Soci­al­de­mo­kra­ter sid­der på flæ­sket i sta­tens sel­ska­ber: “Kan lig­ne nepotisme”

Det er en god idé med en par­ti­bog og en for­tid i Soci­al­de­mo­kra­ti­et, hvis man er inter­es­se­ret i en ekstra ind­komst fra en lukra­tiv besty­rel­ses­post i et af sta­tens sel­ska­ber. For hver tred­je gang, der er ble­vet valgt en ny for­mand i et af sel­ska­ber­ne under den­ne rege­ring, er val­get fal­det på en tid­li­ge­re soci­al­de­mo­kra­tisk mini­ster. Der­u­d­over har fle­re per­so­ner med for­skel­li­ge til­knyt­nin­ger til rege­rings­par­ti­et fun­det vej til besty­rel­ses­po­ster i sel­ska­ber­ne. Det viser en kort­læg­ning, Fri­heds­bre­vet har lavet af de 30 sel­ska­ber, sta­ten helt eller del­vist ejer. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.