Skjul­te opta­gel­ser afslø­rer: Poli­ti­ke­re og par­ti­folk vej­le­der på stri­be i at omgå loven for at få hem­me­li­ge donationer


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Af Lars Fogt, Jep­pe Fin­da­len, Hen­rik Jen­sen, Sofie Frøkjær, Las­se Sand­borg, Chri­sti­an Ste­mann, Mik­kel Jen­sen, Mat­hi­as Blæ­del, Emil Fin­da­len og Maya Tekeli 

 

Foto: Ritzau Scanpix/Bax Lindhardt

Det kor­te af det lange

Poli­ti­ke­re og par­ti­folk er i vid udstræk­ning vil­li­ge til at omgå reg­ler­ne for at få fin­gre­ne i en hem­me­lig dona­tion på 50.000 kro­ner under den igang­væ­ren­de valgkamp. 

Det viser en lang ræk­ke skjul­te opta­gel­ser med poli­ti­ke­re, kampag­ne­folk, kas­se­re­re og lokal­for­mænd i par­ti­er­ne, som Fri­heds­bre­vet har fore­ta­get i den­ne uge. 

Poli­ti­ske par­ti­er og poli­ti­ke­re i Dan­mark må ikke mod­ta­ge ano­ny­me dona­tio­ner, som over­sti­ger 22.200 kro­ner. Alle dono­rer, der giver mere, skal stå frem med navn. 

Fri­heds­bre­vet har under­søgt, om poli­ti­ker­ne og par­ti­fol­ke­ne er klar til at omgå reg­ler­ne i sam­ar­bej­de med den tid­li­ge­re bed­ra­ge­ri­døm­te virk­som­hed­s­e­jer Mads Grøn­lund Dine­sen, som i dag bor i Berlin. 

I en ræk­ke opkald har han på Fri­heds­bre­vets instruk­tion kon­tak­tet fle­re poli­ti­ke­re og ansat­te fra samt­li­ge par­ti­er og fore­gi­vet, at han ønsker at støt­te deres valg­kamp med 50.000 kro­ner – med den ene betin­gel­se at han kan optræ­de som ano­nym donor. 

Poli­ti­ke­re og par­ti­folk fra en stri­be par­ti­er, der alle stil­ler op til fol­ke­tings­val­get, giver på for­skel­lig vis udtryk for, at de er åbne over for at omgå reg­ler­ne. Nog­le råd­gi­ver end­da direk­te i, hvor­dan det kan gøres. 

Hos Kon­ser­va­ti­ve vej­le­des i, hvor­dan man omgår reg­len om oplys­nings­pligt ved at benyt­te sig af den såkald­te “Britt Bager-fin­te”, hvor man split­ter dona­tio­nen op, så den gives fra sam­me per­son, men via for­skel­li­ge CVR-numre. 

Hos SF, Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti og Nye Bor­ger­li­ge er man klar til at bru­ge en meto­de, hvor dona­tio­ner­ne deles op i min­dre bid­der og ind­be­ta­les til for­skel­li­ge kon­ti i par­ti­er­ne. På den måde hol­des donoren sta­dig ano­nym, selv­om belø­bet over­sti­ger 22.200 kroner. 

Også Soci­al­de­mo­kra­tiets føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hns bag­land beret­ter helt åbent om en meto­de, hvor man med en lokal­for­mands egne ord “omgås” reglerne. 

Resul­ta­tet af Fri­heds­bre­vets skjul­te opta­gel­ser afslø­rer iføl­ge en ræk­ke eks­per­ter, som har gen­nem­gå­et mate­ri­a­let, at poli­ti­ker­ne og deres par­ti­folk er vil­li­ge til at smy­ge sig uden om reg­ler­ne. Det er ikke deci­de­ret ulov­ligt, lyder det, men det er stik imod hen­sig­ten i loven, er vurderingen. 

Iføl­ge Roger Buch, forsk­nings­lek­tor ved Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le, er opta­gel­ser­ne deci­de­ret pin­li­ge for det dan­ske demokrati. 

“Det her er én lang råd­giv­ning i, hvor­dan man omgår reg­ler­ne. Og den råd­giv­ning kan man kun give, for­di reg­ler­ne er fyldt med en mas­se hul­ler, hvor det er muligt at give pen­ge i det skjul­te til par­ti­er, og der­med i rea­li­te­ten sæt­te vores åben­heds­lo­v­giv­ning ud af kraft,” siger han. 

Jes­per Olsen, for­mand for Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal i Dan­mark, mener, at de skjul­te opta­gel­ser kal­der på en lovæn­dring, for­di reg­ler­ne åben­lyst er “hul­let som en si”. 

“Det er en syste­ma­tisk omgå­el­se af reg­ler­ne, som par­ti­er­ne er klar til at begå. Det er ind­til nu altid lyk­ke­des poli­ti­ker­ne at sige, at der er tale om enkeltsa­ger, men det her doku­men­te­rer en syste­ma­tik på tværs af par­ti­er­ne,” siger Jes­per Olsen, der har hørt optagelserne.

Der­for er det vigtigt

I dis­se dage går poli­ti­ker­ne rundt på gader og stræ­der i hele lan­det og fører valgkamp. 

Reg­ler­ne for par­ti­støt­te skal sik­re trans­pa­rens og åben­hed, så offent­lig­he­den og der­med i sid­ste ende væl­ger­ne kan se, hvem der støt­ter par­ti­er­ne økonomisk. 

Bidrag­sy­de­re, der giver mere end 22.200 kro­ner, skal stå frem med navn. Men der er sam­ti­dig intet krav om, at sel­ve stør­rel­sen på dona­tio­nen offent­lig­gø­res. Det skal blot frem­gå, at en given donor har støt­tet med mere end 22.200 kroner. 

Gen­nem åre­ne har der været fle­re sager, hvor reg­ler­ne er ble­vet omgå­et med en ræk­ke mere eller min­dre lys­sky og kre­a­ti­ve metoder. 

Sær­ligt sagen om det nuvæ­ren­de fol­ke­tings­med­lem for Kon­ser­va­ti­ve Britt Bager vak­te opsigt, da Poli­ti­ken i 2019 kun­ne afslø­re, at hun i sin tid som Ven­stre-poli­ti­ker modt­og en dona­tion på 100.000 kro­ner. Én virk­som­hed­s­e­jer done­re­de pen­ge­ne fra fem for­skel­li­ge virk­som­he­der og for­blev der­med ano­nym. En klar omgå­el­se af loven, lød vurderingen. 

I kølvan­det på sagen meld­te et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get sig i 2021 klar til at stram­me reg­ler­ne for at und­gå den slags omgå­el­se af lovens for­mål. Det er ind­til vide­re ikke sket. 

Med de skjul­te opta­gel­ser, som Fri­heds­bre­vet har lavet den sene­ste uge, står det dog klart, at folk fra fle­re af par­ti­er­ne bag for­sla­get den dag i dag selv er klar til at omgå loven. 

Sådan har vi gjort

For at under­sø­ge hvor langt poli­ti­ker­ne og deres bag­land er vil­li­ge til at gå, har Fri­heds­bre­vet sam­ar­bej­det med Mads Grøn­lund Dine­sen, som ejer fle­re virksomheder. 

Han er en kulørt skik­kel­se i dansk erhvervs­liv, bed­re kendt som champag­ned­ren­gen, og i 2014 fik han en opsigtsvæk­ken­de dom på to år og seks måne­ders ube­tin­get fængsel for blandt andet doku­ment­falsk, man­datsvig og bedrageri. 

I dag bor han i Ber­lin, hvor­fra han dri­ver sine virksomheder. 

Fri­heds­bre­vet har kon­tak­tet adskil­li­ge folk fra samt­li­ge opstil­le­de par­ti­er og udsty­ret Mads Grøn­lund Dine­sen med en til anled­nin­gen kon­stru­e­ret histo­rie. Han har over­for poli­ti­ker­ne og ansat­te i par­ti­ap­pa­ra­ter­ne præ­sen­te­ret sig som Mads Grøn­lund og fore­gi­vet, at han ønsker at støt­te dem med 50.000 kro­ner i ano­nym form – alt­så over græn­sen på de 22.200 kro­ner, hvor­for det iføl­ge loven ikke læn­ge­re er til­ladt er være anonym. 

De skjul­te opta­gel­ser viser, at fle­re er vil­li­ge til at gå langt for at hol­de Mads Grøn­lund Dine­sens navn skjult for offentligheden.

Det har vi fun­det ud af

Meto­der­ne, som man er klar til at bru­ge for at und­gå offent­lig­hed om nav­net på pen­ge­man­den, er for­skel­li­ge, men har iføl­ge eks­per­ter sam­me for­mål: At omgå loven. 

Et af de grove­ste eksemp­ler fin­der vi iføl­ge Jes­per Olsen fra Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal Dan­mark, da Mads Grøn­lund Dine­sen får kon­takt til Tor­ben Kaptain. 

Han er for­mand for Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Hir­ts­hals og Hjør­ring, og Dine­sen fore­gi­ver, at han ønsker at støt­te føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn med 50.000 kro­ner på betin­gel­se af fuld anonymitet. 

Til at begyn­de med for­kla­rer for­man­den, at kun beløb under beløbs­græn­sen kan for­bli­ve ano­ny­me, men fore­slår så en anden og mere kre­a­tiv metode. 

Tor­ben Kap­tain for­kla­rer såle­des, at en mulig­hed er at done­re 20.000 kro­ner til Ras­mus Pre­hn og yder­li­ge­re 30.000 kro­ner til par­ti­for­e­nin­gen og på den måde for­bli­ve anonym. 

“Så for­svin­der det bare,” siger Tor­ben Kap­tain, inden han for­tæl­ler, hvor­dan Dine­sen også kan over­fø­re 50.000 kro­ner direk­te til par­ti­for­e­nin­gen uden at få sit navn frem. 

“Det kan du så også, hvis du vil det. Så flyt­ter (navn ude­ladt, red.) det bare over. Så tager han nog­le reg­nin­ger fra Ras­mus og så vide­re, hvis det er. Ikke også? Det er helt fint,” siger Tor­ben Kap­tain på den skjul­te optagelse. 

Direk­te ads­purgt, om Pre­hn får fuld adgang til hele belø­bet på 50.000 kro­ner, siger formanden: 

“Ja ja, vi omgås bare reg­ler­ne lidt på den her måde.“ 

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Efter­føl­gen­de sen­der Tor­ben Kap­tain en sms til Mads Dine­sen, hvori han skri­ver, at han vil sik­re sig, at man ikke bry­der nogen reg­ler, og at han vil kon­tak­te par­ti­kon­to­ret, så man ikke “laver noget, der ikke hol­der”. Dine­sen vil her­ef­ter høre fra par­ti­kon­to­ret. Han mod­ta­ger dog aldrig nogen hen­ven­del­se fra partikontoret. 

Da Fri­heds­bre­vet kon­fron­te­rer Tor­ben Kap­tain med hans udta­lel­ser, siger han, at han fik sagt noget “for­kert” i før­ste omgang. 

Du siger, at “ja, ja, vi omgår bare reg­ler­ne lidt på den her måde”.

“Ja, det tror jeg. Jeg tror, at det er okay at gøre det på den måde.” 

Men er det okay at omgå reglerne? 

“Det er det jo selv­føl­ge­ligt ikke som sådan. Men hvad hed­der det… nej, det er det ikke.” 

Hvor­for fore­slår du det så? 

“Jamen, alt­så. Det var jo, for­di 50.000 er alli­ge­vel 50.000.”

Du fore­slår også at over­fø­re pen­ge­ne fra den loka­le par­ti­for­e­ning til Ras­mus Pre­hn ved at træk­ke det fra i nog­le reg­nin­ger fra Ras­mus Pre­hn. Er det noget, I har gjort før? 

“Nej, eller det, vi gør. Ja. Vi kører jo, alt­så. Det kan jeg ikke sige, vi gør. Det er jo ikke den måde, det fore­går på. Vi laver jo selv­føl­ge­lig par­ti-arran­ge­men­ter, alt­så med­lem­s­ar­ran­ge­men­ter med Ras­mus (Pre­hn, red.) som fokus. Det er jo den måde, vi må bru­ge pen­ge­ne på.” 

Efter­føl­gen­de slår han fast, at dona­tio­nen aldrig kun­ne være ble­vet til noget. 

“Den kun­ne aldrig have ble­vet til noget, for vi omgås ikke reg­ler­ne,” siger han, selv­om han sag­de det mod­sat­te til Mads Dine­sen på den skjul­te optagelse. 

Ras­mus Pre­hn oply­ser i et skrift­ligt svar til Fri­heds­bre­vet, at alle reg­ler skal over­hol­des. Føde­va­re­mi­ni­ste­ren under­stre­ger, at der, som tid­li­ge­re beskre­vet, blev sendt en sms fra kreds­for­man­den, hvor det blev fast­slå­et, at reg­ler­ne skal overholdes. 

“Min kreds­for­mand arbej­der helt fri­vil­ligt og uløn­net og har mig bekendt aldrig fået den slags hen­ven­del­ser før, der nor­malt går til kampag­ne­le­de­ren eller kas­se­re­ren. Der­for var han ufor­be­redt, da han blev rin­get op. Straks efter sam­ta­len sen­der han en præ­ci­se­ren­de sms, hvor det frem­gik, at alle reg­ler skal over­hol­des,” skri­ver Ras­mus Prehn. 

Sam­ti­dig tager Pre­hn afstand fra at lave skjul­te opta­gel­ser med “fri­vil­li­ge”.

Iføl­ge Jes­per Olsen fra Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal er eksemp­let “en ren til­stå­el­ses­sag”, og så har lokal­for­man­den hel­ler ikke styr på reg­ler­ne, lyder vurderingen. 

“Hvis han, når par­ti­for­e­nin­gen ind­hen­ter offent­lig par­ti­støt­te, ikke oply­ser, at han har fået 50.000 kro­ner fra én per­son, så afgi­ver han urig­ti­ge oplys­nin­ger til offent­li­ge myn­dig­he­der, og så er vi inde i et meget alvor­ligt ball game,” siger Jes­per Olsen.

Britt Bager-fin­ten i Konservative

En anden anvendt meto­de er den gam­le klas­si­ker “Britt Bager-fin­ten”, hvor fle­re for­skel­li­ge CVR-num­re til­knyt­tet én og sam­me per­son bli­ver brugt til at over­fø­re beløb under græn­sen for ano­ny­mi­tet. Den meto­de er man åben over for i Konservative. 

Mads Dine­sen kon­tak­ter Kon­ser­va­ti­ve for at høre, om det kan lade sig gøre at give en ano­nym dona­tion på 50.000 til for­hen­væ­ren­de bør­ne- og soci­al­mi­ni­ster Mai Merca­do, der er opstil­let på Fyn. 

Kas­se­re­ren for Kon­ser­va­ti­ves væl­ger­for­e­ning i Oden­se for­kla­rer Mads Dine­sen, at hvis bidra­get er over beløbs­græn­sen, skal det angi­ves i års­op­gø­rel­sen, hvor bidra­get kom­mer fra. Der­for fore­slår han, at Dine­sen i ste­det deler sin dona­tion op i to for at omgå oplysningspligten. 

“Det, man kan gøre, er, at jeg laver en fak­tu­ra på de der 20.000, hvor det er ano­nymt, og sen­der det til et fir­ma. Så skal du i prin­cip­pet have to fir­ma­er (…) for det vil være ulov­ligt at gøre det andet, alt­så hvis jeg send­te dig to fak­tu­ra­er,” lyder det. 

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Dine­sen for­tæl­ler, at han er ene­e­jer af to fir­ma­er, og de bli­ver eni­ge om, at det er sådan, de skal gøre. 

“Det er så lidt ærger­ligt, hvis du er vil­lig til at give 50, men vi skal jo hol­de os inden­for reg­ler­ne,” siger kassereren. 

Da Fri­heds­bre­vet sene­re rin­ger og spør­ger, hvor­for han vej­le­der Mads Dine­sen i at lave den såkald­te “Britt Bager-fin­te”, sva­rer han, at han er over­be­vist om, at Dine­sen er ble­vet råd­gi­vet inden for reglerne. 

Han fast­hol­der, at der er tale om to for­skel­li­ge bidrag­sy­de­re – selv­om han alt­så selv fore­slog Dine­sen at dele sin dona­tion op med det for­mål at omgå reg­len om oplysningspligt. 

“I prin­cip­pet er det to for­skel­li­ge fir­ma­er, der bidra­ger. Og der er ikke nogen af dem, der over­sti­ger det (beløbs­græn­sen, red.).”

Det er rig­tigt nok, at man kan gøre det her med at split­te det op. Men det arbej­der jo lidt imod par­ti­støt­te­lovens for­mål. Hvad tæn­ker du om det?

“Det kan man måske godt tol­ke, at det gør, når du siger, det er den sam­me mand, der står bag, eller som er direk­tør i de to fir­ma­er. Så vil der være noget om det. Men i prin­cip­pet er det to for­skel­li­ge bidrag­sy­de­re. Det er jo to for­skel­li­ge CVR-num­re, som er bidrag­sy­de­re. Og hvor­dan ejer­for­hol­de­ne er… Han kan jo også eje en andel i et fir­ma og sådan. Det ved jeg ikke.” 

Du synes ikke, at det her er at omgå reglerne?

“Nej. For jeg hol­der fast i, at det er to for­skel­li­ge bidragsydere.” 

Kon­ser­va­ti­ve ret­ter ind – igen

Fri­heds­bre­vet har kon­tak­tet Kon­ser­va­ti­ve for at høre, hvad de synes om, at kas­se­re­ren instru­e­re­de Mads Dine­sen i, hvor­dan han kun­ne hol­de sin dona­tion til Mai Merca­do anonym. 

Kon­ser­va­ti­ves gene­ral­se­kre­tær, Søren Vand­sø, sva­rer i en skrift­lig kom­men­tar, at man vil ind­skær­pe reg­ler­ne en ekstra gang, så det ikke sker igen. 

“Vi accep­te­rer på ingen måde, at man omgås reg­ler­ne, det er selv­føl­ge­lig ikke i orden. Det har vi gjort klart. Vi har ad fle­re omgan­ge på både møder og mails gjort det klart over for de loka­le kas­se­re­re, hvor­dan reg­ler­ne for­hol­der sig. Det har ikke været nok, og der­for har vi også alle­re­de sendt en mail afsted til de loka­le for­e­nin­ger, hvor vi på ny for­kla­rer reg­ler­ne, så det ikke gen­ta­ger sig.” 

Mai Merca­do er ikke vendt til­ba­ge med svar på Fri­heds­bre­vets henvendelse.

En helt anden finte

“Britt Bager-fin­ten” er ikke den ene­ste kre­a­ti­ve meto­de, som bli­ver bragt på banen. 

For i en ræk­ke til­fæl­de fore­slår par­ti­folk og poli­ti­ke­re nem­lig, at dona­tio­ner­ne kan deles op på andre måder. Model­len er, at to beløb op til beløbs­græn­sen på 22.200 kro­ner gives til for­skel­li­ge for­e­nin­ger eller kon­ti. Belø­be­ne kana­li­se­res efter­føl­gen­de vide­re til den pågæl­den­de poli­ti­kers kampagne. 

I nog­le til­fæl­de er det end­da de fol­ke­valg­te, som selv med­vir­ker til omgå­el­se af reglerne. 

Da Mads Dine­sen får fat på Dansk Fol­ke­par­tis Alex Ahrendt­sen, er fol­ke­tings­med­lem­met begej­stret over “det meget flot­te til­bud” på 50.000 kro­ner, som erhvervs­man­den har givet ham. 

Ahrendt­sen har også et godt for­slag til, hvor­dan Mads Dine­sen kan for­bli­ve ano­nym. Han fore­slår, at Mads Dine­sen deler dona­tio­nen op i to lun­ser, som lige præ­cis flug­ter med beløbs­græn­sen på de 22.200 kro­ner. Kon­kret skal det fore­gå ved, at de to dona­tio­ner gives til par­ti­for­e­nin­ger­ne i hen­holds­vis Mid­del­fart og Odense. 

“Det vil sige, vi har to par­ti­for­e­nin­ger, vi kan over­fø­re pen­ge­ne til, og så må jeg også per­son­ligt mod­ta­ge mid­ler. Dem tror jeg dog, jeg bli­ver beskat­tet af, og det skal jeg lige have fun­det ud af. Men der er i hvert fald mulig­hed for at over­fø­re 22.199 kro­ner til Oden­se og 22.199 til Mid­del­fart,” siger Alex Ahrendtsen. 

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Sam­ti­dig for­sik­rer Alex Ahrendt­sen, at pen­ge­ne ude­luk­ken­de går til ham. 

Da Fri­heds­bre­vet efter­føl­gen­de kon­fron­te­rer Alex Ahrendt­sen, er det plud­se­ligt ham, der age­rer lovens lan­ge arm. 

Han har nem­lig fun­det ud af, at Mads Dine­sen tid­li­ge­re er dømt for bedrageri. 

“Vi vil­le lok­ke ham ud af busken for at se, om han fort­sæt­ter sin svin­delkar­ri­e­re. Og det gør han,” siger Alex Ahrendtsen. 

Det er jo dig, der gui­der ham til, hvor­dan man omgår loven?

“Nej. Vi har jo sagt nej til hans penge.”

“Så giver det 40.000, kan man sige”

Hos Libe­ral Alli­an­ce er det num­mer to på listen i Syd­jyl­land, Carl Ander­sen, der står for at vej­le­de om dona­tio­ner til par­tiets eksi­ste­ren­de fol­ke­tings­med­lem Hen­rik Dahl. 

I dag påstår Carl Ander­sen, at han ikke var klar over, at Mads Dine­sen vil­le done­re 50.000 kro­ner ano­nymt. Det på trods af, at sam­ta­len lyder sådan her: 

Jeg må indrøm­me, at det er ret vig­tigt for mig, at min virk­som­hed ikke optræ­der, for­di jeg har en del kun­der, som ikke nød­ven­dig­vis deler poli­tisk stå­sted med mig.

Hvor­til Carl Ander­sen svarer: 

“Nej, okay. Nu skal jeg så se, hvad vi kan gøre, for vi kan måske gøre det på den måde, at man kan done­re til to for­skel­li­ge ste­der, så man giver to gan­ge 20.000 kro­ner, så giver det 40.000, kan man sige.” 

Mads Dine­sen for­kla­rer i tele­fo­nen, at det er vig­tigt for ham, at flest muli­ge pen­ge fra dona­tio­nen når frem til Hen­rik Dahl. Det får Carl Ander­sen til at udtæn­ke en plan. Mads Dine­sen skal done­re til en lokal­for­e­ning i Syd- og Søn­derjyl­land, som Hen­rik Dahl har direk­te for­bin­del­se til, og så skal der done­res til en stor­kreds­for­e­ning – også i Syd- og Søn­derjyl­land – som til­sy­ne­la­den­de også admi­ni­stre­rer mid­ler for Hen­rik Dahl. 

Og så har han direk­te ret til beg­ge donationer? 

“100 pro­cent. Det er 100 pro­cent ham, der bru­ger hver en kro­ne af dem.” 

Carl Ander­sen sen­der her­ef­ter en sms til Mads Dine­sen med to kon­tonum­re, hvor pen­ge­ne kan indbetales. 

Efter­føl­gen­de mod­ta­ger Mads Dine­sen et opkald fra en meget glad Hen­rik Dahl, der tak­ker man­ge gan­ge for dona­tio­nen og i øvrigt til­by­der en rund­vis­ning på Christiansborg. 

Sene­re ryk­ker Carl Ander­sen for pen­ge­ne fra Mads Dine­sen, for­di de har plan­lagt nye kampagneaktiviteter. 

Da Fri­heds­bre­vet efter­føl­gen­de kon­fron­te­rer Carl Ander­sen, sva­rer han i skrift­ligt svar, at han ikke har for­søgt at omgå reglerne. 

“I min tele­fon­sam­ta­le med per­so­nen har jeg ori­en­te­ret om reg­ler­ne for valg­kamps­do­na­tio­ner. Jeg har ikke for­søgt at instru­e­re i at omgå nog­le reg­ler, men hvis man får det ind­tryk, så skal jeg være den før­ste til at bekla­ge,” lyder det fra Carl Andersen. 

“Hen­rik Dahl har des­u­den intet haft med sagen at gøre. Jeg har kun sagt til Hen­rik, at der er kom­met en dona­tion, og det har han helt ruti­ne­mæs­sigt kvit­te­ret for i en kort sam­ta­le og på sms.”

Carl Valen­tin og moderpartiet

Da Mads Dine­sen kon­tak­ter SF med hen­blik på at støt­te fol­ke­tings­med­lem Carl Valen­tin per­son­ligt med 50.000 kro­ner, fore­slår en med­ar­bej­der i par­ti­et først, at et beløb under græn­sen kan gives direk­te til Carl Valen­tin, mens yder­li­ge­re beløb done­res til moder­par­ti­et, men øre­mær­kes Valen­tin per­son­ligt. Dog ven­der med­ar­bej­de­ren til­ba­ge og for­kla­rer, at han ikke kan sik­re, at belø­bet til moder­par­ti­et rent fak­tisk går ude­luk­ken­de til Valentin. 

Med­ar­bej­de­ren sen­der også en mail med to for­skel­li­ge kon­tonum­re – ét til Carl Valen­tin, ét til SF Køben­havn – som Mads Grøn­lund Dine­sen kan ind­be­ta­le de to dona­tio­ner til. 

Carl Valen­tin er ikke vendt til­ba­ge på Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­ser. I ste­det har vi talt med kampag­ne­me­d­ar­bej­de­ren, som fore­slog at split­te belø­bet op i bid­der, så det fort­sat kun­ne være ano­nymt. Fri­heds­bre­vet spør­ger, om han mener, at han er med til at hem­me­lig­hol­de dona­tio­nen ved at dele den op. 

“Det vil jeg ikke mene, nej. Det vil jeg helt klart ikke mene.” 

Men hvis man deler pen­ge­ne op i to pul­jer, hvoraf Carl Valen­tin ind­går i beg­ge pul­jer, den ene 100 pro­cent og den anden er han en del af, så vil han sta­dig­væk få mere end 22.200. Er vi eni­ge om det?

“Det vil jeg mene, ja.” 

Hvor­for vej­le­der du så til det? 

“Så har jeg råd­gi­vet forkert.”

“Resten skal ind på Christiansborg”

Det sam­me sker hos SF i Nord­jyl­land hos kan­di­da­ten The­resa Berg Ander­sen. Hun rin­ger til­ba­ge til Mads Dine­sen, efter han har fore­slå­et en dona­tion. Iføl­ge The­resa Berg Ander­sen har hun kon­sul­te­ret SF på Chri­sti­ans­borg, der fore­slår, at pen­ge­ne deles op, så der sen­des pen­ge under beløbs­græn­sen til hen­de, og så et pen­ge­be­løb til SF, som så vil sen­de pen­ge­ne vide­re til Nord­jyl­land. Hun for­tæl­ler lige­le­des, at hun kan opnå stør­re støt­te ano­nymt, hvis Mads Dine­sen øre­mær­ker den por­tion pen­ge, han sen­der til SF i Køben­havn, til hende. 

Da Fri­heds­bre­vet sene­re kon­fron­te­rer The­resa Berg Ander­sen, mener hun ikke, at hun har omgå­et reglerne. 

“Jeg siger fak­tisk, at han må give 22.000. Resten skal ind på Chri­sti­ans­borg, og så skal de jo eks­po­ne­res i hele Nord­jyl­land. Så fin­der de ud af det.” 

Efter inter­viewet med Fri­heds­bre­vet fast­hol­der The­resa Berg Ander­sen, at hun ikke har gjort noget for­kert og mener, at en efter­føl­gen­de sms til Mads Dine­sen bevi­ser det. I sms’en skri­ver SF-poli­ti­ke­ren, at han kan støt­te hen­de per­son­ligt med 22.000 kro­ner, mens resten af pen­ge­ne even­tu­elt kan sen­des til en anden kan­di­dat eller SF’s hoved­kon­to og øre­mær­kes Nord­jyl­land, hvor hun er opstillet.

Nye Bor­ger­li­ge siger tak, men vil nu under­sø­ge sig selv

Da Mads Dine­sen kon­tak­ter Nye Bor­ger­li­ge og for­tæl­ler, at han ønsker at done­re 50.000 kro­ner, går der ikke lang tid, før en af par­tiets stør­ste pro­fi­ler rin­ger til­ba­ge for at tak­ke for donationen. 

Det er Met­te Thie­sen, som er par­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer. Hun rin­ger både for at sige tusind tak, men også for at give vej­led­ning til, hvor­dan Mads Dine­sen kan for­bli­ve anonym. 

“Mads, det er bare, for­di reg­ler­ne er sådan, at når man over­fø­rer over 22.000, så bli­ver det offent­lig­gjort. Så hvis du vil over­fø­re 50.000, så skal du bare over­fø­re det til en anden kon­to, hvis du ger­ne vil være anonym.” 

Kon­to­en til­hø­rer en fond, som tid­li­ge­re har været brugt til at støt­te Nye Bor­ger­li­ge. I et efter­føl­gen­de opkald træk­ker Met­te Thie­sen dog til­bud­det om at done­re til fon­den til­ba­ge, da den til­sy­ne­la­den­de kun kun­ne bru­ges, før par­ti­et blev valgt ind i Folketinget. 

I ste­det fore­slår Met­te Thie­sen at dele dona­tio­nen op. 

“Alt­så, du kan give 22.000 til mig og 22.000 til Per­nil­le (Ver­mund, red.) for eksem­pel,” lyder forslaget. 

Met­te Thie­sen indrøm­mer dog, at hun ikke ken­der noget sær­ligt til de spe­ci­fik­ke reg­ler eller prak­tik­ken omkring donationen. 

Der­for bli­ver Mads Dine­sen rin­get op af en med­ar­bej­der fra par­tiets sekre­ta­ri­at. Hun star­ter med at slå fast, at man ikke kan kom­me uden om beløbs­græn­sen på 22.200.

Da Mads Dine­sen for­tæl­ler, at Met­te Thie­sen hav­de fore­slå­et at dele belø­bet op, lyder det føl­gen­de fra medarbejderen: 

“Så det, du kan gøre, det er, at du kan nøjes med de 22.200, så kom­mer det ikke til at stå nogen ste­der. Og hvis du har andre virk­som­he­der, så kan du gøre det sam­me der­fra. Eller du kan gøre det fra dig selv privat.” 

Og det kan jeg også gøre til Met­te, så hun får alle pengene?

“Ja, det kan du.” 

To dage efter at have vej­ledt om at omgå reg­ler­ne skri­ver par­ti­et en sms til Mads Dine­sen, hvor de oply­ser, at man alli­ge­vel ikke ønsker hans donation. 

Kort før dead­li­ne bli­ver Fri­heds­bre­vet kon­tak­tet af Nye Bor­ger­li­ge. Her for­tæl­ler sekre­ta­ri­ats­chef Lars Eld­rup, at man nu vil have par­tiets revi­sions­fir­ma E&Y til at gen­nem­gå alle regn­ska­ber, siden par­ti­et kom i Fol­ke­tin­get, for at dob­belt­tjek­ke, om der er brud på loven. 

Iføl­ge Lars Eld­rup har hver­ken Met­te Thie­sen eller med­ar­bej­de­ren styr på de kon­kre­te reg­ler. Det er ham, der har ansva­ret for dona­tio­ner­ne til partiet. 

“Vi vil ger­ne have rent bord hos os. Så vi bli­ver nødt til at kig­ge på, hvad det i så fald hand­ler om. Jeg er over­be­vist om, at der ikke er fore­gå­et noget,” siger Lars Eldrup.

Par­ti­kon­to­rer­ne siger nej tak, undtagen…

Mads Dine­sen for­sø­ger også under­vejs at rin­ge til alle par­ti­er­nes hoved­kon­to­rer for at til­by­de en ano­nym dona­tion på 50.000 kro­ner til sel­ve par­ti­et. Her er fri­stel­sen for at omgå reg­ler­ne dog til at over­se, og stort set alle par­ti­er afvi­ser pure. Fri­heds­bre­vets muld­varp bli­ver belært om, at enhver dona­tion over 22.200 kro­ner ikke kan gives ano­nymt, uan­set om den deles op i bidder. 

Men så rin­ger han til Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, hvor par­ti­se­kre­tær Tage Søren­sen tager telefonen. 

Han fore­slår model­len, hvor et beløb under græn­sen over­fø­res til én kon­to, mens et iden­tisk beløb over­fø­res til en anden kon­to i en lokal­for­e­ning i Søn­derjyl­land. Efter sam­ta­len sen­der han et kontonummer. 

Søren­sen for­sik­rer Dine­sen om, at der er tale om en udbredt metode. 

“Det er sådan, de andre par­ti­er gør det også. Jeg ved, at de alle sam­men har det pro­blem,” siger Sørensen. 

Da Fri­heds­bre­vet sene­re kon­fron­te­rer Tage Søren­sen, læg­ger han sig med egne ord “fladt ned”: 

“Vi har så svært ved at skaf­fe pen­ge, så jeg så en mulig­hed, som jeg ikke skul­le have for­fulgt. Alt­så jeg blev lok­ket, jeg blev fri­stet. Ja, jeg har det alle­re­de nu enormt dår­ligt med det. Og ja, jeg kan ikke, jeg kan ikke under­stre­ge det yder­li­ge­re alt­så,” siger Tage Sørensen.

Det siger eksperterne

Der er ingen tvivl blandt de i alt fire eks­per­ter, som Fri­heds­bre­vet har fore­lagt doku­men­ta­tio­nen: Et bredt udsnit af folk fra de poli­ti­ske par­ti­er er klar til syste­ma­tisk at omgå reglerne. 

Resul­ta­ter­ne kom­mer bag på Mor­ten Bro­berg, jurapro­fes­sor ved Køben­havns Universitet. 

“Jeg hav­de nok for­ven­tet, at nog­le enkel­te kun­ne fin­de på at vej­le­de i, hvor­dan man kan omgå reg­ler­ne, men med jeres eks­pe­ri­ment viser I jo, at det er udbredt i næsten hele Fol­ke­tin­get,” siger Mor­ten Broberg. 

Han for­sker blandt andet i god rege­rings­fø­rel­se, her­un­der måder at und­gå kor­rup­tion. Pro­fes­soren til­fø­jer, at han sam­ti­dig fin­der det glæ­de­ligt, at det i det mind­ste er et fler­tal af de poli­ti­ke­re og par­ti­er, som er ble­vet kon­tak­tet, der har ønsket at over­hol­de loven. 

For Mor­ten Bro­berg er der ikke tvivl om, at eksemp­ler­ne sam­let set er en omgå­el­se af loven. 

“Når kan­di­da­ter til Fol­ke­tin­get eller deres assi­sten­ter selv direk­te fore­slår, at en og sam­me donor sen­der pen­ge via for­skel­li­ge kana­ler for der­ved at skju­le, at der net­op er tale om en og sam­me donor, så er der efter min opfat­tel­se tale om omgå­el­se af reg­ler­ne. Og det må under alle omstæn­dig­he­der være i strid med lovens inten­tio­ner,” siger Mor­ten Broberg. 

Også Roger Buch, forsk­nings­lek­tor ved Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le, er kritisk. 

“Der er en mas­se par­ti­folk og poli­ti­ke­re, der råd­gi­ver om, hvor­dan man kan split­te sine dona­tio­ner op til lokal­for­e­nin­gen og noget til landsor­ga­ni­sa­tio­nen eller mel­lem for­skel­li­ge lokal­for­e­nin­ger eller via for­skel­li­ge virk­som­heds- og CVR-num­re. Og meto­der­ne er jo ikke ulov­li­ge, man udnyt­ter bare hul­ler­ne i lov­giv­nin­gen, og der­ved har vi i vir­ke­lig­he­den ingen åben­hed,” siger han. 

En af lan­dets før­en­de eks­per­ter i par­ti­støt­te er Jør­gen Albæk Jen­sen, pro­fes­sor eme­ri­tus ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han har også gen­nem­gå­et opta­gel­ser­ne og under­stre­ger, at ingen gør noget ulovligt. 

“Men de prø­ver at fin­de nog­le smut­ve­je. Man­ge af par­ti­er­ne er vil­li­ge til at lave for­skel­li­ge kon­struk­tio­ner. Hoved­bud­ska­bet i man­ge af eksemp­ler­ne er, at man kan støt­te for­skel­li­ge for­e­nin­ger eller give direk­te til én kan­di­dat og til én for­e­ning for på den måde at give belø­bet på 22.200 kro­ner fle­re gan­ge, men sam­ti­dig hol­de sig ano­nym,” siger Jør­gen Albæk.

Hvad så nu?

Da et bredt fler­tal i 2021 ønske­de at skær­pe reg­ler­ne i kølvan­det på Britt Bager-sagen, var det med et ønske om at gøre det svæ­re at skju­le sig som bidragsyder. 

Reg­ler­ne er sta­dig de samme. 

I Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nals dan­ske afde­ling har for­mand Jes­per Olsen læn­ge argu­men­te­ret for, at de dan­ske reg­ler for par­ti­støt­te skal ændres. 

“Vi er i den situ­a­tion, hvor Dan­mark er et af de meget få lan­de i Euro­pa, der har reg­ler, der reelt mulig­gør mørklæg­ning af par­ti­støt­te,” siger Jes­per Olsen. 

Og Fri­heds­bre­vets skjul­te opta­gel­ser bør være mere end rige­lig doku­men­ta­tion for at gøre noget, siger han. 

“Det her mate­ri­a­le, I har lavet, er som at sige til poli­ti­ker­ne: Skal vi sta­ve det for jer? Det hand­ler om at beskyt­te vores demo­kra­ti imod, at der kom­mer nogen ude­fra og smi­der pen­ge ind, uden vi ved, hvem det er,” siger Jes­per Olsen.