Stats­mi­ni­ste­rens sub­ti­le valgkampagne

End­nu en uge er gået i kampag­nespo­ret, og det har ikke været kede­ligt. I sid­ste uge var der eksem­pel­vis invi­te­ret til gla­di­a­tor­kamp, da DR bød par­ti­le­der­ne op til dans på Krigs­mu­se­et i Køben­havn. Meget gik som for­ven­tet, men der var alli­ge­vel en ræk­ke inter­es­san­te ting, der er værd at bide mær­ke i. I den mere kuri­ø­se ende fik Sikan­dar Sid­dique, poli­tisk leder i Frie Grøn­ne, under debat­ten sagt til stu­di­e­vært Kåre Quist, at par­ti­et godt nok stem­mer ja, men at man sam­ti­dig ikke vil anbe­fa­le andre at gøre det sam­me. Her på Fri Valg har vi for­søgt at fin­de ud af, hvad det bety­der. Vi har også for­søgt at bli­ve klo­ge­re på fæno­me­net Enheds­li­sten, som efter kri­gens udbrud har kæm­pet med et strids­ly­stent bag­land, som har sået tvivl om par­tiets linje i for­hold til sær­ligt NATO. Det har vi haft en læn­ge­re snak med EU-ord­fø­rer Søren Søn­der­gaard om. Og så skal vi også for­bi et sne­digt kampag­ne­tri­ck fra stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S).

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.