Skjul­te opta­gel­ser afslø­rer: Poli­ti­ke­re og par­ti­folk vej­le­der på stri­be i at omgå loven for at få hem­me­li­ge donationer

Poli­ti­ke­re og par­ti­folk er i vid udstræk­ning vil­li­ge til at omgå reg­ler­ne for at få fin­gre­ne i en hem­me­lig dona­tion på 50.000 kro­ner under den igang­væ­ren­de valg­kamp. Det viser en lang ræk­ke skjul­te opta­gel­ser med poli­ti­ke­re, kampag­ne­folk, kas­se­re­re og lokal­for­mænd i par­ti­er­ne, som Fri­heds­bre­vet har fore­ta­get i den­ne uge. Poli­ti­ske par­ti­er og poli­ti­ke­re i Dan­mark må ikke mod­ta­ge ano­ny­me dona­tio­ner, som over­sti­ger 22.200 kro­ner. Alle dono­rer, der giver mere, skal stå frem med navn. Fri­heds­bre­vet har under­søgt, om poli­ti­ker­ne og par­ti­fol­ke­ne er klar til at omgå reg­ler­ne i sam­ar­bej­de med den tid­li­ge­re bed­ra­ge­ri­døm­te virk­som­hed­s­e­jer Mads Grøn­lund Dine­sen, som i dag bor i Ber­lin. I en ræk­ke opkald har han på Fri­heds­bre­vets instruk­tion kon­tak­tet fle­re poli­ti­ke­re og ansat­te fra samt­li­ge par­ti­er og fore­gi­vet, at han ønsker at støt­te deres valg­kamp med 50.000 kro­ner – med den ene betin­gel­se at han kan optræ­de som ano­nym donor. Poli­ti­ke­re og par­ti­folk fra en stri­be par­ti­er, der alle stil­ler op til fol­ke­tings­val­get, giver på for­skel­lig vis udtryk for, at de er åbne over for at omgå reg­ler­ne. Nog­le råd­gi­ver end­da direk­te i, hvor­dan det kan gøres. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.