keld og sagde: 

“Det kun­ne være, at vi skul­le drop­pe at lave muse­ums­drift og begyn­de at lave por­no­film i stedet.” 

De gri­ne­de beg­ge hån­ligt, husker de to møde­del­ta­ge­re. Da en af kvin­der­ne sene­re sag­de noget på mødet, kig­ge­de Thor­b­jørn igen på Keld og sag­de “pus­sy power”, mens de igen gri­ne­de hånligt. 

“Bag­ef­ter spurg­te med­ar­bej­der­ne fra kom­mu­nen os hver især, hvor­dan det var at arbej­de på muse­et, når der blev talt sådan til kvin­der,” siger den ene tid­li­ge­re ansatte. 

“Fak­tisk var pus­sy power en hen­vis­ning til, at ikke ale­ne var der efter­hån­den man­ge lækre kvin­der ansat på muse­et – de var også lige lov­lig rapkæf­te­de,” siger en anden tid­li­ge­re medarbejder. 

Keld Møl­ler Han­sen gen­ken­der som sagt ingen af de beskrev­ne epi­so­der, og i et skrift­ligt svar under­stre­ger han følgende: 

“Muse­et har en nult­o­le­ran­ce for kræn­kel­ser og har i for­å­ret 2021 udar­bej­det ‘ret­nings­linjer for fore­byg­gel­se af og hånd­te­ring af kræn­ken­de hand­lin­ger’, som for­tæl­ler med­ar­bej­der­ne, hvad de skal gøre i til­fæl­de af kræn­kel­ser. Muse­et har ikke mod­ta­get anmel­del­ser af krænkelser.” 

Øjne alle vegne

En anden årsag til, at de tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re var ban­ge for Thor­b­jørn, var den udpræ­ge­de stik­ker­kul­tur, som præ­ge­de museet. 

Sus­an­ne Outzen, der stop­pe­de på muse­et i 2021 efter 15 år som muse­ums­in­spek­tør, husker, at man aldrig kun­ne vide sig sik­ker, hvis man drøf­te­de sin util­freds­hed med ledel­sen med andre ansatte. 

Sær­ligt husker hun en sam­ta­le, hun hav­de med en kol­le­ga, hun aldrig hav­de mødt før. I sam­ta­len kom de ind på for­hol­det til ejen­doms- og udstil­lings­af­de­lin­gen, som den ansat­te roste, da de altid hjalp hende. 

Det er bare ikke Sus­an­nes ople­vel­se, og det fik hun også sagt. 

Da de var fær­di­ge med den kor­te snak, spurg­te Sus­an­ne en anden kol­le­ga om, hvem det ukend­te ansigt var. Hun svarede: 

“Man skal pas­se på hen­de der. Det er Thor­b­jørns mor.” 

“Det gib­be­de lidt i mig, og jeg blev lidt tavs. Man står straks og tæn­ker: ‘Hvad fik jeg sagt?’ Jeg tror også, at det er der­for, jeg så tyde­ligt kan huske epi­so­den,” siger Sus­an­ne Outzen. 

Hun hav­de nem­lig tid­li­ge­re ople­vet, at ting, der blev sagt på tomands­hånd, kom Thor­b­jørn Kol­bo og resten af ledel­sen for øre, hvil­ket så resul­te­re­de i en røf­fel fra chefen. 

Og hun står ikke ale­ne med ople­vel­sen af en arbejds­plads, hvor der her­ske­de en “udpræ­get stikkerkultur”. 

“Folk føl­te, at de blev over­vå­get, og at der blev holdt øje med, hvor­dan man løste sine opga­ver. Han hav­de bare øjne alle veg­ne,” lyder det fra en tid­li­ge­re medarbejder. 

“Jeg har aldrig været på en så dys­funk­tio­nel arbejds­plads,” som en anden tid­li­ge­re med­ar­bej­der siger. 

Frygt­kul­tur

En kon­kret epi­so­de, fle­re uaf­hæn­gigt af hin­an­den husker, er et møde, hvor der skul­le væl­ges en med­ar­bej­der­re­præ­sen­tant til besty­rel­sen. Der opstod en dis­kus­sion, da en med­ar­bej­der vil­le have direk­tio­nen til at for­la­de loka­let, mens med­ar­bej­der­ne stemte. 

“Der var en, der stil­le­de sig op og sag­de, at det ikke var rig­tigt, og at ledel­sen skul­le gå ud af loka­let, mens vi dis­ku­te­re­de. Så blev han sat på plads rime­lig kon­tant. Det var direk­tø­ren, der sag­de, at det skul­le han ikke blan­de sig i. Og så var direk­tio­nen også med til at tæl­le stem­mer­ne op bag­ef­ter,” siger en tid­li­ge­re ansat. 

Sus­an­ne Outzen stil­le­de op som med­ar­bej­der­re­præ­sen­tant og husker der­for mødet tyde­ligt. Som repræ­sen­tant skul­le hun stil­le sig op for­an hele direk­tio­nen og med “ondt i maven” for­tæl­le om, hvor­for hun ger­ne vil­le være medarbejderrepræsentant. 

“Typisk vil man jo være med­ar­bej­der­re­præ­sen­tant, for­di man ger­ne vil ændre noget, der er i vej­en. Så det er jo græn­se­over­skri­den­de at stå for­an ledel­sen og sige den slags ting. Og det er også imod reg­ler­ne. Men reg­ler­ne skal man åben­bart læse op på inden møde­r­ne, for ledel­sen ken­der dem ikke,” siger hun. 

En anden tid­li­ge­re med­ar­bej­der, der var til ste­de ved mødet, husker stem­nin­gen i loka­let efter optrinnet. 

“Vi var alle sam­men cho­ke­re­de oven på det der. Folk var så ban­ge. Ingen tur­de sige noget,” siger den tid­li­ge­re ansat­te og fortsætter: 

“Jeg fortrød, at vi ikke var fle­re, der bak­ke­de op. Stem­nin­gen var bare så iskold. Det var en frygtkultur.” 

Kig i APV’en

Typisk kan et dår­ligt arbejds­mil­jø som det, de tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re beskri­ver, aflæ­ses i arbejds­plads­vur­de­rin­gen eller APV’en, der laves med et par års mel­lem­rum. Men ikke på Muse­um Sydøstdanmark. 

“Jeg har set muse­ets APV’er (med­ar­bej­der­nes vur­de­rin­ger af arbejds­plad­sen, red.), og de ser fine ud,” sag­de Kim Dawartz, cen­ter­chef for kul­tu­r­om­rå­det i Næst­ved Kom­mu­ne, til Sjæl­land­ske Nyheder. 

Men iføl­ge de tid­li­ge­re ansat­te er der en god grund til, at man ikke kan læse det dår­li­ge arbejds­mil­jø ud af APV’en. 

Først og frem­mest var spør­ge­ske­ma­er­ne for­delt på så små afde­lin­ger, at ledel­sen ud af besva­rel­ser­ne kun­ne læse, hvem der hav­de sva­ret hvad. Med­ar­bej­der­ne fryg­te­de, at det kun­ne få kon­se­kven­ser for dem, hvis de var utilfredse. 

“Folk tur­de ikke. Dels kun­ne det være lige meget, da det aldrig før­te til noget, og så var man ban­ge for at ryge ud. Det var ikke noget, der blev ita­le­sat, men man kun­ne jo se, hvad der ske­te med dem, der åbne­de mun­den,” siger en tid­li­ge­re medarbejder. 

Keld Møl­ler Han­sen skri­ver i et skrift­ligt svar til Fri­heds­bre­vet, at den sene­st fore­tag­ne APV ikke viser nogen pro­ble­mer med arbejdsmiljøet. 

“Muse­um Sydøst­dan­mark gen­nem­før­te i 2021 en ano­nym APV-undersøgelse. 

APV-under­sø­gel­sen blev gen­nem­ført af en ekstern kon­su­lent, Human Hou­se. APV-under­sø­gel­sen gav med­ar­bej­der­ne mulig­hed for i fuld for­tro­lig­hed, at kon­tak­te en ekstern kon­su­lent om even­tu­el­le kræn­kel­ser. Der var ingen med­ar­bej­de­re der benyt­te­de sig af mulig­he­den,” skri­ver direk­tør Keld Møl­ler Hansen. 

En snak med Arbejdstilsynet

En anden mulig­hed for at let­te hjer­tet for et dår­ligt psy­kisk arbejds­mil­jø er gen­nem sam­ta­ler med Arbejds­til­sy­net. Men på Muse­um Sydøst­dan­mark var det ikke så lige til at føre en for­tro­lig sam­ta­le mel­lem en med­ar­bej­der og til­sy­nets repræsentant. 

Eta­gen hav­de hoved­sa­ge­ligt glasvæg­ge, og for­bi­pas­se­ren­de kun­ne der­for regi­stre­re, hvem der gik ind i møde­lo­ka­let for at tage en sam­ta­le. Vej­en til loka­let gik også lige for­bi direk­tø­rens kon­tor, der hav­de glasvæg­ge med folie på, og fle­re af kil­der­ne fryg­te­de, at Keld Møl­ler Han­sen fra sit skri­ve­bord kun­ne hol­de øje med tilstrømningen. 

Fle­re mener også, at Keld Møl­ler Han­sen kun­ne høre, hvad der blev sagt til samtalerne. 

“Da Arbejds­til­sy­net var der, skul­le man gå for­bi Kelds kon­tor for at tale med dem. De her sam­ta­ler fore­gik så inde i et rum, hvor der var en luft­ka­nal, der før­te direk­te ind til Kelds kon­tor. Så han kun­ne sid­de og aflyt­te det hele,” siger en tid­li­ge­re medarbejder. 

Den, der bestemmer

Et stort spørgs­mål står til­ba­ge for de tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re. Hvor­for ser Keld Møl­ler Han­sen gen­nem fin­gre­ne med Thor­b­jørn Kol­bos ledel­se? Nog­le håber, at det skyl­des uvi­den­hed, da de husker Keld Møl­ler Han­sen som en dyg­tig direk­tør og en god mand. Andre mener, at Thor­b­jørn Kol­bos resul­ta­ter på muse­et har slø­ret direk­tø­rens syn. 

Det har udadtil været nog­le gode år for Muse­um Sydøst­dan­mark. Hol­me­gaard Værk, der hører under Muse­um Sydøst­dan­mark, modt­og i 2022 en pris til The Euro­pe­an Muse­um of the Year Award, og i 2024 skal muse­ets nye sto­re vikin­ge­sats­ning til 50 mil­li­o­ner, Bor­grin­gen, slå døre­ne op lidt uden for Køge. 

Fak­tisk har muse­et under Kol­bo og Møl­ler Han­sen mod­ta­get så meget støt­te, at Keld Møl­ler Han­sen i 2018 blev benå­det med et rid­der­kors for sin ind­sats på museet. 

“Muse­um Sydøst­dan­mark er stærk på forsk­ning, udstil­lings­de­sign og pro­jek­ter. Så stærk, at muse­et i Keld Møl­ler Han­sens direk­tør­tid har rejst over 250 mil­li­o­ner kro­ner til muse­ums­pro­jek­ter, der løf­ter den loka­le kul­tu­rarv op i den tun­ge liga af sam­funds-dri­ve­re,” som muse­et selv skrev om direk­tø­ren i en pressemeddelelse. 

“Fra Kelds side tror jeg, at han kun­ne bru­ge Thor­b­jørn til at kom­me frem i ver­den. Det puste­de til hans narcis­si­sti­ske side, det der med at være en stor kanon. For Thor­b­jørn hand­ler det om mag­ten,” siger en tid­li­ge­re ansat. 

“Der var kun en, der bestem­te på det muse­um. Det var ikke direktøren.” 

Thor­b­jørn Kol­bo er efter Fri­heds­bre­vets dæk­ning ble­vet sygemeldt. 

Muse­et siger stop

Keld Møl­ler Han­sen skri­ver i et svar, at han ikke kan gen­ken­de nogen af de situ­a­tio­ner, de tid­li­ge­re ansat­te beskri­ver. Direk­tø­ren for­kla­rer også, at han ind­til nu har været vil­lig til først mundt­ligt, der­næst skrift­ligt at sva­re på Fri­heds­bre­vets man­ge kri­tik­punk­ter, men at han ikke vil kom­men­te­re yderligere. 

“Vi er helt klar over, at det vil bli­ve frem­stil­let nega­tivt, at vi ikke ønsker at kom­men­te­re yder­li­ge­re på Fri­heds­bre­vet spørgs­mål, men må foku­se­re vores res­sour­cer på de man­ge opga­ver, der er ved at dri­ve og udvik­le Muse­um Sydøst­dan­mark,” skri­ver Keld Møl­ler Hansen. 

Keld Møl­ler Han­sen skri­ver også, at han trods sine skrift­li­ge svar ikke ople­ver at bli­ve cite­ret kor­rekt og objektivt. 

Der­for siger muse­et nu stop. 

“Vi ople­ver i ste­det, at vores svar igen og igen bli­ver taget ud af kon­tekst og redi­ge­ret efter Fri­heds­bre­vets ensi­di­ge og på for­hånd fast­lag­te dags­or­den. Omfan­get af spørgs­mål, påstan­de, fejl­ag­ti­ge beskri­vel­ser og ikke mindst hen­sy­net til vores bekym­re­de med­ar­bej­de­re gør, at vi er nødt til at sige stop,” skri­ver Keld Møl­ler Hansen. 

Afslut­ten­de under­stre­ger direk­tø­ren, at han først vil kom­men­te­re Fri­heds­bre­vets arti­kel, når den er udgi­vet, og vil sen­de artik­len sam­men med sine egne kom­men­ta­rer til Muse­um Sydøst­dan­marks bestyrelse. 

Præ­ci­se­ring: Tid­li­ge­re frem­gik det af den­ne arti­kel, at der var glasvæg­ge i det møde­lo­ka­le, hvor med­ar­bej­der­ne hav­de mulig­hed for at tale med Arbejds­til­sy­net. Det er imid­ler­tid ikke helt kor­rekt, da det er loka­ler­ne, der fører op til møde­lo­ka­let, der har glasvæg­ge. Vi har der­for ret­tet beskri­vel­sen af loka­ler­ne i det pågæl­den­de afsnit.