Sky­er­ne sam­ler sig over svensk økonomi

Du er måske en af de man­ge dan­ske­re, der flok­kes til Sve­ri­ge for at nyde godt af den sva­ge sven­ske kro­ne. For den sven­ske cen­tral­bank, Sve­ri­ges Riks­bank, er det imid­ler­tid knap så mor­somt. Den er fan­get mel­lem det, ame­ri­ka­ner­ne kal­der a rock and a hard pla­ce, for der er både for­de­le og ulem­per ved en svag svensk kro­ne set med Riks­ban­kens øjne. I Sve­ri­ge er inf­la­tio­nen høje­re end i de fle­ste vest­li­ge lan­de. Sam­ti­dig er Sve­ri­ge ramt af nega­tiv vækst, og ejen­doms­mar­ke­det er pres­set. Det skri­ver jeg om i den­ne uges Fri Værdi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her