Fol­ke­tings­kan­di­dat for Mode­ra­ter­ne har fået tre bøder for grov til­si­de­sæt­tel­se af god advo­katskik: Fiske­de kli­en­ter blandt sår­ba­re asylansøgere

Advo­kat Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm er fol­ke­tings­kan­di­dat for Lars Løk­ke Ras­mus­sens poli­ti­ske par­ti Mode­ra­ter­ne, hvor han slår på trom­me for at “genind­fø­re for­nuf­ten” på asy­l­om­rå­det. For nylig skrev han sam­men med net­op Lars Løk­ke Ras­mus­sen et ind­læg i Ber­ling­s­ke, hvor bud­ska­bet var, at man skal foku­se­re på men­ne­sker­ne i asyl­sy­ste­met. En ræk­ke hidtil ikke omtal­te afgø­rel­ser fra Advo­kat­næv­net viser nu, at sam­me Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm selv har haft en kri­tisa­bel omgang med sår­ba­re asylan­sø­ge­re. I alt fik han i 2018 tre bøder af Advo­kat­næv­net på sam­let set 80.000 kro­ner for grov til­si­de­sæt­tel­se af god advo­katskik i asylsa­ger. Det frem­går af en ræk­ke doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i hos Advokatnævnet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her