Svin­del­sag vok­ser: Kam­me­rad­vo­ka­ten under­sø­ger fle­re che­fer i For­sva­ret samt trans­port­gi­gant for svin­del med flytteafregninger

Sagen om den 37-åri­ge chefs mil­li­ons­vin­del i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se (FMI) tager nu en over­ra­sken­de drej­ning. Kam­me­rad­vo­ka­ten har ind­ledt en stor under­sø­gel­se af tre ansat­te for at have snydt med en kon­trakt med det Esb­jerg-base­re­de trans­port­fir­ma Blue Water Ship­ping. Under­sø­gel­sen kom­mer, efter at den svin­delankla­ge­de chef har anmeldt de tre kol­le­ger for at have mod­ta­get returkom­mis­sion i for­bin­del­se med flytteafregninger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her