Soci­al­de­mo­kra­ter sid­der på flæ­sket i sta­tens sel­ska­ber: “Kan lig­ne nepotisme”

Det er en god idé med en par­ti­bog og en for­tid i Soci­al­de­mo­kra­ti­et, hvis man er inter­es­se­ret i en ekstra ind­komst fra en lukra­tiv besty­rel­ses­post i et af sta­tens sel­ska­ber. For hver tred­je gang, der er ble­vet valgt en ny for­mand i et af sel­ska­ber­ne under den­ne rege­ring, er val­get fal­det på en tid­li­ge­re soci­al­de­mo­kra­tisk mini­ster. Der­u­d­over har fle­re per­so­ner med for­skel­li­ge til­knyt­nin­ger til rege­rings­par­ti­et fun­det vej til besty­rel­ses­po­ster i sel­ska­ber­ne. Det viser en kort­læg­ning, Fri­heds­bre­vet har lavet af de 30 sel­ska­ber, sta­ten helt eller del­vist ejer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her