Soci­al­de­mo­kra­tisk Minkland: Blod­bad peger til­ba­ge på Met­te Frederiksen

Der er ingen tvivl om, at Dansk Fol­ke­par­ti er den helt sto­re taber ved kom­mu­nalval­get. Men Soci­al­de­mo­kra­ti­et er lige bag­ef­ter. Den mas­si­ve væl­gero­p­bak­ning, som stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ople­ve­de under cor­o­na-epi­de­mi­en, er for­duf­tet i skæ­ret af knap 17 mil­li­o­ner døde mink. Sam­ti­dig har stats­mi­ni­ste­ren sta­dig en mink­kom­mis­sion hæn­gen­de over hove­d­et og en sag om slet­te­de sms’er, som ikke vil dø.  Før og efter val­get tog Fri­heds­bre­vet tem­pe­ra­tu­ren i de kom­mu­ner i Dan­mark, hvor der ind­til novem­ber sid­ste år var aller­f­lest mink­far­me. Og efter Soci­al­de­mo­kra­tiets dår­li­ge valg begyn­der de før­ste kri­ti­ke­re i bag­lan­det at røre på sig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.