Støt­te­par­ti ret­ter kri­tik af rege­rin­gen efter afslø­ring: “Man har mani­p­u­le­ret pro­ces­sen lystigt”

Rege­rin­gen har ikke spil­let med åbne kort om pro­ces­sen bag den kon­tro­ver­si­el­le gas­led­ning til Lol­land-Fal­ster, der til­go­de­ser Dan­marks næst­stør­ste CO2-udle­der, suk­ker­fa­brik­ken Nor­dic Sugar. Det mener Radi­ka­le Ven­stres kli­ma- og ener­gi­o­rd­fø­rer Ras­mus Hel­veg Peter­sen, der nu for­sø­ger at sam­le et fler­tal uden om rege­rin­gen for at omgø­re beslutningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.