Sving­dø­ren mel­lem sta­ten og magt­fuld lob­by­or­ga­ni­sa­tion rote­rer på livet løs: Lig­ner en stra­te­gi, mener ekspert


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

En spin­dok­tor, fle­re kon­tor­che­fer og en hånd­fuld chefkonsulenter. 

Lan­dets stør­ste grøn­ne lob­by­or­ga­ni­sa­tion rek­rut­te­rer i stor stil fra embeds­vær­ket. I alt 21 nuvæ­ren­de ansat­te er hen­tet direk­te hos sty­rel­ser og mini­ste­ri­er, viser Fri­heds­bre­vets kortlægning. 

Eks­pert mener, at det lig­ner en stra­te­gi fra lobbyorganisationen. 

Hele histo­ri­en

I august sid­ste år gik tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofods (S) spin­dok­tor Ole Ryda­hl Svens­son en tur gen­nem sving­dø­ren til det pri­va­te erhvervs­liv, hvor han fik en chef­stil­ling i lan­dets stør­ste grøn­ne lob­by­or­ga­ni­sa­tion, Gre­en Power Denmark. 

Og han er langt fra den ene­ste, for der er stor tra­fik mel­lem sta­ten og lobbyorganisationen. 

De sid­ste fem år er mindst 21 nuvæ­ren­de ansat­te hen­tet direk­te fra embeds­vær­ket til Gre­en Power Denmark. 

Det viser en kort­læg­ning af tra­fik­ken mel­lem embeds­vær­ket og Gre­en Power Den­mark, som Fri­heds­bre­vet har lavet. 

Der er fle­re eksemp­ler på, at højt­stå­en­de embeds­folk fra den ene dag til den anden har skif­tet embeds­vær­ket ud med en post i lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen, som lever af at påvir­ke embeds­vær­ket og sæt­te deres med­lem­mers inter­es­ser på dagsordenen. 

En af dem er Regitze Pra­hl, tid­li­ge­re kon­tor­chef i Ener­gi­sty­rel­sen, der i 2018 ryk­ke­de telt­pæ­le­ne op og slog sig ned som afde­lings­chef for jura i organisationen. 

En anden er Peter Nel­le­mann, der var chef­kon­su­lent i Kli­ma, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et ind­til star­ten af 2023, hvor det i ste­det blev Gre­en Power Den­mark, der betal­te hans løn. 

Lig­ner en bevidst strategi

Iføl­ge Benja­min Egerod, der for­sker i lob­byis­me på Copen­ha­gen Busi­ness School, kan det lig­ne en bevidst strategi. 

“21 med­ar­bej­de­re er en stor andel af deres ansat­te. Det kun­ne godt lig­ne, at man har en eller anden stra­te­gi om at ansæt­te folk med en bag­grund i det offent­li­ge,” siger for­ske­ren med hen­vis­ning til, at Gre­en Power Den­mark har 115 ansat­te, hvis man fra­reg­ner studentermedhjælpere. 

Ud af Gre­en Power Den­marks 115 fuld­tids­an­sat­te har alt­så godt omkring en fem­te­del en for­tid i embeds­vær­ket. Sær­ligt Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et og Ener­gi­sty­rel­sen er stærkt repræsenteret. 

Det kan være en for­del for lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen, mener Benja­min Egerod. 

Han påpe­ger, at de tid­li­ge­re embeds­mænd har en nem­me­re adgang til deres tid­li­ge­re kolleger. 

“I det her eksem­pel går de tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re jo ud og laver helt åben­lyst lob­by­ar­bej­de, og man er selv­føl­ge­lig ban­ge for, at de kan bru­ge deres bekendt­ska­ber i beslut­nings­ta­ger­kred­se,“ siger han. 

Gre­en Power Den­mark, som iføl­ge sel­ska­bets hjem­mesi­de tæl­ler i alt 125 ansat­te og 1.500 med­lem­s­virk­som­he­der, er en af de stør­ste og mest magt­ful­de lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner i Danmark. 

For der er knald på i Gre­en Power Den­mark, der i 2022 opstod som en sam­men­læg­ning af Dansk Ener­gi, Dansk Sol­kraft og Wind Denmark. 

Orga­ni­sa­tio­nen bli­ver ledet af den man­ge­åri­ge Ven­stre-løve og tid­li­ge­re finans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen. Mel­lem 2022 og 2023 blev med­ar­bej­der­sta­ben øget med mere end en tredjedel. 

Et eksem­pel på deres arbej­de kun­ne være deres rol­le som jor­de­mo­der på en pris­mo­del, kal­det tarif model 3.0, der bety­der, at 1,1 mil­li­o­ner dan­ske­re, der er kun­der ved Ceri­us og Radi­us Elnet, gik fra at beta­le hen­holds­vis 0,96 kro­ner og 0,97 kro­ner per kilowatt-time i tids­rum­met fra klok­ken 17 til 21 til nu at beta­le 2,00 og 2,07 kro­ner per kilowatt-time i nettarif. 

Den trå­d­te i kraft den 1. janu­ar 2023. 

Ikke et problem

Iføl­ge Gre­en Power Den­mark er der tale om en “natur­lig” rek­rut­te­ring fra den offent­li­ge sektor. 

“Det er ikke noget, vi selv går så meget op i. Vi ser på det enkel­te men­ne­skes kva­li­fi­ka­tio­ner og erfa­rin­ger, hvor en vig­tig kom­pe­ten­ce for en erhvervsor­ga­ni­sa­tion er at for­stå det poli­ti­ske embe­de,“ siger Hel­le Blyn­ning, HR Part­ner i Gre­en Power Denmark. 

Men iføl­ge Benja­min Egerod kan det være pro­ble­ma­tisk, at der er tale om med­ar­bej­de­re, der tid­li­ge­re har haft stor magt i et mini­ste­ri­um eller en styrelse. 

Der er tal­ri­ge eksemp­ler på, hvor­dan Gre­en Power Den­mark har rek­rut­te­ret fra høje stil­lin­ger i embeds­vær­ket i Fri­heds­bre­vets opgørelse. 

“Hvis man tid­li­ge­re har haft ledel­ses­ansvar i et mini­ste­ri­um eller en sty­rel­se, og man så skif­ter side og bli­ver aktiv lob­byist og skal ind og inter­a­ge­re med dem, man ple­je­de at være chef for – dét lig­ger der selv­føl­ge­lig noget pro­ble­ma­tisk i. For­di man kom­mer fra en mag­t­re­la­tion over­for de her men­ne­sker,” siger Benja­min Egerod. 

Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re kun­net for­tæl­le, hvor­dan 12 topem­beds­mænd har taget sving­dø­ren mel­lem sta­ten og Novo Nor­disk.

I mod­sæt­ning til andre lan­de er der ingen karens­pe­ri­o­de i Dan­mark for embeds­mænd, der væl­ger at gøre sig som lobbyister. 

Benja­min Egerod næv­ner selv model­len, som bli­ver brugt for embeds­mænd i EU-Kom­mis­sio­nen. Her har man et etisk råd, der tager stil­ling til hver ansæt­tel­se og kan lave for­skel­li­ge sank­tio­ner. Det kun­ne være, at en højt­stå­en­de embeds­mand ikke må lob­bye hos sine tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re i to år. 

I Eng­land og Spa­ni­en har man lige­le­des ned­sat råd, der vur­de­rer ansæt­tel­ser, der kan være problematiske. 

Det mang­ler vi svar på 

Det blev som tid­li­ge­re nævnt ikke til et inter­view med direk­tø­ren for Gre­en Power Den­mark, men i ste­det til en gene­rel udta­lel­se i et mailsvar. 

Fri­heds­bre­vet har efter­føl­gen­de stil­let en ræk­ke spørgs­mål, som Gre­en Power Den­mark ikke har ønsket at sva­re på. 

Vi vil­le ger­ne have haft svar på føl­gen­de spørgsmål: 

Hvor­dan for­hol­der Gre­en Power Den­mark sig til det poten­ti­elt pro­ble­ma­ti­ske i at ansæt­te per­so­ner, som orga­ni­sa­tio­nen tid­li­ge­re har skul­let påvir­ke i form af lobbyarbejde? 

Har Gre­en Power Den­mark inter­ne ret­nings­linjer, ift. at en tid­li­ge­re højt­stå­en­de embeds­mand skal arbej­de over for de embeds­mænd, som ved­kom­men­de tid­li­ge­re var chef for?

l siger, at I ikke ser på, hvor jeres ansat­te tid­li­ge­re har arbej­det – i sam­me svar skri­ver I, at den offent­li­ge sek­tor i Dan­mark er “dyg­tig”, og det er der­for natur­ligt, at jeres med­ar­bej­de­re kom­mer der­fra. I hvor høj grad ønsker I, at jeres med­ar­bej­de­re har erfa­ring fra den “dyg­ti­ge” offent­li­ge sektor? 

Der bli­ver rejst kri­tik af, at med­ar­bej­der­nes tid­li­ge­re mag­t­re­la­tion er pro­ble­ma­tisk – ser Gre­en Power Den­mark ikke ét pro­blem i, at deres med­ar­bej­de­re lob­by­er hos folk, der tid­li­ge­re har været under dem?

Vil­le Gre­en Power Den­mark mod­sæt­te sig et for­slag om karens­pe­ri­o­de, når man går fra chef i embeds­vær­ket til ansat i en lobbyorganisation? 

De har taget turen gen­nem svingdøren

Ole Ryda­hl Svens­son, Regitze Pra­hl og Peter Nel­le­mann er kun tre ud af de 21, der har taget turen gen­nem sving­dø­ren. Fri­heds­bre­vet har kort­lagt en lang ræk­ke jobskift. 

Anders Hul­gre­en Jen­sen: I 2023 kom Anders Hul­gre­en Jen­sen til Gre­en Power Den­mark i stil­lin­gen som EU-kon­su­lent fra en stil­ling som fuld­mæg­tig i Energistyrelsen. 

Char­lot­te Ander­sen: I 2022 kom Char­lot­te Ander­sen fra en stil­ling som kon­su­lent i Ener­gi­net – et sel­skab ejet af Kli­ma, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et. Hun er i dag kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Espen Gatzwil­ler: I 2020 stop­pe­de Espen Gatzwil­ler som Chief Spe­ci­al Advisor i Ener­gi­sty­rel­sen. Han star­te­de i juni 2021 i en stil­ling som chef­kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Kas­per Beck Søren­sen: I 2022 kom Kas­per Beck Søren­sen fra en stil­ling som advisor i Ener­gi­sty­rel­sen til en stil­ling i Gre­en Power Den­mark som advisor. 

Lea Big­om Wich­mand: I 2020 kom Lea Big­om Wich­mand fra en stil­ling som Team­le­der og spe­ci­al­kon­su­lent i Ener­gi­sty­rel­sen til en stil­ling som afde­lings­chef i Gre­en Power Denmark. 

Met­te Lou­i­se Hor­ne­mann: I 2019 kom Met­te Lou­i­se Hor­ne­mann direk­te fra en stil­ling som spe­ci­al­kon­su­lent i Ener­gi­sty­rel­sen til en stil­ling som chef­kon­su­lent i Dansk Ener­gi, der sene­re blev til Gre­en Power Denmark. 

Micha­el Mad­sen: I 2021 kom Micha­el Mad­sen fra en stil­ling som advisor i Ener­gi­sty­rel­sen til en stil­ling som chef for Power-to‑X og ekspert. 

Met­te Rose Skak­sen: I 2022 kom Met­te Rose Skak­sen fra en stil­ling som vice­di­rek­tør i Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen til en som vice­ad­mi­ni­stre­ren­de direk­tør i Gre­en Power Denmark. 

Akse­li Stech Car­lan­der: I 2021 kom Akse­li Stech Car­lan­der fra en stil­ling som fuld­mæg­tig i Land­brugs­sty­rel­sen til en stil­ling som kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Anders Bitsch Yous­sef: I 2023 kom Anders Bitsch Yous­sef fra en stil­ling som embeds­mand i Køben­havns Kom­mu­ne til en stil­ling som kon­su­lent hos Gre­en Power Denmark. 

Kal­le Lind Skip­per: I 2023 kom Kal­le Lind Skip­per fra en stil­ling som Head of Section i Erhvervs­sty­rel­sen til en stil­ling som kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Kri­sti­an Dam Hove: I 2023 kom Kri­sti­an Dam Hove fra en stil­ling som fuld­mæg­tig i Mil­jøsty­rel­sen til en stil­ling som juri­disk kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Male­ne Kil­de­gaard Kip­per: I 2022 kom Male­ne Kil­de­gaard Kip­per fra en stil­ling som sekre­tær for depar­te­ments­che­fen i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et til en stil­ling som per­son­lig assi­stent for direk­tio­nen i Gre­en Power Denmark. 

Male­ne Unter­borg Alem­piew: I 2023 kom Male­ne Unter­borg Alem­piew fra en stil­ling som fuld­mæg­tig i Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen til en stil­ling som kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Mor­ten Lund Kri­sten­sen: I 2021 kom Mor­ten Lund Kri­sten­sen fra en stil­ling som fuld­mæg­tig i Erhvervs­sty­rel­sen til en stil­ling som kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Tyge Helms Skov: I 2023 kom Tyge Helms Skov fra en stil­ling som spe­ci­al­kon­su­lent i Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen til en stil­ling som kon­su­lent i Gre­en Power Denmark. 

Listen er udar­bej­det på bag­grund af opslag på Lin­ke­dIn, rap­por­ten ‘Det offent­li­ge Dan­mark’ fra 2022 og Gre­en Power Den­marks egen hjemmeside