Spin, poli­ti­ske bud­ska­ber og hal­ve sand­he­der: Før­ste afsnit af Fri­heds­bre­vets nye podcast om EU-val­get ude nu

Vel­kom­men ombord på jom­fru­rej­sen for vores nye podcast og inden læn­ge også selv­stæn­di­ge nyheds­brev, som vi har døbt Fri Valg. Om præ­cis en måned skal vi alle stem­me om afskaf­fel­se af EU-for­svars­for­be­hol­det, og de kom­men­de uger bli­ver medi­e­fla­den tæp­pe­bom­bet med slo­gans, poli­ti­ske bud­ska­ber og vel­or­ke­stre­ret spin. Alt sam­men for at påvir­ke val­get mod enten ja eller nej. Med Fri Valg vil vi for­sø­ge at skæ­re gen­nem støj­en. For sta­dig stør­re dele af det poli­ti­ske kræm­mer­mar­ked er ryk­ket over på soci­a­le medi­er, hvor par­ti­er­ne kaster enor­me sum­mer efter at skræd­der­sy poli­ti­ske bud­ska­ber, som nøje udvalg­te grup­per får kla­sket i hove­d­et. Det er der god grund til: Det vir­ker. Der­for har vi gra­vet dybt i enor­me mæng­der data om væl­ge­rad­færd, EU-skep­sis og især data fra Face­book, som giver dig et unikt ind­blik i, hvor og hvor­dan par­ti­er­ne for­sø­ger at flyt­te hold­nin­ger. For­hå­bent­lig kom­mer vi nær­me­re et svar på spørgs­må­let: Hvor­for siger poli­ti­ker­ne, som de gør? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.