Taiwan og digterne

Har diplo­ma­ten Jonas Parel­lo-Ples­ner skre­vet godt om Taiwans betyd­ning for geopo­li­tik­ken, og har dig­ter­ne Jacob Kamp Rosen­dal og Nico­laj Sto­chholm dig­tet godt fra og om livet som midal­dren­de mand? Og hvad for­e­ner i givet fald de tre nyli­ge udgi­vel­ser, bort­set fra noget så sta­ti­stisk til­fæl­digt som for­fat­ter­nes køn, etni­ci­tet og aldersgruppe? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her