“Svind­le­re” og “ban­dit­ter i habit­ter”: Kom­mu­ne har fået nok af S‑storsponsors kon­tro­ver­si­el­le byggefirma

Byg­ge­ri af abso­lut høje­ste kva­li­tet, til­fred­se kun­der og en hæder­lig virk­som­hed. Nogen­lun­de sådan kan man sam­men­fat­te de mær­ka­ter, Jes­per Sko­vs­gaard sæt­ter på sin virk­som­hed, ejen­dom­s­kon­cer­nen 2E. Fle­re for­skel­li­ge kil­der, der har gjort deres egne erfa­rin­ger med Jes­per Sko­vs­gaard og 2E, beret­ter dog om en helt anden histo­rie. En kom­mu­nal­di­rek­tør, en borg­me­ster og en bør­ne­fa­mi­lie for­tæl­ler om det, de ople­ver, som en udspe­ku­le­ret for­ret­nings­mo­del, brud­te løf­ter og pro­ble­mer som skim­melsvamp i tred­je afsnit af Ulven fra Aal­borg, Fri­heds­bre­vets podcast­se­rie om den aal­bor­gen­si­ske byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard, der ved sid­ste fol­ke­tings­valg var blandt de stør­ste støt­ter til Socialdemokratiet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her