Støt­te­par­ti ret­ter kri­tik af rege­rin­gen efter afslø­ring: “Man har mani­p­u­le­ret pro­ces­sen lystigt”

Rege­rin­gen har ikke spil­let med åbne kort om pro­ces­sen bag den kon­tro­ver­si­el­le gas­led­ning til Lol­land-Fal­ster, der til­go­de­ser Dan­marks næst­stør­ste CO2-udle­der, suk­ker­fa­brik­ken Nor­dic Sugar. Det mener Radi­ka­le Ven­stres kli­ma- og ener­gi­o­rd­fø­rer Ras­mus Hel­veg Peter­sen, der nu for­sø­ger at sam­le et fler­tal uden om rege­rin­gen for at omgø­re beslutningen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her