Topem­beds­mand slip­per for disci­pli­nær­sag efter nyt direk­tørjob i Esb­jerg, men borg­me­ster for­sva­rer ansæt­tel­sen: “Han har taget ansvar”

(ARKIV) Henrik Studsgaard, daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, ankommer til sin afhøring, da Minkkommissionen holder genafhøringer ved Retten på Frederiksberg, fredag den 8. april 2022. Departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard fritages fra tjeneste for sin rolle i minksagen. Det meddeler Miljøministeriet onsdag på sin hjemmeside. Det skriver Ritzau, onsdag den 24. august 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Den hjem­send­te og nu for­hen­væ­ren­de depar­te­ments­chef i Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et, Hen­rik Studs­gaard, har lan­det et nyt topjob. Fra års­skif­tet sæt­ter han sig nem­lig i sto­len som direk­tør i Mil­jø- og Tek­nik­for­valt­nin­gen i Esb­jerg Kom­mu­ne. Hen­rik Studs­gaard fik i Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning vold­som kri­tik for sin age­ren i det for­løb, hvor rege­rin­gen uden lov­hjem­mel beor­dre­de alle mink afli­vet. Kri­tik­ken før­te til, at Studs­gaard i sen­som­me­ren blev fri­ta­get for tje­ne­ste, mens en disci­pli­nær­sag med et tjenst­ligt for­hør blev ind­ledt mod ham for at afgø­re kon­se­kven­ser­ne af hans for­se­el­ser. Mens sagen end­nu pågår, har depar­te­ments­che­fen nu valgt at søge nye græs­gan­ge i det vestjy­ske. Et sporskif­te, der bety­der, at sagen må drop­pes, før der er truf­fet afgørelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her