Tre besty­rel­ses­med­lem­mer var kri­ti­ske over for JP-bos­sens pla­ner, og så blev de fyret: “Det er Jør­gens fond”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Først var det Peter Bartram, så var det Micha­el Holm. Men også Anja Bech­mann blev vip­pet ud af Jyl­lands-Postens Fond af for­mand Jør­gen Ejbøl. 

Alle tre har det til­fæl­les, at de vove­de at for­hol­de sig kri­tisk til Ejbøls pla­ner om at for­læn­ge alders­græn­sen i fon­dens vedtæg­ter, så han kun­ne bli­ve sid­den­de efter sin 75-års fødselsdag. 

Hele histo­ri­en

Det stram­mer til i top­pen af lan­dets stør­ste pri­va­te medi­e­virk­som­hed, JP/Politikens Hus. 

Jyl­lands-Postens Fond, der i par­løb med Poli­ti­kens Fond ejer alle husets virk­som­he­der, har en for­mand, oldti­me­ren Jør­gen Ejbøl, der lige nu sky­des på fra høj­re og venstre. 

Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le ind­gå­en­de om, hvor­for tre fonds­med­lem­mer blev bedt om at for­la­de sku­den, hvad de fik af begrun­del­se, og hvor­dan man i hvert fald ikke skal opfø­re sig i Jyl­lands-Postens Fond, hvis man ger­ne vil være sik­ker på at bli­ve invi­te­ret til næste møde. 

Fle­re kil­der teg­ner et bil­le­de af en old school ledel­ses­stil og en fonds­for­mand, der ikke tager nogen fan­ger, hvis man udfor­drer ham. 

Men først et lil­le oprids. 

Kaos til åbent skue 

Årsa­ger­ne til det sto­re dra­ma er der fle­re af, og Jør­gen Ejbøl, som han hed­der offi­ci­elt, “Pan­ser­ge­ne­ra­len” uof­fi­ci­elt, har fået en ræk­ke skan­da­lesa­ger på hal­sen de sene­ste par uger. 

Først var der tale om 2,1 mil­li­o­ner kro­ner i fød­sels­dags­ga­ve. Egent­lig var det en gam­mel, auto­ma­tisk og vedtægts­be­stemt udbe­ta­ling til afgå­en­de fonds­for­mænd, der fal­der for alders­græn­sen på 75 år. Pro­ble­met var bare, at han ikke faldt for alders­græn­sen, som han selv hav­de nået at få for­læn­get, så han kun­ne bli­ve sid­den­de. Der­for blev det i ste­det en slags fød­sels­dags­ga­ve, og tim­in­gen vil­le det sådan, at det hele fore­gik på et tids­punkt, hvor medie­kon­cer­nen stod midt i histo­risk sto­re fyrings­run­der, som især gik ud over Jyllands-Posten. 

Kri­tik­ken prel­le­de først af på Ejbøl, der dog sene­re sag­de, at han vil­le beta­le pen­ge­ne tilbage. 

Så var der sagen om Lars Munch, der er næst­for­mand for Poli­ti­ken-Fon­den og for­mand for kon­cer­n­be­sty­rel­sen i JP/Politikens Hus, som fik 2,5 mil­li­o­ner kro­ner i årsløn for tjan­sen som besty­rel­ses­for­mand i kon­cer­nen. Hans for­gæn­ger Peter Bartram hav­de ellers til sam­men­lig­ning fået 950.000, og sådan kom belø­bet plud­se­lig til at se lidt højt ud. Det kun­ne Munch ved nær­me­re eftertan­ke godt se, og han vil­le der­for sæt­te det ned på Bartram-niveau, sag­de han. 

Alt i alt gik det hver­ken vær­re eller bed­re, end at otte med­ar­bej­der­grup­per i det sto­re medi­e­hus på Råd­hus­plad­sen i Køben­havn kri­ti­se­re­de ledel­sens opfør­sel i ret så hår­de ven­din­ger – “pin­ligt, pro­vo­ke­ren­de og ned­slå­en­de”, lød den hår­de kri­tik. Sam­ti­dig begynd­te medie­kon­cer­nen at få uøn­sket opmærk­som­hed fra Erhvervs­sty­rel­sen, som fører til­syn med lan­dets fon­de. Sty­rel­sen har fun­det lup­pen frem, ind­sam­let beret­nin­ger og kig­get i gam­le mails for at under­sø­ge, om fon­dens meto­der egent­lig er efter bogen. 

Erhvervs­sty­rel­sen har bedt fon­den om en rede­gø­rel­se for, om fon­den på egen hånd har afsat besty­rel­ses­med­lem­mer, da det kan være imod lov­giv­nin­gen. Iføl­ge erhvervs­fonds­lo­vens § 45 er det ale­ne Erhvervs­sty­rel­sen, som kan afsæt­te et bestyrelsesmedlem. 

Læste ikke nok aviser

Ind­til vide­re har tre tid­li­ge­re med­lem­mer af Jyl­lands-Postens Fond for­talt, at de blev fyret af Jør­gen Ejbøl. 

Peter Bartram, der var for­mand for kon­cer­n­be­sty­rel­sen og besty­rel­ses­med­lem i Jyl­lands-Postens Fond, blev fyret plud­se­ligt per mail i marts. 

I april pege­de pilen på Micha­el Holm, der var næst­for­mand i fon­den, igen blev kni­ven ført af Ejbøl. 

Og man­dag i den­ne uge kom det frem i Bør­sen, at tid­li­ge­re med­lem af Jyl­lands-Postens Fond Anja Bech­mann blev fyret i slut­nin­gen af 2022, også plud­se­ligt, også af Jør­gen Ejbøl. 

Fle­re kil­der med ind­gå­en­de kend­skab til fon­dens arbej­de for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at Bartram, Holm og Bech­mann alle tre var kri­ti­ske over for Ejbøls pla­ner om at ændre reg­ler­ne for gene­ra­tions­skif­tet og for­læn­ge alders­græn­sen på 75 år – og i sam­me moment pla­ner­ne om at han alli­ge­vel skul­le mod­ta­ge 2,1 mil­li­o­ner kro­ner i gave. 

“Jeg var imod. Jeg ved, at Peter Bartram også var imod,” siger Micha­el Holm til Frihedsbrevet. 

“Og Anja Bech­mann, hun vil­le bare dis­ku­te­re det.” 

Lige­som fle­re andre kil­der med ind­gå­en­de kend­skab til for­lø­bet er Holm ikke i tvivl om, at de tre måt­te rej­se sig og gå, for­di de hav­de til­ladt sig ikke at være eni­ge med Jør­gen Ejbøl. 

Selv fik han ikke nogen for­kla­ring, da Jør­gen Ejbøl og Lars Munch hav­de truf­fet beslut­nin­gen om, at han skul­le fyres. 

“Ingen ori­en­te­ring, ingen­ting,” siger Micha­el Holm og fortsætter: 

“Ud over at jeg ikke hav­de erfa­ring med at pro­du­ce­re indhold.” 

Der var til gen­gæld en for­kla­ring til Peter Bartram. I en mail – som kun var kendt stof hos Jør­gen Ejbøl og Lars Munch, der efter fyrin­gen over­tog Bartrams job som kon­cer­n­be­sty­rel­ses­for­mand – fik Bartram at vide, at fon­den “ikke ønsker cen­tra­li­se­ring eller ind­blan­ding i redak­tio­ners arbej­de eller frihed”. 

Den for­kla­ring giver Micha­el Holm ikke meget for. 

“Det er noget, Ejbøl og Munch fin­der på,” siger han. 

Hver­ken Peter Bartram eller Anja Bech­mann har ønsket at med­vir­ke i den­ne arti­kel, men fle­re kil­der for­tæl­ler uaf­hæn­gigt af hin­an­den til Fri­heds­bre­vet, at Anja Bech­mann fik at vide, at sam­ar­bej­det mel­lem hen­de og fonds­be­sty­rel­sen måt­te stop­pe, for­di hun ikke læste nok aviser. 

Det er Jør­gens fond

Det er egent­lig meget sim­pelt, for­kla­rer Micha­el Holm. De tre kom på kant med Ejbøl, og så var deres tid for­bi. Sådan er det i fon­den, for­kla­rer han og fle­re andre kilder. 

“Hvis du er imod ham, så er det ud. Det er Jør­gens fond,” som en ano­nym kil­de siger. 

Ejbøl beskri­ves af fle­re kil­der som en mand, der er fuldt over­be­vist om, at han ved, hvad der er bedst for JP/Politikens Hus, og at han er sat i ver­den for at hol­de det sto­re medi­e­hus på sik­ker kurs. Han beskri­ves også som en dyg­tig kom­mu­ni­ka­tor, en god møde­le­der, hyg­ge­lig, humo­ri­stisk, men fra en anden tid, hvor man, for at sige det mildt, ikke nød­ven­dig­vis gik og fulg­te så meget med i, hvad det nye­ste nye var på good gover­nan­ce-områ­det.

På møde­r­ne er det som regel ham, der taler. Hvis man har noget imod, hvad der bli­ver sagt, kan man godt begyn­de at tæl­le dage. Sådan er det i top­pen af JP/Politikens Hus iføl­ge fle­re kil­der, der for­kla­rer, hvor­dan Munch og Ejbøl har sat sig tungt på mag­ten i huset. De fyrer folk, hvis de har lyst, de bestem­mer, hvem der er inde, og hvem der er ude, lyder kritikken. 

“Jør­gen Ejbøl og Lars Munch har nøg­ler­ne til fon­den. Det er dem, der kører bik­sen,” siger en kil­de med ind­gå­en­de kend­skab til arbejds­gan­ge­ne i top­pen af JP/Politikens Hus. 

Sam­me kil­de konkluderer: 

“Munch er stra­te­gen. Ejbøl er ham med læderjak­ken og køllen.” 

Sådan har det været i man­ge år

Efter tal­ri­ge for­søg lyk­kes det til sidst Fri­heds­bre­vet at få hul igen­nem til Jør­gen Ejbøl. Han vil dog hver­ken kom­men­te­re fyrin­ger­ne eller høre, hvad kri­tik­ken af hans per­son går ud på. 

“Jeg har ikke nogen kom­men­ta­rer til de sager. Det kører nu juri­disk og så vide­re, så det bekla­ger jeg. Jeg kan ikke hjæl­pe dig,” siger Jør­gen Ejbøl. 

Men der er noget kri­tik af din per­son, som…

“Ja, det er der sik­kert. Det har der været i man­ge år,” siger Ejbøl og griner.