Soci­al­de­mo­kra­ti­et brug­te kaf­fe­vog­ne uden overenskomst under valg­kam­pen: “Det ser jo dår­ligt ud”

Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Køben­havn har under valg­kam­pen delt gra­tis kaf­fe ud fra en kaf­fe­vogn pyn­tet med par­tiets logo og vel­kend­te røde far­ve. Hvad der ikke pry­de­de kaf­fe­vog­ne­ne var, at barista­er­ne, der ser­ve­re­de kaf­fe til væl­ger­ne, ikke var på overenskomst. Fir­ma­et bag vog­ne­ne, Kal­les Kaf­fe, for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Køben­havn godt nok lag­de ud med at spør­ge ind til fir­ma­ets overenskomstaf­ta­le, men da par­ti­et ikke kun­ne fin­de andre udby­de­re, der hav­de overenskom­ster, valg­te de alli­ge­vel Kal­les Kaf­fe. At det gam­le arbej­der­par­ti i valg­kam­pens hede er gået på kom­pro­mis med ét af den dan­ske models cen­tra­le ele­men­ter, impo­ne­rer ikke for­mand for 3F Køben­havn, John Ekebjærg-Jakobsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.