Skat­tere­form var bevi­set på sel­ve “ratio­na­let” bag rege­rin­gens arbejds­fæl­les­skab — så hvor bli­ver den af?

Rege­rin­gens udspil til en ny skat­tere­form bærer ikke én par­ti­far­ve, men er der­i­mod et godt eksem­pel på, hvad der sker, når poli­ti­ske par­ti­er med for­skel­li­ge hold­nin­ger og pri­o­ri­te­rin­ger læg­ger stri­dig­he­der til side og “møder hin­an­den”. Sådan lød bud­ska­bet fra stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) på rege­rin­gens før­ste pres­se­mø­de for knap syv måne­der siden, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) gav hen­de ret. Skat­tere­for­men ind­kaps­le­de “hele ide­en” og “ratio­na­let” bag rege­rin­gens nye arbejds­fæl­les­skab, for­kla­re­de han. Siden har det stå­et stil­le med rege­rin­gens stor­sti­le­de skat­te­plan. Så hvor bli­ver refor­men af?, spør­ger Fri­heds­bre­vet på kan­ten af sommerferien. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her