Fol­ke­tings­kan­di­dat for Mode­ra­ter­ne har fået tre bøder for grov til­si­de­sæt­tel­se af god advo­katskik: Fiske­de kli­en­ter blandt sår­ba­re asylansøgere

Advo­kat Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm er fol­ke­tings­kan­di­dat for Lars Løk­ke Ras­mus­sens poli­ti­ske par­ti Mode­ra­ter­ne, hvor han slår på trom­me for at “genind­fø­re for­nuf­ten” på asy­l­om­rå­det. For nylig skrev han sam­men med net­op Lars Løk­ke Ras­mus­sen et ind­læg i Ber­ling­s­ke, hvor bud­ska­bet var, at man skal foku­se­re på men­ne­sker­ne i asyl­sy­ste­met. En ræk­ke hidtil ikke omtal­te afgø­rel­ser fra Advo­kat­næv­net viser nu, at sam­me Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm selv har haft en kri­tisa­bel omgang med sår­ba­re asylan­sø­ge­re. I alt fik han i 2018 tre bøder af Advo­kat­næv­net på sam­let set 80.000 kro­ner for grov til­si­de­sæt­tel­se af god advo­katskik i asylsa­ger. Det frem­går af en ræk­ke doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i hos Advokatnævnet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.