Tid­li­ge­re direk­tør for Insti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der: Rege­rin­gens udmel­ding i kor­ank­ri­sen er “beskæm­men­de”

For den tid­li­ge­re direk­tør for Insti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, Jonas Chri­stof­fer­sen, er afbræn­ding af Kor­a­nen “egent­lig ikke” en beskyt­tel­ses­vær­dig ytring, og spør­ger man ham direk­te, anser han ikke et for­bud mod at tæn­de ild på reli­gi­øse skrif­ter som et stort fri­heds­tab. Alli­ge­vel kal­der han rege­rin­gens bestræ­bel­ser på at fin­de et “juri­disk værk­tøj” til at for­hin­dre kor­a­naf­bræn­din­ger i Dan­mark “beskæm­men­de” i en tid, hvor poli­ti­ke­re og befolk­nin­ger på tværs af Euro­pa hyl­der og støt­ter Ukrai­nes kamp for fri­hed og ret til selvbestemmelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her