Til Mode­ra­ter­nes års­mø­de med Ber­gur, Bos­se og resten af bussen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

En repor­ta­ge fra Mode­ra­ter­nes års­mø­de, hvor intet rig­tigt fla­sker sig for Fri­heds­bre­vets udsendte. 

Det lyk­kes dog at få et inter­view med spids­kan­di­dat til Euro­pa-Par­la­mentsval­get, Sti­ne Bos­se, der blandt andet for­lø­ber således: 

Er det demo­kra­tisk, mener du, at kæm­pe for at hol­de vis­se dele af sam­fun­det uden for indflydelse?

“Jamen alt­så… Nej. Men jeg har jo en poli­tik, jeg ger­ne vil have gennemført.” 

Digi­tal i DGI

Jeg træ­der ind ad bag­dø­ren i DGI Huset i Vej­le klok­ken lidt over 10 lør­dag for­mid­dag. Ved check-in-skran­ken til Mode­ra­ter­nes års­mø­de er der kø. En kvin­de står og ban­der ned i sin telefon. 

Mode­ra­ter­ne har fået lavet en app ale­ne til dagen i dag, hvor man skal log­ge ind med en kode, man har fået til­sendt efter til­mel­ding, og den dan­ner til­sy­ne­la­den­de gen­stand for sto­re fru­stra­tio­ner alle­re­de nu. 

Kvin­den i skran­ken stik­ker hove­d­et ud, så hun kan se for­bi den svov­len­de kvin­de for­an mig, og spør­ger, om jeg har down­lo­a­det app’en. Det har jeg. 

Jeg viser mit pres­se­kort og tager det i en strop rundt om hal­sen, som jeg har fået besked på. Der­u­d­over får jeg også et nav­neskilt udle­ve­ret, som også skal rundt om halsen. 

“Bekla­ger,” siger kvin­den. “Det er ikke mig, der har bestemt, at I skal have to på.” 

Bag mig kan jeg høre, at jeg har lavet en pin­lig fejl. Lars Løk­ke Ras­mus­sen er før­ste mand på taler­sto­len, og han er alle­re­de i gang. Jeg træ­der ind i den sto­re sal, hvor hund­red­vis af mode­ra­te til­hæn­ge­re sid­der omkran­set af lil­la faner. 

Lars Løk­ke Ras­mus­sen hol­der en velud­ført tale. Det er han god til. Han afvi­ger for­bløf­fen­de lidt fra det tale­pa­pir, pres­sen har fået til­sendt, selv­om han nær­mest ikke kig­ger i det. 

Han for­tæl­ler, at hans råd­gi­ve­re – og dem har han nog­le styk­ker af, ind­sky­der han – har sagt til ham, at man aldrig må sige en poin­te og så efter­føl­ge den med et “men”, for­di det udvi­sker hele pointen. 

Noget til­sva­ren­de sås for­le­den, da Met­te Fre­de­rik­sen sag­de, at hun ikke brug­te ter­men “tred­je ver­denskrig” og efter­fulg­te det af et “men”, og lige siden har det givet anled­ning til at dis­ku­te­re, hvor­for stats­mi­ni­ste­ren bru­ger så vildt et udtryk om trus­sels­bil­le­det i Euro­pa.

I Lars Løk­ke Ras­mus­sen til­fæl­de insi­ste­rer han på at sige, at Isra­el har ret til at for­sva­re sig… “MEN!” siger han med løf­tet pegefinger. 

“Det skal ske inden for inter­na­tio­nal ret.” 

Han næv­ner ikke, om han mener, at Isra­el bry­der inter­na­tio­nal ret. 

Bos­sen og Bergur

I siden af salen går Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sens kære­ste frem og til­ba­ge med en bar­ne­vogn. Jeg omta­ler ham her med sit ful­de navn, men under hele års­mø­det går han blot under sit for­navn, Bergur. 

Han er afslap­pet, men præ­sen­ta­belt klædt med mør­ke chin­os og jord­far­ve­de pul­lover over skjorten. 

Det er også til­fæl­det, da han sam­men med par­tiets spids­kan­di­dat til Euro­pa-Par­la­mentsval­get, Sti­ne Bos­se, går på sce­nen under en kæm­pe lil­la plan­che med påskrif­ten: “Bos­se og Ber­gur”, som var de to vær­ter på DR’s bør­ne­ti­me engang i 80’erne.

At hele par­ti­et er på for­navn med for­man­dens søn, ind­kaps­ler den jovi­a­le, nær­mest fami­liæ­re facon, Lars Løk­ke Ras­mus­sen selv læg­ger for dagen på hele mødet. 

Det er efter­hån­den en tynds­lidt obser­va­tion, men jeg for­står godt dem, der synes, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens gemyt giver lyst til at drik­ke en fadøl med ham, sådan som han omgås meni­ge med­lem­mer helt ube­svæ­ret, høj som lav. 

Jakob Engel-Sch­midt gør sig i det sam­me, og hans evner på fel­tet slår mig som en anel­se undervurderet. 

“Hej, hyg­ge­ligt at møde dig,” siger han til med­lem­mer, han præ­sen­te­res for, mens han læner sig frem­over og kig­ger imø­de­kom­men­de på dem. Han er iklædt sit bre­de smil, der får det til at se ud, som om han er på en evig mis­sion for at impo­ne­re sin svigermor. 

Fra taler­sto­len mod­ta­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen det ene bifald efter det andet, og på soci­a­le medi­er strøm­mer det ind med ros. 

“Det er nok den bed­ste tale, jeg læn­ge har hørt om Dan­marks to ben i kon­flik­ten i Gaza. Uan­set om man er enig i @larsloekke eller ej, var det en klar tale, der indram­mer Dan­marks tra­di­tio­nel­le hold­nin­ger. Vi støt­ter Isra­el og den palæsti­nen­si­ske befolk­ning,” skri­ver Ber­ling­s­kes inter­na­tio­na­le ana­ly­ti­ker, Kri­sti­an Mouritzen, på X. 

“Vi går ind for det evi­dens­ba­se­re­de,” siger Lars Løk­ke Ras­mus­sen i sin tale, og minut­tet efter slår han fast, at den rus­si­ske oppo­si­tions­po­li­ti­ker Alek­sej Naval­nyj blev dræbt. 

Han til­fø­jer, at både Ber­gur og Sti­ne Bos­se skal væl­ges til Euro­pa-Par­la­mentsval­get i juni. 

“Mindst!”

Løk­ke fort­sæt­ter med en røren­de for­tæl­ling om Mode­ra­ter­nes med­lem Mads Seb­be­lov, der miste­de sin dat­ter som 15-årig, mens hun stod på ven­te­li­ste til at mod­ta­ge et nyt hjerte. 

Seb­be­lov har tid­li­ge­re stil­let et bor­ger­for­slag om aktivt fra­valg af organ­do­na­tion i ste­det for aktivt til­valg, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­tæl­ler for­an alle, at han kan være stolt over sin ind­sats, med hen­vis­ning til at rege­rin­gen har stil­let for­slag om at ændre loven på området. 

Alle jub­ler, og på storskær­men har kame­ra­er­ne fun­det Mads Seb­be­lov blandt de frem­mød­te. Det omta­les ikke, at man trods rege­rin­gens for­slag sta­dig­væk skal ind og give samtyk­ke aktivt, hvis man vil done­re sine organer. 

Gør man ikke det, vil det være op til fami­li­en at tage stilling. 

Det næv­nes hel­ler ikke, at Lun­ge­for­e­nin­gen har udtalt, at de tror, det kan føre til fær­re organ­do­na­tio­ner.

Talen slut­ter, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen slen­trer ned ad sce­nen og giver Mads Seb­be­lov et hånd­tryk og et kram. 

Tek­ni­ske udfordringer

Næst i ræk­ken er en orga­ni­sa­to­risk beret­ning, som over­stås for­holds­vist hurtigt. 

Inden års­mø­det har med­lem­mer­ne og pres­sen fået til­sendt et sæt nye vedtæg­ter, som også skal til afstem­ning på mødet. Hvis med­lem­mer vil gøre ind­si­gel­ser og have tale­tid, kan det kun ske, hvis de beder om ordet i app’en.

Men nu dril­ler den digi­ta­le vir­ke­lig­hed igen. 

For da diri­gen­ten råber to nav­ne op, for­kla­rer de beg­ge, at det er en fejl, at de i app’en er kom­met til at bede om ordet, og der­ef­ter tør diri­gen­ten ikke for­sø­ge sig med fle­re, siger han. 

Der­for bli­ver vedtæg­ter­ne ved­ta­get uden en ene­ste stem­me imod, og uden at et ene­ste med­lem får ordet. 

Den poli­ti­ske leder skal også væl­ges, og det bli­ver uden stør­re dik­ke­d­a­rer natur­lig­vis Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der sjo­sker op på sce­nen for at mod­ta­ge sit valg. 

Der er også valg til hoved­be­sty­rel­sen. Mode­ra­ter­ne går som bekendt ind for et opgør med poli­tik på spe­ed, så der­for har kan­di­da­ter­ne aller­nå­digst fået hele 90 sekun­der til at tale deres sag. 

Fle­re af kan­di­da­ter­ne bru­ger kost­bar tale­tid på at sige “Hej, mit navn er…” selv­om det står bag dem på skær­men, og de opstil­le­de er vidt for­skel­li­ge. Der er alt fra galva­ni­se­re­de erhvervs­folk til 19-åri­ge og fol­ke­tings­med­lem og weben­tre­pe­nør Jep­pe Søe, der i sin tale for­tæl­ler om, hvor­dan Mode­ra­ter­ne i opstar­ten til­trak både statskund­ska­be­re og øko­no­mer såvel som “lude­re og lommetyve.” 

Også ved val­get til hoved­be­sty­rel­sen er der knas med app’en. Diri­gen­ten mel­der afstem­nin­gen afslut­tet, men det er den ikke, og han kig­ger nu panisk op bag sig, hvor de fore­lø­bi­ge stem­me­tal nu er endt, så alle kan se dem, mens fle­re fort­sat mang­ler at afgi­ve deres stemme. 

Tal­le­ne på skær­men fort­sæt­ter med at bli­ve opda­te­ret, men nu træk­ker diri­gen­ten en streg i san­det og for­tæl­ler ende­ligt, at nu slut­ter afstem­nin­gen altså. 

Femer­n­for­bin­del­sen

Så er der frokost. Alt imens jeg har sid­det her, er mine pla­ner for­pur­ret. Jeg er egent­lig taget af sted for at få et inter­view med Lars Løk­ke Ras­mus­sen om hans egen rol­le i det “for hår­de” poli­ti­ske mil­jø, som han offent­ligt har vur­de­ret til at have taget livet af Søren Pape Poulsen. 

“Jeg kan ikke befri mig for tan­ken om, at det er resul­ta­tet af et sam­men­stød mel­lem et FOR hårdt poli­tisk mil­jø og en kær­lig sjæl,” skrev Løk­ke som reak­tion på Søren Pape Poul­sens dødsfald. 

Mine gar­ve­de jour­na­list­kol­le­ga­er har ikke sid­det meget ned, og på min com­pu­ter kan jeg nu se den ene arti­kel efter den anden væl­te ud. Jeg stir­rer råd­vild ud i luften. 

Hvor­dan skal jeg få det inter­view med Lars Løk­ke Ras­mus­sen? Jeg kan godt gå ud og prop­pe mikro­fo­nen i hove­d­et på ham og ser­ve­re de eksemp­ler, jeg har resear­chet frem, hvor den ene kil­de efter den anden beskri­ver, hvor­dan Løk­ke selv har gjort sig i ben­hård poli­tisk kultur. 

I Simon Emil Ammitzbøll-Bil­les bog Insi­der — Fire år med Løk­ke har jeg læst, at Løk­ke bru­ger alko­hol i for­hand­lin­ger­ne, at han bevidst læg­ger møder om søn­da­gen og lader dem træk­ke ud til sent på nat­ten, hvor han er kendt for at hol­de bedst ud, og der­for hiver det læng­ste strå. 

Er det god eller for hård poli­tisk kul­tur, vil jeg vide. 

Men det får jeg ikke at vide. 

Jeg møder en af Dan­marks Radios jour­na­li­ster, da jeg er på vej ud for at tis­se, der for­tæl­ler mig, at Løk­ke net­op har afholdt et door­step, hvor han blev spurgt meget kri­tisk ind til, hvor­for Mode­ra­ter­ne ikke vil offent­lig­gø­re, hvem der done­rer pen­ge til dem. 

En åben invi­ta­tion til spørgs­mål, og jeg har blot sid­det på min plads. Ama­tør, tæn­ker jeg. 

Min back­up-plan er at spør­ge bag­lan­det i Mode­ra­ter­ne om, hvad de vil sige til at kom­me i rege­ring med SF, som jo har bej­let i den ret­ning. Men jeg tviv­ler nu på, om det over­ho­ve­det er sær­ligt spæn­den­de, og jeg bli­ver mere og mere uoplagt. 

Salen er nu nær­mest tømt, mens alle spi­ser frokost i loka­let ved siden af, men da jeg kig­ger op fra mit bord, ser jeg et midal­dren­de, kvin­de­ligt med­lem med lyst hår kom­me gåen­de imod mig. 

Hun kig­ger direk­te på mig og smi­ler, mens hun ding­ler sin pege­fin­ger op og ned i takt til den dår­li­ge jazz i lokalet. 

“Du kig­ger meget inten­tio­nelt på mig,” siger jeg med et smil. 

“Min mobil er sim­pelt­hen dræ­net for strøm. Jeg har brugt 40 pro­cent allerede.” 

Klok­ken er 12.15, og mødet har varet lidt over to timer. Ved pres­se­bor­de­ne har vi adskil­li­ge stikdå­ser, og for­an mig har hun udset sig den per­fek­te til sin oplad­ning, tyder det på. 

“Er det ved at bru­ge app’en til alting?,” spør­ger jeg. 

“Jeg synes fak­tisk, det har fun­ge­ret fint, men det er da nok rig­tigt nok,” sva­rer hun. 

“Jeg skal hol­de tale sene­re, tror jeg,” siger hun plud­se­lig, mens hun fed­ter med sit opladerstik. 

“Nå, hvor spæn­den­de – hvad skal den hand­le om?,” spør­ger jeg. 

“Der bli­ver talt rig­tig meget om alle pen­ge­ne til For­sva­ret, men der bli­ver ikke talt om, hvor de skal kom­me fra, og det vil jeg ger­ne tale om.” 

“Hvor skal de så kom­me fra?,” spør­ger jeg. 

“Fra Femernforbindelsen.” 

“Femer­n­for­bin­del­sen?”

“Ja, vi sæt­ter beta­lings­an­læg­get op på den dan­ske side, så tysker­ne får slet ikke nog­le pen­ge ud af det. Vi skal selv­føl­ge­lig også beta­le for at byg­ge den.” 

“Man kan det vir­ke­lig beta­le en for­skel fra én-kom­ma-et-eller-andet til 2,4 pro­cent af BNP?” 

“Ja, det vil jeg mene.” 

“Hold da op!” 

“Lige nu er det jo en under­skud­s­for­ret­ning, der bli­ver betalt af Sto­re­bælts­for­bin­del­sen, men på et tids­punkt vil den også give over­skud lige­som Storebæltsbroen.” 

“Vildt,” siger jeg, inden jeg rej­ser mig op og sig­na­le­rer, at jeg må ud på gan­gen og udfø­re mit arbejde. 

“Tak, for­di du vil­le høre om min tale,” siger hun. 

“Jeg glæ­der mig til at høre den,” siger jeg, hvil­ket sene­re skal bli­ve indfriet. 

Spin­dul­la

Jeg hen­ven­der mig til Mode­ra­ter­nes pres­se­chef Ulla Øster­gaard, der går rundt og lig­ner sig selv. Hun hal­ter til tider en smu­le, men hen­des blik og faste tarv på tele­fo­nen er det sam­me, som jeg husker det lige siden hen­des per­for­man­ce i doku­men­ta­ren Dag­bog fra Mid­ten.

Ulla Øster­gaard, også kal­det ‘Spin­dul­la’, har en vis erfa­ring som pres­se­chef i kao­ti­ske mid­ter­par­ti­er. I 2007 blev hun såle­des pres­se­chef i Ny Alli­an­ce og der­med nær­me­ste råd­gi­ver for par­ti­for­man­den Naser Khader. 

Valg­kam­pen det år gik dog op i røg af den mest spek­taku­læ­re slags, hvor­ef­ter hun opsag­de sin stil­ling, og sene­re drog hun til TV 2, som hun dog måt­te for­la­de, efter hun som redak­tør sat­te jour­na­li­ster til at skri­ve en falsk histo­rie, som iføl­ge den grøn­land­ske lands­sty­re­for­mand, Múte B. Ege­de, var plan­tet for at påvir­ke valget. 

Hvil­ke mulig­he­der er der for et inter­view med Løk­ke om den hår­de poli­ti­ske kul­tur, spør­ger jeg. Hun lover mig at høre ham ad, men adva­rer, at års­mø­det måske ikke lige er ste­det, hvor Løk­ke mener, at den slags pas­ser ind. 

Jeg kom­mer mit afslag i for­kø­bet og siger, at jeg meget ger­ne vil tales ved om et inter­view til en sene­re lej­lig­hed og for­kla­rer kort ram­men for, hvad jeg ger­ne vil spør­ge om. 

Jeg bli­ver så gre­bet af de sene­re begi­ven­he­ders gang, at jeg aldrig får fulgt op på, om jeg rent fak­tisk kun­ne få det inter­view i dag. 

Jeg går ud på gan­gen og ind i frokostsa­len, hvor maden net­op er taget væk. Også det er glip­pet for mig. Jeg går ud i DGI Husets cafe­te­ria og køber mig en panini. 

Mens jeg ven­ter på, at den bli­ver gril­let, ser et med­lem på mit pres­se­kort og spør­ger, om jeg vil have et inter­view med Løk­kes efterfølger. 

Jeg kan se på hans nav­neskilt, at han hed­der Ali, og jeg spør­ger, om det i så fald er ham, jeg skal tale med, og han bry­der und­skyl­den­de ud i grin og for­sik­rer mig om, at det er for sjov. 

Hi, Lars

Jeg spi­ser min pani­ni, og går til­ba­ge mod salen. Uden­for ser jeg Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der ryger, og jeg over­ve­jer kort, om jeg skal gå ud og kon­fron­te­re ham uden aftale. 

Jeg har det ikke i mig i dag, og i ste­det fal­der jeg i sta­ver. Ulla Øster­gaard er der også. Hun ind­ta­ger sin ciga­ret – jeg vil væd­de med, hun selv kal­der det en smøg – på en måde, så det lig­ner, hun sma­ger vand for før­ste gang efter en lang ørkenvandring. 

Hun træk­ker sim­pelt­hen livet ud af den og ind i sig, som var det hen­des egent­li­ge livsgerning. 

Jeg går med hæn­gen­de mule til­ba­ge i salen og begyn­der at indstil­le mig på, at jeg ikke får noget med hjem, jeg kan bruge. 

Lars Løk­ke Ras­mus­sen ind­ta­ger sce­nen og byder vel­kom­men til et live-inter­view over en video­for­bin­del­se med Est­lands uden­rigs­mi­ni­ster, Mar­gus Tsak­h­na, som Løk­ke har mødt i en ryge­boks, og Løk­ke for­tæl­ler mor­somt, at de beg­ge har star­tet eget par­ti og der­ef­ter er ble­vet udenrigsministre. 

“You only under­stand fre­edom, when you don’t have it,” for­tæl­ler den esti­ske udenrigsminister. 

I salen skal der nu være panel­de­bat om “Et stær­ke­re Euro­pa i ver­den”, og del­ta­ger­ne er den alle­steds­nær­væ­ren­de Net­com­pa­ny-mogul André Roga­czewski, admi­ni­stre­ren­de direk­tør hos Dan­ske Rede­ri­er, Anne H. Stef­fen­sen, direk­tør i Tæn­ket­an­ken Euro­pa, Lyk­ke Fri­is, soci­al­de­mo­kra­ten Mogens Lyk­ke­toft, Sti­ne Bos­se og Lars Løk­ke Rasmussen. 

Mogens Lyk­ke­toft kom­mer med fle­re enga­ge­re­de ind­s­park om, at fal­ske nyhe­der skal tøj­les, og der skal sæt­tes græn­ser for, hvil­ke infor­ma­tio­ner der kan fly­de frit, da det i hans optik skul­le være for­ud­sæt­nin­ger­ne for en fri presse. 

Lyk­ke Fri­is læg­ger ud med at sige tak for at være invi­te­ret ind i “Euro­pa-bus­sen”, og Jep­pe Søe, der age­rer mode­ra­tor, bemær­ker til høj lat­ter, at han er glad for, at det ende­lig er en anden bus, der er tale om med slet skjult hen­vis­ning til, da Mode­ra­ter­ne af poli­tisk kom­men­ta­tor Lars Tri­er Mogen­sen blev døbt ‘Klov­ne­bus­sen’.

Ellers er panel­de­bat­ten lidt flad, fra­reg­net Roga­czewski, hvis tale­strøm fører salen ud ad alver­dens tan­gen­ter, lige fra for­sva­ret for Euro­pas vær­di­er, “se på USA, selv­om halv­de­len af det, de laver, er crap” og farer­ne ved kun­stig intelligens. 

“Hvem fan­den gider bo i San Fran­ci­sco, når man kan bo i Køben­havn?,” spør­ger han reto­risk efter en tirade. 

Hvis man med­reg­ner regio­nen San Fran­ci­sco Bay, dre­jer det sig om lidt mere end syv mil­li­o­ner men­ne­sker, slår jeg op på Wikipedia. 

Panel­de­bat­ten slut­ter, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­tæl­ler, at moder­ne tek­no­lo­gi giver mulig­hed for, at han kan vise end­nu en videohilsen. 

På skær­men viser sig nu sel­ve­ste Frank­rigs præ­si­dent, Emma­nu­el Macron, der fil­mer sig selv med sin telefon. 

“Hi Lars,” ind­le­der han indsvøbt i sto­re mæng­der vind­støj, måge­kald og med en hæk som bagtæppe. 

“I do belie­ve in ze Mode­ra­tes,” siger han blandt andet, men jeg hører ikke meget mere. Jeg skyn­der mig i ste­det at kon­tak­te Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­tje­ne­ste for at høre, om mini­ste­ri­et har stå­et for kon­tak­ten til den­ne video­hil­sen, som nu benyt­tes i par­tiets regi. 

De har ikke været invol­ve­ret, sva­rer de senere. 

Sti­ne Bos­se hol­der også en tale. 

Hun adva­rer mod de far­li­ge bevæ­gel­ser i ver­den. Kli­ma og migra­tion, spe­ci­elt. Hun poin­te­r­er, at Mode­ra­ter­ne skal leve­re de rig­ti­ge løs­nin­ger, kon­kre­te løs­nin­ger og ikke mere snak. 

For­an­drin­gen skal kom­me fra mid­ten, og yder­flø­je­ne skal hol­des uden for ind­fly­del­se, skri­ver jeg ned på min blok. Her er måske en plan C, tæn­ker jeg. 

Ber­gur hol­der en tale med udgangs­punkt i, at Dan­mark den­ne dag alle­re­de har kryd­set “Overs­hoot day” og har brugt naturre­s­sour­cer til­sva­ren­de et helt år med et bære­dyg­tigt for­brug, hvil­ket en sta­ti­stik på storskær­men bak­ker ham op i. 

Så er der pau­se igen. 

Nu må det være nok, tæn­ker jeg. Jeg må tje­ne min løn. Jeg tager min mikro­fon under armen og går ud på gangen. 

Er det demokratisk? 

Jeg spør­ger om et inter­view med Bos­se hos hen­des pres­se­mand, Mar­kus, der straks siger ja. 

Jeg hil­ser på Sti­ne Bos­se, inden hun skal på TV 2 News, og bemær­ker, at hen­des høj­re øje er kom­plet blod­s­prængt og ildrødt. Hun har en sprag­let top på med et print, der min­der mig om det, man fin­der på por­ce­læns­skå­le på det ugent­li­ge mar­ked ved Gar­dasø­en. Top­pen er akkom­pag­ne­ret af et par lyse cow­boy­buk­ser og et par støv­ler, der rager godt op på skinnebenene. 

Jeg sæt­ter mig i en stol, mens hun først går på News og bag­ef­ter over til Ekstra Bla­det, der udfø­rer et dob­bel­tin­ter­view med hen­de og Dansk Fol­ke­par­tis tid­li­ge­re næst­for­mand, Rene Chri­sten­sen, der er med til sit før­ste års­mø­de, og det ser ud til at være sublim underholdning. 

Så bli­ver det min tur. 

Du siger i din tale, at I vil lave “kon­kre­te løs­nin­ger” og “ikke mere snak”, spe­ci­elt når det kom­mer til en af jeres mær­kesa­ger, nem­lig flygt­nin­ge­kri­sen. Så kon­kret som muligt – hvor skal asyl­mod­ta­ge­cen­te­ret lig­ge henne?

“Alt­så nu er det her ikke noget, vi har sat to stre­ger under, for vi er sta­dig­væk i gang og har holdt møde med for­skel­li­ge instan­ser i EU. Og vi har fak­tisk en rej­se for­an sig, Mar­kus og jeg, hvor vi skal ned og tale med myn­dig­he­der­ne i Græken­land for at for­stå, hvor­dan situ­a­tio­nen er, sådan at vi igen kan bli­ve helt kon­kre­te og vide, hvad er situ­a­tio­nen der­u­de,” sva­rer hun og fortsætter: 

“Men der teg­ner sig et bil­le­de af, at der jo sta­dig kom­mer men­ne­sker til vores kyster og vores græn­ser, som beder om asyl. Og hvis man opnår asyl, så er man lige­som i en rej­se, og hvis man ikke opnår asyl, så kom­mer man retur. Og det retur er uden for EU. Og det er selv­føl­ge­lig enten til ens hjem­land, og kan det ikke iden­ti­fi­ce­res, så er det nok til nog­le cen­tre, som er dre­vet af EU, hvor man så kan ophol­de sig.” 

Så er det vel hel­ler ikke kon­kret end­nu – så er det vel net­op bare det, du selv oppo­ne­rer imod, nem­lig snak – du har ikke nogen kon­kret løs­ning på den del?

“Jeg prø­ver bare at sige til dig, at det bli­ver konkret.” 

Men det er det ikke endnu?

“Det er så kon­kret, så jeg kan sige til dig, at det sådan er den umid­del­ba­re rejse/ikke rej­se. Men jeg kan ikke sige til dig, at så er det i dét land eller på dét sted, for det kræ­ver jo, og det bli­ver vores kæm­pe opga­ve, det kræ­ver jo, at EU som sådan påta­ger sig at for­hand­le den ram­me­af­ta­le, der skal dan­ne ram­men for de afta­ler, som skal ind­gås med lan­de i Afri­ka. Så jeg kan bli­ve kon­kret på, hvor­dan jeg ger­ne vil have for­lø­bet, og hvad jeg ger­ne ser ske, men jeg kan jo ikke sam­men med andre gode mode­ra­ter gå ud og lave afta­ler med den afri­kan­ske union.” 

Kan du så for­tæl­le kon­kret, hvor du mener, det vil være bedst, at asyl­mod­ta­ge­cen­tret lå henne?

“Det vil i hvert fald være enk­lest, hvis det lig­ger i lan­de, som i hvert fald er kendt for at leve op til men­ne­ske­ret­tig­he­der og den type ting. Men jeg har omvendt også tænkt læn­ge over, at vi bli­ver nødt at fin­de et modus viven­di, hvor vi kan sige, at vi stil­ler nog­le men­ne­sker, som kan garan­te­re, at det her fore­går efter de reg­ler, som vi står for i Euro­pa. Og det er jo det andet, at vi ikke giver afkald eller opgi­ver vores måde at tæn­ke men­ne­sker på i alle de her pro­ces­ser. Og det vil vi også stå værn om.” 

Vil du mene, at det er kon­kret og andet end snak – det er vel så ukon­kret, som det kan bli­ve, når du ikke kan afgræn­se det nær­mest på nogen måde?

“Det er din udlæg­ning af det. Den må du ger­ne have. Jeg giver dig inter­viewet og stil­ler som for­ud­sæt­ning, at jeg ikke kan være kon­kret-kon­kret, for­di vi ikke er fær­di­ge med at lave det. Men du må meget ger­ne, når vi er klar til at præ­sen­te­re det, få et nyt inter­view, og så vil du sta­dig­væk høre, at jeg kan bli­ve lidt mere kon­kret, end jeg er nu, men jeg kan jo ikke give dig afta­len med uni­o­nen. Det kan jeg jo ikke.” 

En anden ting… Du siger derop­pe, at I vil lave “de rig­ti­ge løs­nin­ger”, og der skal være min­dre ind­fly­del­se til yder­flø­je­ne. Er det demo­kra­tisk, mener du, at kæm­pe for at hol­de vis­se dele af sam­fun­det uden for indflydelse?

“Jamen alt­så… Nej. Men jeg har jo en poli­tik, jeg ger­ne vil have gen­nem­ført. Og lige nu, når jeg dis­ku­te­rer med nog­le af dem, spe­ci­elt dem på høj­re­fløj­en, så er man jo ikke inter­es­se­ret i, at der skal være CO2-afgift på land­brug, man er ikke inter­es­se­ret i den Gre­en Deal, som det har taget meget lang tid at ska­be. Man vil ger­ne rul­le ting til­ba­ge, og så er det da min opga­ve at hol­de det væk,” siger hun og understreger: 

“Jeg tror, at den Gre­en Deal er ekstremt vig­tig, for jeg er over­be­vist om, at lyk­kes vi ikke med at gøre det kon­kret og til hand­ling, og fak­tisk får knæk­ket de kur­ver, vi ser på CO2, så er det en gigan­tisk kri­se, der lig­ger for­an de næste generationer.” 

Er det ikke i sig selv pro­ble­ma­tisk, at du sva­rer klart nej til, at det, du kæm­per for, er demokratisk?

“Jeg siger jo ikke, at det ikke er demokratisk.” 

Jeg spurg­te dig, om det er demo­kra­tisk, og så sva­rer du nej, og så for­kla­rer du, hvor­for det du kæm­per for er en god ide.

“Prøv at høre, du skal ikke udlæg­ge mig på den måde, for så kom­mer jeg ikke til at tale med dig. Jeg siger til dig, at det er demo­kra­tisk, for­di jeg tror på noget. Jeg synes ikke, det er ude­mo­kra­tisk at tro på noget. Jeg har end­da rakt ud til Anders Visti­sen (fra Dansk Fol­ke­par­ti, red.).”

“Og nu er han for­mand for ID (Iden­ti­ty and Demo­cra­cy group i Euro­pa-Par­la­men­tet, red.), og til­lyk­ke med det. Jeg har rakt ud til ham og sagt: ‘Vil du være med til at lave nog­le af de her mere hånd­fa­ste ting ved de ydre græn­ser?,’ og det sva­re­de han aldrig på. Jeg har sva­ret for nylig til Poli­ti­ken, hvor de spurg­te, om jeg vil være en af dem, der siger, at vi aldrig kan stem­me for, hvis ID kom­mer med et godt for­slag,” for­kla­rer hun og sva­rer selv på spørgsmålet: 

“Nej! Hvis de kom­mer med et godt for­slag, som, jeg synes, er en god ide, så vil jeg da natur­lig­vis tale med dem. Så lad være med at sige, at det vil jeg aldrig. Men jeg vil natur­lig­vis kæm­pe for alt det, jeg står for, og hvis ID og Visti­sen og alle muli­ge andre vil være med til det – be my guest – I would love it.” 

Så kon­kret kan det siges. 

Ordet er frit

På vej til­ba­ge i salen stø­der jeg ind i en tid­li­ge­re kol­le­ga, der er i svøm­me­hal­len med sin fami­lie, og mens vi taler om gam­le dage, kom­mer Sti­ne Bos­ses pres­se­mand hen til mig for at for­kla­re, at da hun sva­re­de nej til, at hen­des poli­ti­ske hen­sig­ter er demo­kra­ti­ske, så sig­te­de hun til sel­ve præ­mis­sen for mit spørgsmål. 

Jeg bero­li­ger ham med, at vi afspil­ler inter­viewet på lyd, at jeg ikke klip­per hen­de i styk­ker, så lyt­ter­ne kan vur­de­re selv. Da det­te er ved at udvik­le sig til en repor­ta­ge, er det der­for på sin plads med en under­stre­gel­se af, at intet fra inter­viewet for­oven er klip­pet ud samt en gen­ta­gen gen­gi­vel­se af den ord­ret­te passage: 

Er det demo­kra­tisk, mener du, at kæm­pe for at hol­de vis­se dele af sam­fun­det uden for indflydelse?

“Jamen alt­så… Nej. Men jeg har jo en poli­tik, jeg ger­ne vil have gennemført.” 

Inde i salen er sid­ste run­de på pro­gram­met gået i gang. 

Med­lem­mer­ne har via app’en igen haft mulig­hed for at tage ordet, og den­ne gang med mere suc­ces. Hver især har de to minut­ter til at sige noget. 

Mens jeg går mit inter­view med Sti­ne Bos­se igen­nem, bli­ver min opmærk­som­hed fængs­let af en taler ved navn Karin Frimodt. 

Hun er iklædt knæhø­je støv­ler med en slags pels, blå jak­ke med en tyk hvid kant, hal­størklæ­de og en stor hvid hue. 

Hun plæ­de­rer først for at læg­ge våb­ne­ne i Ukrai­ne for at kæm­pe kri­gen inde­fra, hvor­ef­ter hun for­tæl­ler, at hun er hea­ler og alter­na­tiv behand­ler. Hun taler plud­se­lig om det kon­ge­døm­me, vi lever i, og så siger hun noget, der giver gen­lyd i hele salen. 

“Jeg har hea­let Kon­gen,” for­tæl­ler hun, hvor­ef­ter diri­gen­ten kort efter råber “TID!”, og hun træ­der ned af scenen. 

Fol­ke­tings­med­lem­met Moham­mad Rona ind­ta­ger taler­sto­len og cite­rer Albert Ein­ste­in for noget med at hol­de balan­cen på sin cykel. 

Så er det Allan Tarp. Han har “fla­skepost” med, siger han. Han træk­ker et tale­pa­pir ud af sin vand­fla­ske og taler om fri­sæt­tel­se af sko­len, som han kal­der sovjetisk. 

Han gesti­ku­le­rer med sin vand­fla­ske hele vej­en igen­nem og kig­ger på intet tids­punkt op. 

Folk med for­bin­del­se til vir­ke­lig­he­den skal have mere ind­fly­del­se, siger et med­lem på taler­sto­len nu. 

Det er inter­es­sant, tæn­ker jeg, da Simon Emil Ammitzbøll-Bil­le skri­ver i sin bog, at Løk­ke har været mini­ster så læn­ge, at han kun kan se tin­ge­ne indefra. 

Mel­lem to med­lem­sta­ler duk­ker Lars Løk­ke Ras­mus­sen op på storskær­men fra sin stol. 

Han sid­der og kig­ger i sin telefon. 

Hans bril­ler er knæk­ket, så det er kun bag det ene øre, de sid­der fast – den anden del af stel­let er fraværende. 

Nu er det Maj­britt Skyt­te, siger diri­gen­ten. Da jeg kig­ger op på taler­sto­len, ser jeg til min glæ­de, at det er kvin­den, jeg tal­te med i frokostpausen. 

For­svars­støt­ten skal op på 2,4 pro­cent, og pen­ge­ne skal kom­me fra Femer­n­for­bin­del­sen, gen­ta­ger hun. 

Jeg slår hen­de op på Lin­ke­dIn og bli­ver bekræf­tet i, at hun er bog­hol­der på pro­jek­tet, som hun også for­tal­te mig i frokostpausen. 

Beta­lings­an­læg­get skal lig­ge på den dan­ske side af Femern, så alle ind­tæg­ter­ne går til Dan­mark. Infra­struk­tu­ren må end­da for­bed­res til den mas­si­ve turis­me, der venter. 

Tid­li­ge­re for­mand for Kon­ser­va­ti­ve, Lars Bar­fo­ed, går på. Hans sta­tur min­der påfal­den­de meget om Løkkes. 

Bar­fo­ed har, lige­som to tid­li­ge­re tale­re, også sam­let fla­sker som dreng, siger han. 

I Irma, naturligvis. 

“Hvor­for er jeg her?,” spør­ger han, hvor­ef­ter han sva­rer sig selv med et Luther-citat: 

“Her står jeg. Jeg kan ikke andet.” 

Lars Bar­fo­ed bli­ver af diri­gen­ten gjort opmærk­som på, at tiden er gået, og han svarer: 

“Og så er der det med tid,” og bru­ger det til at poin­te­re vide­re, at ide­o­lo­gi­er blev opfun­det i begyn­del­sen af 1800-tal­let og ikke til den moder­ne tid, vi lever i. Han taler vide­re og stop­per først efter at bli­ve afbrudt anden gang. 

Et med­lem ved navn Mar­kus er på. 

Han stil­le­de også op til hoved­be­sty­rel­sen og brug­te stort set hele sin tale­tid på at for­tæl­le, at han hed­der Mar­kus, at han star­te­de virk­som­hed som 18-årig, og det er 10 år siden, så i dag er han 28 år, måt­te vi forstå. 

I den­ne tale opstil­ler han et tan­ke­eks­pe­ri­ment om kun­stig intel­li­gens, som jeg aldrig helt får has på. 

Rene Chri­sten­sen er på. Så sent som sid­ste år var han næst­for­mand i Dansk Fol­ke­par­ti, der vil ud af EU, og nu står han blandt de mest ihær­di­ge pro-euro­pæ­e­re og hol­der tale. 

Han er så sol­brændt, at det lig­ner, han er net­op hjemvendt fra gri­se­fest på Mallåårka. 

Rene Chri­sten­sen glæ­der sig til festen i aften, siger han. 

Næste taler ind­le­der med at sige “Hal­løjsovs” – andet note­rer jeg ikke. 

Lars Arne Chri­sten­sen, der i øje­blik­ket sted­fortræ­der i Fol­ke­tin­get, for­tæl­ler nu, at han ikke har sam­let fla­sker, men der­i­mod har ren­set trapper. 

“To minut­ter, Mere­te Jen­sen fra Esb­jerg,” ind­le­der næste meni­ge medlem. 

“Det skal ikke være sådan, at jeg kom­mer her og klov­ner hver gang,” siger hun i en tale­strøm, som del­vist bli­ver i hen­des mund, men man får hur­tigt ind­tryk­ket af, at her kom­mer der gang i gaden. 

Hun er iklædt en slags bow­ler­hat med en sort sløj­fe omkring. 

Mere­te Jen­sen tager to skridt til ven­stre, inden hun opda­ger, at mikro­fo­nen står fast, så lyden i salen for­svin­der, selv­om hun taler uafbrudt. 

Straks efter træ­der hun igen til ven­stre, og lyden afbry­des igen og igen. 

“Husk at tale i mikro­fo­nen,” siger dirigenten. 

“Er jeg slut nu?,” spør­ger hun for­vir­ret tilbage. 

Salen er euforisk. Mere­te Jen­sen holdt til­sy­ne­la­den­de en til­sva­ren­de tale på det sene­ste landsmøde. 

“Jeg når ikke mere – jeg ven­der til­ba­ge næste år,” slut­ter hun så til stor jubel. 

Næste taler ind­ven­der, at han også sid­ste år måt­te efter­føl­ge Mere­te Jen­sen, hvil­ket får ham til at kon­spi­re­re om aftalt spil. 

“Hvad hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sen bli­ver kørt ned af en bus i mor­gen?,” spør­ger et medlem. 

Det næv­nes ikke, hvor­vidt der vil være klov­ne i bemeld­te bus. 

Næste taler glæ­der sig over, at Mode­ra­ter­ne har fået en kul­tu­r­ord­fø­rer igen i form af advo­ka­ten Tobi­as Grotkjær. 

Ord­fø­rer­po­sten har hidtil fun­ge­ret som Hogwarts’ lærer i for­svar mod mør­kets kræf­ter, hvor under­vi­se­ren for­svin­der i løbet af et år, lige­som Mike Fon­seca og Jon Stephensen. 

Tobi­as Grot­kjær har dog også selv været i væl­ten. Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re beskre­vet, hvor­dan han fle­re gan­ge har fået bøder for grov til­si­de­sæt­tel­se af god advo­katskik, lige­som der blev rejst sag mod ham i Advo­kat­næv­net, efter at han angi­ve­ligt fyre­de en med­ar­bej­der i fertilitetsbehandling. 

Grot­kjær blev dog fri­fun­det for, at bort­vis­nin­gen skul­le være i strid med ligebehandlingsloven. 

Næste med­lem er på taler­sto­len. Han er iklædt sol­hær­det kasket, der ser ud til at have været sort engang. 

“Der var engang engang en præ­si­dent, der sag­de ‘Ich bin ein Ber­li­ner’, og der vil jeg ger­ne sige: ‘Ja! jeg er femi­nist’,” slut­ter han. 

Der er nu luk­ket for fle­re taler, siger diri­gen­ten, hvil­ket ærg­rer mig. Det er uvist, hvor man­ge der er tilbage. 

“Vi vil ger­ne have født fle­re børn,” siger et med­lem og fore­slår en ord­ning, hvor der kom­mer en fra kom­mu­nen og pas­ser ens barn, mens man er på arbej­de. Hun min­des, at ord­nin­gen fand­tes, da hun var barn. 

Hvor­dan det adskil­ler sig fra insti­tu­tio­ner, bli­ver ikke berørt. Her skal man selv­føl­ge­lig selv afle­ve­re sit barn. 

Næste taler spør­ger, om nogen har et fit­nes­scen­ter, de vil done­re til Ukrai­ne, og han til­by­der stor­sin­det at køre til Ukrai­ne med det gra­tis. Hvis folk har andre ting, tager han dem også ger­ne med. 

Uffe Bie kom­mer på. 

Han har FN-ver­dens­mål­spin i jak­ken, hvil­ket får mig til at fun­de­re over, om ver­dens­mål­spin­nen har peaket? 

“CO2-afgift – pisk eller gulerod?,” spør­ger han. 

Han oprem­ser sne­se­vis af for­slag til reduk­tion “uden al for meget afgift”, selv­om det fle­re gan­ge i løbet af i dag er ble­vet slå­et fast, at der kom­mer en CO2-afgift på landbruget. 

Bo Ørum går nu på med en opsang om, at vi tæn­ker os om, når vi køber tøj, da han er bære­dyg­tig­heds­re­visor. Næste opsang er ansvar­lig brug af strea­m­ingtje­ne­ster, så vi bru­ger min­dre energi. 

Apro­pos ener­gi, er det nu klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Lars Aagaard. 

Hans hår er en ken­de uglet, men så igen – det er lør­dag. Det er mit også. 

Aagaards puls lader til at være et sted mel­lem 15 og 25, mens han oprem­ser, hvad vi har opnå­et på klimaområdet. 

“Vi går for­re­st” gen­ta­ger han. 

Peter Holst bli­ver råbt op, men han er ingen ste­der, så næste taler løber hastigt gen­nem salen og op på scenen. 

Da han kom­mer på sce­nen, for­tæl­ler uret for­an ham, at hans tid alle­re­de er gået, hvil­ket han oppo­ne­rer imod. Han roser Lars Løk­ke Ras­mus­sen til skyerne. 

Han er ikke den første. 

“Hej, jeg hed­der Andreas, og jeg star­te­de min kar­ri­e­re som opva­sker i slag­te­ren i Ker­te­min­de,” for­tæl­les der fra den næste. 

I dag har han star­tet en virk­som­hed, der råd­gi­ver i kun­stig intelligens. 

Næst­sid­ste taler er en kvin­de, der hver­ken har været fla­sked­reng eller fla­skepi­ge, men hun har været med til at tøm­me en del fla­sker, siger hun. 

Hun er fra Born­holms Kom­mu­ne, og hun brok­ker sig over, at rege­rin­gen anført af Met­te Fre­de­rik­sen siger, at øko­no­mi­en er bund­so­lid, mens de har ansæt­tel­ses­stop i kommunen. 

Nu er det Met­te “Kier­ke­gaard”, siger diri­gen­ten om ældre­mi­ni­ster Met­te Kier­k­gaard, Dan­marks mest ukend­te mini­ster, hvil­ket eksem­pli­fi­ce­rer sig ved, at Mode­ra­ter­nes egen diri­gent ikke kan udta­le hen­des efternavn. 

Vi kom­mer til at gøre op med bureau­kra­ti­se­rin­gen, siger Met­te Kier­k­gaard, selv­om de nu har sid­det i rege­ring i over et år uden noget opgør med kon­trol og bureau­kra­ti, som sene­st blev udvi­det med sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­des øge­de kon­trol med prak­ti­se­ren­de læger. 

Taleræk­ken er slut, og diri­gen­ten ned­læg­ger sit hverv og siger tak for god ro og orden. 

Nu er det Jakob Engel-Sch­midt, der skal hol­de en afslut­ten­de “opsang fra kulturministeren”. 

“Mode­ra­ter­ne hol­der, hvad vi lover,” siger han. 

Han næv­ner ikke, at de gik til valg på et vær­digt punk­tum for minksa­gen og en uvil­dig advo­kat­vur­de­ring, der aldrig er kommet. 

Engel-Sch­midt hører et klap i salen og for­tæl­ler, at det vir­ke­de som en god ide med en klapsal­ve, og nu klap­per hele salen. Han er i strå­len­de humør. Det har han været hele dagen. Han har nu talt i tre-fire minut­ter, og hans kin­der begyn­der at blus­se op. 

Kul­tur­mi­ni­ste­ren cite­rer USA’s tred­je præ­si­dent, Tho­mas Jef­fer­son, for at være gået i krig for, at folk kan bli­ve, hvad de vil. Han oprem­ser en ræk­ke erhverv, men jeg når ikke at note­re dem ned. 

“Tusind tak for ordet,” slut­ter han. 

41 taler er ble­vet afholdt. Diri­gen­ten siger tak til alle, der har lyt­tet opmærksomt. 

Nu kom­mer der en yngre mand ved navn Lukas på sce­nen med lyse­rød skjor­te, slips og et lil­la flag, og salen syn­ger “Det er i dag et vejr” med svin­gen­de engagement. 

Salen bry­der op, og nu er der lob­byja­zz igen. Pres­sen er invi­te­ret med til fest om afte­nen til en pris af 495 kro­ner per per­son. Det er noget under­ligt noget at tage til fest med poli­ti­ke­re, synes jeg, så jeg går ud ad den bag­ind­gang, jeg kom ind ad.