Tid­li­ge­re V‑minister var erklæ­ret inha­bil i sag om kon­tro­ver­si­el gas­led­ning til Lol­land-Fal­ster – alli­ge­vel lob­by­e­de han i det skjulte

Bag kulis­ser­ne på den kon­tro­ver­si­el­le beslut­ning om at anlæg­ge en gas­led­ning til Lol­land-Fal­ster fore­gik en stor­stilet lob­byind­sats, hvor suk­ker­fa­brik­ken Nor­dic Sugar – en af lan­dets stør­ste kli­ma­syn­de­re – sam­men med Hen­rik Høegh, davæ­ren­de vice­borg­me­ster i Lol­land Kom­mu­ne og tid­li­ge­re Ven­stre-mini­ster, lag­de pres på rege­rin­gens støt­te­par­ti­er. Det viser en ræk­ke mail­kor­re­spon­dan­cer, som Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i. I tæt koor­di­ne­ring med Nor­dic Sugar for­søg­te vice­borg­me­ster Hen­rik Høegh at over­ta­le Radi­ka­le Ven­stre og SF til, at etab­le­rin­gen af gas­led­nin­gen til Lol­land-Fal­ster var en god ide. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her