Soci­al­de­mo­kra­ti­et brug­te kaf­fe­vog­ne uden overenskomst under valg­kam­pen: “Det ser jo dår­ligt ud”

Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Køben­havn har under valg­kam­pen delt gra­tis kaf­fe ud fra en kaf­fe­vogn pyn­tet med par­tiets logo og vel­kend­te røde far­ve. Hvad der ikke pry­de­de kaf­fe­vog­ne­ne var, at barista­er­ne, der ser­ve­re­de kaf­fe til væl­ger­ne, ikke var på overenskomst. Fir­ma­et bag vog­ne­ne, Kal­les Kaf­fe, for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Køben­havn godt nok lag­de ud med at spør­ge ind til fir­ma­ets overenskomstaf­ta­le, men da par­ti­et ikke kun­ne fin­de andre udby­de­re, der hav­de overenskom­ster, valg­te de alli­ge­vel Kal­les Kaf­fe. At det gam­le arbej­der­par­ti i valg­kam­pens hede er gået på kom­pro­mis med ét af den dan­ske models cen­tra­le ele­men­ter, impo­ne­rer ikke for­mand for 3F Køben­havn, John Ekebjærg-Jakobsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her