To minkan­sat­te fik grønt lys til mil­li­ondy­re pilo­tud­dan­nel­ser på sta­tens reg­ning – nu gri­ber mini­ster ind

I fle­re til­fæl­de har myn­dig­he­der­ne givet grønt lys til, at tid­li­ge­re ansat­te i min­k­er­hver­vet kun­ne få skat­tey­der­be­talt én af lan­dets abso­lut dyre­ste uddan­nel­ser – nem­lig uddan­nel­sen til heli­kop­ter­pi­lot. Pilo­tud­dan­nel­ser­ne til hen­holds­vis 1,25 og 4,7 mil­li­o­ner kro­ner blev aldrig påbe­gyndt, men efter Fri­heds­bre­vet er gået ind i sagen, vil lan­dets beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­bo Jør­gen­sen (S) nu sæt­te en stop­per for den mil­li­ondy­re uddan­nel­ses­hjælp. Med et nyt lov­for­slag fore­slår mini­ste­ren, at der frem­over skal gæl­de et prisloft på 600.000 kro­ner på sta­tens til­skud til efter­ud­dan­nel­se af ansat­te i mink- og følgeerhverv. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her