Tobi­as Rahims tis­se­mandstekst og to kvin­ders biografier


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

”Du er et ekstremt penis­glad men­ne­ske. Det nor­malt. Det de fle­ste.” – sådan står der med vak­len­de, barn­lig hånd­skrift på to enor­me, hvi­de sider i det, de fle­ste anmel­de­re er eni­ge om at kal­de for en ”coffeetable”-bog med Tobi­as Rahims nye ”dig­te” – ”dig­te” skal sæt­tes i anfør­sels­tegn (det gør Rahim fak­tisk også selv), for alt i den dansk-kur­di­ske super­per­for­mer Rahims nye bog Drøm­me­ne maler vir­ke­lig­he­den (Poli­ti­kens For­lag) er en bro­get land­han­del af noter, ind­fald, udbrud, reflek­sio­ner, sna­re­re end dig­te i kon­ven­tio­nel forstand. 

Rahim hen­vend­te sig selv til diver­se for­lag og fik blandt andet den­ne reaktion: 

”Da jeg skrev ud til forlag/at jeg vil lave en digt-sam­ling/var der et for­lag der svarede:/”uuuuh håber det bli­ver noget/om ”mandebilledet”//Nej. Sorry./Det bli­ver noget om Tobi­as Rahim-billedet./Tanker om mig selv og den ver­den jeg/er født ind i./”Mand” er et ord og kon­cept der er/blevet smidt oven­på mig./Jeg er et menneske./Et men­ne­ske med en pik./Jeg rep­re­sen­te­rer ik halv­de­len af jordens/befolkning der til­fæl­dig­vis os har en pik/Jeg repræ­sen­te­rer mig selv./og min egen tissemand.” 

Her skal vi bemær­ke, at Rahim med suveræn foragt sty­rer uden om alle små­bor­ger­li­ge reg­ler for stav­ning, syn­taks og gram­ma­tik. Men også at vi får foræ­ret en bro til­ba­ge til sid­ste uges Fri Kri­tik, der hand­le­de om, at John Irving hev sin penis ud af buk­ser­ne og lave­de pro­pel­len for­an Her­man Melville. 

Nu skal det hele ikke gå op i pik og blå bril­ler, så inden vi går vide­re med Rahim, skal vi for­bi to kvin­der: Agne­te Braads exo­fik­tion Fran­ciska (Gyl­den­dal) om male­rin­den Fran­ciska Clau­sen; ”exo­fik­tion” er nav­net på en slags meget lit­terær bio­gra­fi, hvor skri­ben­ten med fri brug af fan­ta­si og lidt research går ind i sin hoved­per­son. Og Linn Ull­manns selv­bi­o­gra­fi­ske erin­dring, om den­gang hun i 1983 i Paris som knap sek­stenårig blev for­ført af en 44-årig, ame­ri­kansk mode­fo­to­graf. Den hed­der Pige, 1983 (Gyl­den­dal). Efter de to kvin­der ven­der vi til­ba­ge til Rahim og hans tis­se­mand, der i den for­gang­ne uge sat­te en del anmel­de­re i forlegenhed. 

En malen­de kvin­de i Paris

På en vis måde er beret­nin­gen om Fran­ciska Clau­sen (1899–1986) én om den dan­ske provin­si­a­lis­me og Jan­te­lov: Med hjælp fra en både vel­ha­ven­de, klog og meget kunst­for­stå­en­de køb­mands­far lyk­kes det i åre­ne 1921 til 1932 Clau­sen at unds­lip­pe Aaben­raa og en skæb­ne som bor­ger­frue for i ste­det at leve og male for ful­de gar­di­ner i Mün­chen, Ber­lin og Paris.

Hun står i lære hos nog­le af sam­ti­dens suverænt bed­ste avant­gar­de­ma­le­re, for eksem­pel Fer­nand Léger i Paris, som hun også ind­le­der en affæ­re med; hun opnår aner­ken­del­se som en af de bed­ste og dyg­tig­ste talen­ter – hvor­ef­ter den Sto­re Depres­sion i okto­ber 1929 ram­mer hele kunst­ver­de­nen som et ton mursten.

I 1932 må Clau­sen give fortabt og ven­de hjem til Aaben­raa og lil­le Dan­mark. Fade­ren er død, men bro­de­ren Jør­gen hol­der sku­den nogen­lun­de fly­den­de, og Clau­sen kan bo hjem­me. Men ak! Hele hen­des maler­værk, der på gli­tren­de vis var i færd med at fol­de sig ud af lære­me­stre­nes skyg­ger, går i stå. For at over­le­ve må hun male vel­lig­nen­de portræt­ter af bor­ger­ska­bets mænd og kvin­der (det kul­mi­ne­rer sene­re med et meget fint portræt af dron­ning Ingrid), og ingen hjem­me i Køben­havn­strup eller resten af Nor­den værds­æt­ter rig­tigt, hvor vild og vildt dyg­tig hun er. 

I Braads glim­ren­de gen­digt­ning opnår hun vel at mær­ke opmærk­som­hed og aner­ken­del­se fra Mon­dri­an og Moho­ly-Nagy, Sonia Delau­nay og Kan­din­sky. Vi er alt­så helt oppe i den davæ­ren­de sam­tids­kunsts inter­na­tio­na­le super­liga. Og så – hjem til Aaben­raa og stil­stand og intet, der sker. Før hun ende­lig, i 1960’erne, grad­vist aner­ken­des og ind­kø­bes af muse­er. Hvil­ket hun gud­ske­lov selv når at ople­ve, inden hun farer til him­mels i 1986. 

Agne­te Braad har nu i Fran­ciska sat sig for at skil­dre lære­å­re­ne og suc­cesår­e­ne i 1920’erne. Vi føl­ger hen­de, fra hun er en helt ung pige, til hun i 1932 er hjem­me og udstil­ler en enkelt gang i Bin­gers Kunst­hal. Det sid­ste beskri­ves i roma­nens prolog. 

Inden da får vi en udfol­det beret­ning om at leve på et abso­lut eksi­stens­mini­mum, vi taler hele kli­che­en om den lud­fat­ti­ge kunst­ner på det iskol­de loftskam­mer – hun er gan­ske vist under­støt­tet af sin far og, efter hans død, af sin mor og bror, men kun med det mest nødtørf­ti­ge mini­mum for at kun­ne over­le­ve, mod­ta­ge under­vis­ning og købe lidt materialer.

Hun er ekstremt flit­tig og bli­ver dyg­tig, ikke mindst i tiden på Légers Acadé­mie Moder­ne, men han og andre aner­kend­te kunst­ne­re beta­ler også skam­løst de bed­ste ele­ver lidt hån­dø­rer for at male deres skit­ser op, hvor­ef­ter de til slut kan kom­me for­bi og sig­ne­re dem! Og selv­føl­ge­lig bli­ver Clau­sen gravid med Léger og får en spon­tan abort, hvil­ket er usi­ge­lig hårdt og dræ­nen­de for hen­de. Og så hand­ler den kunst­hi­sto­ri­ske for­tæl­ling ikke mindst om, at kvin­der­ne hele tiden skub­bes bag om mæn­de­ne og ud i mør­ket. Men det vær­ste er alli­ge­vel hjem­kom­sten til Køben­havn og udstil­lin­gen dér i 1932: 

”Hun læser at hun er ude. Kri­tik­ken er ikke til at tage fejl af. Og hun ved ikke engang, hvem det men­ne­ske er, den stem­me, der står bag, hvem de alli­e­re­de er, der spid­der hen­de dér som en fremmed.” 

Ved hjem­kom­sten fra den sto­re ver­den skal Clau­sen alt­så gen­nem den helt klas­si­ske grim­me ælling-histo­rie, og i dag er hun gud­ske­lov fuldt aner­kendt og berøm­met som den fan­ta­sti­ske maler, hun var og er. Prøv selv at tjek­ke hen­des bil­le­der på Goog­le og bag­ef­ter på muse­er­ne, hun var ret så brillant. 

Klam­me mænd og unge piger

Er nor­ske Linn Ull­mann også det, alt­så ret så bril­lant? Pige, 1983 er ble­vet mas­sivt rost, læst og solgt, og det er måske også den hidtil bed­ste bog fra dat­te­ren af de uhyr­ligt berøm­te for­æl­dre, sku­e­spil­le­rin­den Liv Ull­mann og fil­min­struk­tø­ren Ing­mar Bergman. 

”Når man farer vild, viser det sig ofte at man har gået i ring. På fjel­det, for eksem­pel. I ste­det for at gå lige fremad, som man tro­e­de man gjor­de, stø­der man til sidst på sine egne fod­spor – fra et punkt til et andet ind­til man ender nøj­ag­tig hvor man begynd­te. Det er også en måde at skri­ve på.” 

Og det er reelt sådan, Ull­mann skri­ver sin erin­drings­ro­man, kan vi måske kal­de den. Ur-begi­ven­he­den er, at den 16-åri­ge Ull­mann i 1983 mod sin mors vil­je tager til Paris for at bli­ve foto­gra­fe­ret af en knap 30 år ældre foto­graf, der har stil­let hen­de Paris Vogue i udsigt.

Hun ankom­mer, ind­lo­ge­res på sit hotel, går til en fest, glem­mer alt om, hvad hen­des hotel hed­der, og hvor det lig­ger, har fået en lap papir med adres­sen på mode­fo­to­gra­fens lil­le bolig i Paris, når frem der­til kl.3 om nat­ten; dér for­fø­rer foto­gra­fen så let som ingen­ting den lidt sår­ba­re pige, hun bli­ver revet med, men går bag­ef­ter ud på bade­væ­rel­set og kaster op og vil bare hjem til New York igen.

De få dage, hun er i Paris, udsæt­tes hun for en per­leræk­ke af klam­me, midal­dren­de mænd, der befam­ler hen­de og omta­ler hen­de og hen­des for­håb­nings­ful­de kol­le­ga­er som ”a pie­ce of sex”, et styk­ke kød, kun­ne vi over­sæt­te det til. Foto­gra­fen, der behol­der sin ano­ny­mi­tet, og blot omta­les som ”A”, får fak­tisk plan­tet et enkelt foto af hen­de i et maga­sin. Det er det­te foto og den begi­ven­hed, der knyt­ter sig til det, som Ull­mann i Pige, 1983 igen og igen kred­ser om i sto­re og min­dre cirkler. 

I skri­ven­de stund under­vejs i 2020 og 2021 døjer hun med depres­sion og skil­drer – næsten med barok-humor – mødet med en ræk­ke håb­lø­se psy­ko­lo­ger og en enkelt håb­løs psy­ki­a­ter. Først svig­tes hun som 16-årig af mæn­de­ne, så svig­tes hun i nuti­den af elen­di­ge tera­pe­u­ter. Bety­der det, at Pige, 1983 er en pate­tisk og hæn­dervri­den­de omgang ynk? 

Cry­ba­by, siger han. Den lil­le prin­ses­se vil hjem til sin mor. Neu­ro­ti­ske lil­le møgtøs. Jeg vil­le ønske jeg aldrig hav­de mødt dig.” 

Så hårdt og afstum­pet taler foto­gra­fen til den pige, der er ale­ne i Paris – kan vi tale på sam­me måde til og om den­ne roman? Nej. Bestemt ikke. Ull­mann har et skar­pt blik for, hvor meget hun selv som ung pige kaster sig ud i noget rod; hun er andet og langt mere end et pas­sivt, stak­kels offer. Hun har også et knivskar­pt, retrospek­tivt MeToo-blik på nog­le vir­ke­ligt ulækre mænd og en grim kul­tur. Men det er leve­ret i et sprog, der er bar­be­ret helt ned, og med en roman­for­fat­ters ful­de viden om, hvor spe­get for­hol­det er mel­lem erin­dring og glemsel: 

”Hvor­dan lever erfa­rin­ger vide­re, ikke som erin­drin­ger, men som glemsel?” 

Det spør­ger Ull­mann reto­risk om et sted og leve­rer selv sva­ret med sin erin­drings­ro­man – eller glem­sels­ro­man, skul­le vi måske hel­le­re kal­de den. 

Til­ba­ge til tissemanden

Mæn­de­ne hos Ull­mann spil­ler ikke nogen spe­ci­elt glo­ri­øs og flat­te­ren­de rol­le. Fade­ren er fra­væ­ren­de, og de midal­dren­de, lider­li­ge bæster nede i Paris er ret ulækre og pate­ti­ske, som de går og dri­ver rov­drift på 14–15-16-årige piger. Måske er de sty­ret af deres penis? Det er Tobi­as Rahim i hvert fald: 

”Dit liderlige/drive/er en ustoppelig/energi”

Sådan skri­ver Rahim til slut i Drøm­me­ne maler vir­ke­lig­he­den. Bogen er meget stor (29,5 x 38 cm) og påfal­den­de flot, lige­som Rahims tis­se­mand, som vi får fle­re deko­ra­ti­ve bil­le­der af under­vejs i vær­ket. Bil­le­der­ne er skudt af Petra Kleis og Noe­mi Kapu­sy og min­der mest af alt om dem, vi kan fin­de i et glit­tet mode­ma­ga­sin eller et glat bolig­blad. Rahims hånd­skrift er nu anbragt hen over sider­ne. Og for­sy­ner os med meget dybsin­di­ge, filo­so­fisk avan­ce­re­de udsagn som for eksempel: 

”Kun Gud ken­der planen/hvis der over­ho­ve­det er en”. 

Eller: 

”Uni­ver­set elsker mod” 

Eller: 

”Alt er sjovt for nogen…” 

Vi er alt­så ovre i afde­lin­gen for Gajol-æsker med dis­se one-line­re. Bety­der det, at jeg nærer had og foragt for Rahims kaf­fe­bord­s­bog med flot­te bil­le­der? Et sted skri­ver han: 

”Den­ne bog vil mulig­vis frem­kal­de had og foragt i nog­le individer//Hvis kun­stens ypper­ste rol­le er at frem­kal­de følel­ser i men­ne­sket har bogen vel bare gjort sit arbejde” 

Ergo, hvis jeg orker at føle had og foragt for det­te værk, bekræf­ter jeg blot, at det er ”kunst” og en ”ypper­lig” frem­brin­gel­se. Det er en sjov lil­le fæl­de, Rahim dér laver for sin læser, og gan­ske fif­fig. Så hvad er en vær­re reak­tion? Total lige­gyl­dig­hed, tavs­hed, at igno­re­re det. 

Men det kom­mer ikke til at ske! Der er så vidt vides på få dage solgt 14.000 eksem­pla­rer, og i ugen, der gik, fun­ge­re­de vær­ket som en slags frem­kal­der­væ­ske hos mine man­ge gode anmelderkollegaer.

Der åbner sig nem­lig et hav af lidt for let­te fald­gru­ber rundt om sådan et Rahim-værk: Der er den høj­lit­teræ­re mulig­hed, som er at ryn­ke på næsen og sige, at det er et vul­gært mak­værk og spe­ku­la­tion fra for­la­gets side. Men så er der også den æng­ste­ligt midal­dren­des reak­tion: Han vil ikke vir­ke bor­nert, sip­pet og bag­om dan­sen og går der­for all-in i et begej­stret hyl, der skal vise, at han dan­ser – om ikke med ulve så dog med de unge. 

Beg­ge typer reak­tio­ner kom til orde i de gam­le avis­me­di­er; ingen nævnt, ingen glemt. Og jeg kun­ne også selv mær­ke det ryk­ke i mig under­vejs, hvor jeg sik­kert faldt i både den ene og den anden fald­gru­be. Men grund­læg­gen­de vil­le jeg ger­ne pege på et par tem­pe­re­ret gode steder. 

For eksem­pel dem her: 

”Sammen/former vi/neoskandinavien//det smuk­ke­ste potentiale/jeg har altid forel­sket mig i smuk­ke potentialer”. 

”Frygt er nasty/den smitter/ligesom feber”. 

”Hunde gør/af ulve/for de ser/sig selv/i et friere/spejl”.

Jeg kan godt lide ordet ”neoskan­di­navi­en” og det, at Rahim bru­ger det engel­ske ”nasty”, og også mod­stil­lin­gen af hunde og ulve. Der er også fine ste­der, hvor han blot­læg­ger sin egen sår­bar­hed og de måder, hvor­på han døjer med angst og en dif­fus sorg.

Det spil­ler sam­men med en anden facet af hele mod­ta­gel­sen af Rahim: Han er sat i sce­ne som et mand­ligt sexob­jekt og spil­ler selv flit­tigt på den tan­gent; men så bli­ver han også til en vari­ant af den blon­de bim­bo med et mørkt, mand­ligt for­tegn? Og den mør­ke bim­bo tager vi ikke alvor­ligt, vi reg­ner med, han er lidt tom­hjer­net, og hvis han så hel­ler ikke kan sta­ve, så er den da helt gal. Ved at gå ind i dét mine­felt iværk­sæt­ter Rahim et inter­es­sant spil med hele man­derol­len – og man­de­bil­le­det, sådan som et af de ivri­ge for­lag efter­ly­ste hos ham. Kan man både være smuk, klog og inter­es­sant? Skul­le det vir­ke­lig være muligt? 

Og så er der bag­si­dens her­li­ge sæt­nin­ger, der helt tyde­ligt er ret­tet mod en even­tu­el skep­tisk mod­ta­gel­se af værket: 

”Den her bog/er på man­ge måder/et skam­løst værk/men hvad er skam?/og er det ik meget fedt/at være fri fra?” 

Drøm­me­ne maler vir­ke­lig­he­den er vit­ter­lig på man­ge måder et skam­løst, ublu værk. Det er her­ligt med alt det macho-strut­te­ri og al den glæ­de over tis­se­man­den. Men stor kunst og en ”ypper­lig” frem­brin­gel­se er det ikke; vi har ikke just at gøre med den nye Yahya Hassan.

Jeg tæn­ker, at vi kan tage gla­de til kon­cert med Rahim, men også glad ube­kym­re­de lade hans fore­lø­bi­ge, lit­teræ­re pro­duk­tion gli­de glemt ned i skral­des­pan­den – eller hen på kaf­fe­bor­det, hvor den måske kan for­ar­ge mere nai­ve, ube­rør­te sjæ­le. Med­min­dre Rahim går vide­re ad det spor, der har at gøre med at for­bin­de sår­bar­hed, sorg og den seksu­a­li­se­re­de macho-figur, som han for eksem­pel gør det i san­gen “Når mænd græder”. 

I næste uge skal vi høre om en mand, der bestemt ikke er med­lø­ber, men langt sna­re­re – som han selv siger – en mod­lø­ber, nem­lig kold­krigs­for­ske­ren Bent Jen­sen. Så skal vi se på Tho­mas Bobergs opgør med sin far i 69 dæmo­ner og måske også run­de Ton­ny Vorms thril­ler fra Anden Ver­denskrig, Spor i sne­en. Tak for nu.