SF-stem­me­slu­ger benyt­te­de skat­te­fin­te – lige ind­til andre poli­ti­ke­re blev afsløret


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Kan man som fol­ke­tings­po­li­ti­ker være i tvivl om, hvor­vidt man skal beta­le skat af et styk­ke arbej­de, man har udført? 

Ja, er sva­ret, hvis man hed­der Jacob Mark. 

Da Fri­heds­bre­vet kun­ne afslø­re Ida Auken (S) og Radi­ka­le Ven­stres Sofie Car­sten Niel­sen i sam­me skat­te­fin­te som ham, skynd­te SF-pro­fi­len sig at beta­le skat. 

Hele histo­ri­en

SF-pro­fi­len Jacob Mark får nu den tvivls­om­me ære af at få opkaldt en lidt for listig skat­te­fin­te efter sig. 

Det viser sig nem­lig, at SF’s popu­læ­re stem­me­slu­ger tog kre­a­ti­ve meto­der i brug, da han til­ba­ge i 2021 fik udbe­talt 40.000 kro­ner til sin egen valg­kamps­fond. Og der­med slap for at beta­le skat af pengene. 

Pen­ge­ne kom fra net­værks­virk­som­he­den Samu­el­sen, der afløn­ne­de Jacob Mark for et bijob som faci­li­ta­tor af et uddan­nel­ses­po­li­tisk net­værk. Men i ste­det for at beta­le skat af belø­bet blev pen­ge­ne over­ført som dona­tion til Jacob Marks per­son­li­ge valg­kamps­fond. Det for­kla­rer Jacob Mark til Frihedsbrevet. 

Det er hævet over enhver tvivl, at Jacob Mark bur­de have betalt skat af sit bijob, vur­de­rer fle­re eksperter. 

“Det er klart, at på davæ­ren­de tids­punkt, (hvor belø­bet blev done­ret som par­ti­støt­te, red.), har det ikke været lov­ligt,” siger Micha­el Bjørn Han­sen, der er skat­te­ad­vo­kat og tid­li­ge­re kon­tor­chef i SKAT. 

Sam­me vur­de­ring kom­mer fra Hen­ning Boye Han­sen, der er chef­kon­su­lent og revisor med eks­per­ti­se i skat hos revi­sions­fir­ma­et BDO. 

“Man kan ikke und­gå beskat­ning, når man sam­ti­dig bestem­mer, at pen­ge­ne skal gå til noget andet. Det er jo ikke ulov­ligt i sig selv at sige, at pen­ge­ne skal sen­des til par­ti­kas­sen, men man kan ikke und­gå at beta­le skat ved at gøre det,” siger han. 

I okto­ber 2022 fik Jacob Mark bragt orden i sager­ne, da han ind­be­ret­te­de hele belø­bet til skat­te­myn­dig­he­der­ne. Det kom dog ikke ud af det blå. 

Det ske­te nem­lig, gan­ske kort tid efter at Radi­ka­le Ven­stres tid­li­ge­re for­mand Sofie Car­sten Niel­sen og Soci­al­de­mo­kra­tiets Ida Auken benyt­te­de sam­me skat­te­fin­te, som vi afslø­re­de på Fri­heds­bre­vet.

De to fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re modt­og hen­holds­vis 47.000 og 25.000 kro­ner til­ba­ge i 2019, da de beg­ge var en del af Radi­ka­le Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe. Samu­el­sen var også den­gang cen­trum for skat­te­fin­ter­ne, da belø­be­ne, Car­sten Niel­sen og Auken fik, var for at faci­li­te­re møder i net­værks­virk­som­he­den. Præ­cis som til­fæl­det er det med Jacob Mark. 

I for­bin­del­se med histo­ri­en om net­op Sofie Car­sten Niel­sen gjor­de Thor­b­jørn Hel­mo Mad­sen, revisor og inde­ha­ver af fir­ma­et Tax­ma­ster, det klart: 

“Hvis man har lavet et styk­ke arbej­de, som man får et honorar for, så skal man selv­føl­ge­lig beskat­tes af det. Det er sådan set ret sim­pelt,” sag­de Thor­b­jørn Hel­mo Mad­sen dengang. 

Det klæk­ke­li­ge veder­lag blev iføl­ge Samu­el­sen selv udbe­talt “som mody­del­se for et fag­ligt oplæg”. 

“Det er selv­føl­ge­lig også dumt”

Iføl­ge Jacob Mark var han ikke selv bekendt med, at belø­bet, der den­gang blev udbe­talt til fon­den, var skattepligtigt: 

Da du skul­le have udbe­talt belø­bet for det styk­ke arbej­de, du hav­de udført, spurg­te du så, om de vil­le ind­be­ta­le det som partistøtte?

“Ja, der spurg­te jeg, om de vil­le beta­le det ind på min valg­kamps­fond. Og det var de søde at sige ja til. Og så blev jeg så sene­re gjort opmærk­som på, at selv­om vi har gjort det, så skal jeg sta­dig beta­le per­son­lig skat.” 

Det vil sige, da honora­ret røg ind som par­ti­støt­te til at star­te med, så var ingen af jer klar over, at I skul­le beta­le skat af honoraret?

“Det var vi ikke. Det er selv­føl­ge­lig også dumt,” siger Jacob Mark. 

Det undrer forsk­nings­lek­tor og cen­ter­le­der på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le Roger Buch, hvis fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re som Jacob Mark ikke sæt­ter sig ordent­ligt ind i skattereglerne. 

“Vi har et gene­relt bil­le­de af poli­ti­ke­re, der på man­ge for­skel­li­ge måder er meget nid­kæ­re i for­hold til at stil­le krav til bor­ge­re og virk­som­he­der. Så det er selv­føl­ge­lig også klart, at de selv bør være meget påpas­se­li­ge med, at de over­hol­der de reg­ler, som gæl­der for dem som poli­ti­ke­re,” siger Roger Buch, der også for­sker i partistøtte. 

To, tre, seks eller ti måneder?

SF-pro­fi­len kan hel­ler ikke give et enty­digt svar på, hvor­når belø­bet blev ind­be­ret­tet til skattemyndighederne. 

Hvor­når betal­te i skat af dem?

“Det kan jeg ikke huske. Det er nog­le måne­der efter. Måske et halvt år.” 

Efter­føl­gen­de har det vist sig, at Jacob Mark først betal­te per­son­lig skat af belø­bet mini­mum ti måne­der efter. Det ske­te, da “han og hans folk” i for­bin­del­se med Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger af sam­me prak­sis hos Sofie Car­sten Niel­sen og Ida Auken blev klar over, at veder­la­get skul­le oply­ses til skat­te­myn­dig­he­der­ne. Det oply­ser han selv til Frihedsbrevet. 

Om Samu­el­sen gjor­de ham bekendt med, at der var tale om et honorar, har han også svært ved at erindre: 

Men du vid­ste, det var et honorar?

“Jeg fik at vide, at det var et øko­no­misk beløb.” 

Men du fik ikke at vide, det var et honorar?

“Det er i hvert fald ikke noget, jeg har tænkt på.” 

Så du har ikke fået at vide, at det var et honorar?

“Det kan sag­tens være, jeg har fået at vide, at det var et honorar.” 

Vid­ste du ikke, du skul­le beta­le skat af det alle­re­de der?

“Nej.”