Soci­al­de­mo­kra­ti­et udskri­ver kønskvo­ter til erhvervs­li­vet, men nøjes selv med at “snak­ke” om problemet

Lars Aslan Rasmussen ses her inde i Socialdemokratiets valglokale på Christiansborg også kaldet Fællessalen. Lars Aslan Rasmussen er en dansk politiker, der har været medlem af Folketinget for Socialdemokraterne siden 4. april 2016, hvor han afløste Helle Thorning-Schmidt. Tidligere var han landsformand for Socialistisk Folkepartis Ungdom. Folketingsvalget 2019 på Christiansborg i Danmark. Skal skal stemmes i dag over hele Danmark. Valgstederne er nu lukket og alle stemmerne er ved at blive talt op. Politikerne er kommet ind på Christiansborg. Der er god stemning på vestrefløjen da den er spået at vinde valget. Valgets store vinder bliver Mette Frederiksen som regnes for den som tager statsministerposten. Valgets gamle partier går alle frem og alle de nye partier taber mandater. Stram Kurs med Rasmus Paludan kommer lige præcis ikke ind. Der stemmes over hele landet, Borgen, Folketing, valg, politikere, der stemmes, borgerpligt, sofavælgere, folk stemmer, mænd, kvinder, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen, SF - Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Stram Kurs, Venstre, Enhedslisten, Alternativet

Lige­stil­lings­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen (S) mel­der sig nu klar til at støt­te for­sla­get, som for­plig­ter de stør­ste virk­som­he­der til at sik­re mindst 40 pro­cent af hvert køn i besty­rel­sen. Og ikke nok med det. Rege­rin­gen ønsker at gå læn­ge­re og fore­slår med et nyt lov­for­slag, at også stats­li­ge, kom­mu­na­le og regio­na­le insti­tu­tio­ner og virk­som­he­der skal opstil­le mål­tal for ledel­ses­lag og besty­rel­ser. Det er blot fire måne­der efter, lige­stil­lings­ord­fø­rer Lars Aslan Ras­mus­sen slog fast, at “dia­log er vej­en frem”, og at det ikke nyt­ter at “tvin­ge” kvin­der ind i besty­rel­ser. Den over­ra­sken­de nyhed har fået fle­re til at spør­ge: Hvad med jer selv? Ud af i alt tyve mini­stre er der nem­lig kun seks, der er kvin­der – sva­ren­de til blot 30 procent. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.