Stor gen­nem­gang af gigan­tisk løf­te­brud: Mindst 61 gan­ge love­de Ven­stre og Mode­ra­ter­ne en advokatvurdering

Folketingets Âbningsdebat. Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet taler med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

Mindst 61 gan­ge de sene­ste måne­der har Ven­stre og Mode­ra­ter­ne lovet væl­ger­ne, at en stem­me på dem var en stem­me på en advo­kat­vur­de­ring af minks­kan­da­len. Det viser Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af de to par­ti­ers poli­ti­ke­res udta­lel­ser i medi­er­ne og på soci­a­le medi­er, som udstil­ler det mas­si­ve løf­te­brud, par­ti­er­ne har begå­et ved at drop­pe den advo­kat­vur­de­ring, som de har meldt ud de sene­ste dage. Ud over de 61 lov­nin­ger i artik­ler, udsen­del­ser og radi­oklip viser en gen­nem­gang af TV 2’s kan­di­dat­test, at stort set alle kan­di­da­ter i Ven­stre og Mode­ra­ter­ne i kla­re ven­din­ger bak­ke­de op om en advo­kat­vur­de­ring af Met­te Fre­de­rik­sens rol­le i minksagen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.