Stem på lit­te­ra­tu­ren – den vin­der ethvert valg

I går var det valg­dag, og i dag skal vi høre om nog­le her­oi­ske og uheroi­ske mænd. Men ikke før et udflip­pet for­slag om, at vi egent­lig bur­de have et “Lit­te­ra­tur­par­ti”, for­stå­et som et par­ti, der syste­ma­tisk kæm­per for lit­te­ra­tu­ren og for­fat­ter­ne. Vi lever nem­lig vores liv gen­nem for­tæl­lin­ger. Det er tri­vi­elt sandt, men det har sto­re kon­se­kven­ser. For stjer­ne­kok­ken Ant­ho­ny Bour­dain blev vis­se for­tæl­lin­ger fata­le. For den dan­ske filo­sof og virk­som­heds­le­der Mor­ten Albæk lyk­ke­des det tvær­ti­mod at fin­de frem til nog­le sun­de og liv­gi­ven­de beret­nin­ger. Vi skal stif­te bekendt­skab med Albæks nye bog, Fal­ske sand­he­der i livet (Gyl­den­dal), og sam­ti­dig for­bi Bour­dains vil­de liv via Char­les Leer­h­sens bio­gra­fi Down and Out in Para­di­se. The Life of Ant­ho­ny Bour­dain (Simon & Schu­ster). Ude på side­flø­je­ne har vi den gam­le romer­ske sena­tor og reto­ri­ker Cice­ro (106–43 f.Kr.), der i sit værk For­plig­tel­ser (Gyl­den­dal) kan siges at være ret enig med Albæk; og vi har polar­for­ske­ren og even­ty­re­ren Knud Ras­mus­sen med Den sto­re slæ­de­rej­se. Den fan­ta­sti­ske polar­eks­pe­di­tion nord om Ame­ri­ka (Gyl­den­dal). Kom det til et rent lit­te­ra­tur­valg, kun­ne vi ufor­be­hol­dent stem­me på dem alle fire; men i for­hold til at leve sit liv godt er det nok klogt at væl­ge et par af dem fra. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her