Støt­te­par­ti­er med hård kri­tik af rege­rin­gen efter advar­sel om kol­laps i Syri­en-lej­re med fem dan­ske børn

Fri­heds­bre­vet kun­ne tid­li­ge­re på ugen for­tæl­le, at det ame­ri­kan­ske mili­tær adva­rer mod en eska­le­ring af sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen i de syri­ske flygt­nin­ge­lej­re, hvor der sta­dig sid­der fem dan­ske børn og deres mødre. Lej­re­ne kan kol­lap­se, hvis det tyr­ki­ske mili­tær ryk­ker ind i områ­det, lyder vur­de­rin­gen, der får opbak­ning af en dansk eks­pert. Sker det, kan det poten­ti­elt få kon­se­kven­ser for Dan­marks sik­ker­hed. Et sam­men­brud af lej­re­ne kan nem­lig bety­de, at vi mister kon­trol­len med de fem børn, som efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne tid­li­ge­re har vur­de­ret kan udgø­re en sik­ker­heds­ri­si­ko på sigt. På bag­grund af det for­hø­je­de trus­sels­bil­le­de i lej­re­ne ret­ter Enheds­li­stens uden­rigs­ord­fø­rer Søren Søn­der­gaard nu kras kri­tik af rege­rin­gens mod­vil­je mod at hjem­ta­ge bør­ne­ne sam­men med deres mødre. En linje, som, han mener, udgør en “sik­ker­heds­ri­si­ko” mod Dan­mark. Søren Søn­der­gaard opfor­drer der­for dan­sker­ne til at tage deres sik­ker­hed i egne hæn­der, når de inden læn­ge skal til stem­m­eur­ner­ne ved det fore­stå­en­de folketingsvalg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her