Skarp kri­tik af dansk frem­med­kri­ger, der pose­re­de ved døde sol­da­ter: “Det er util­ste­deligt og uværdigt”

Den sel­ver­klæ­re­de dan­ske viking og ulve­ak­ti­vist Storm Karl Bal­der­son er trods mang­len­de kam­per­fa­ring dra­get i krig i Ukrai­ne, hvor han har pose­ret for­an lige­ne af døde sol­da­ter. I en ræk­ke opsigtsvæk­ken­de bil­le­der og video­er, som Fri­heds­bre­vet for nylig kun­ne beskri­ve, kan man se den 35-åri­ge dan­ske mand pose­re for­an to døde rus­se­re, hvor han giver thumbs up og siger “sle­ep tight guys” hen­vendt til de liv­lø­se krop­pe. End­nu et bil­le­de fra sam­me situ­a­tion, som Fri­heds­bre­vet ikke tid­li­ge­re har omtalt, viser også, hvor­dan Storm Karl Bal­der­son pose­rer for­an lige­ne med en økse i hån­den. Sagen møder nu kri­tik fra Niels Hartvig Ander­sen, for­mand for vete­ran­for­e­nin­gen Dan­marks Vete­ra­ner, som selv har været udsendt under Irak-krigen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.