Tid­li­ge­re mini­ster har “Dybvad-udval­gets ord” for kras kri­tik af S‑regeringen – men har han læst eks­per­ter­nes rapport?

Det nye folketing træder sammen ved et møde i Folketingssalen. Ole Birk Olesen (I).

I dag står fol­ke­tings­med­lem for Libe­ral Alli­an­ce Ole Birk Ole­sen uden for rege­rings­ap­pa­ra­tets indre arbejds­gan­ge. Men for få år siden var det ham, der svin­ge­de takt­stok­ken som trans­port­mi­ni­ster under den tid­li­ge­re VLAK-rege­ring. I tiden der er gået, er der sket en “uhel­dig poli­ti­se­ring af embeds­vær­ket”, som har taget fart under Met­te Fre­de­rik­sens rege­ring, mener Ole Birk Ole­sen. Og i sid­ste uge fik han efter eget udsagn så også “Dybvad-udval­gets ord for det”. Men den vur­de­ring står for poli­ti­ke­rens egen reg­ning, viser en gen­nem­gang af den mere end 480 sider lan­ge rapport. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her