Tre kvin­der anmeld­te voldtæg­ter i Bered­skabs­sty­rel­sen: “Jeg fik ikke til­budt så meget som en psykologtime”

Fle­re kvin­der deler nu deres beret­nin­ger om voldtægt i Bered­skabs­sty­rel­sen under deres vær­nepligt og rej­ser i sam­me omgang en stærk kri­tik af sty­rel­sen for dens hånd­te­ring af sager­ne. En af dem er 27-åri­ge Julie Reh­der, som er rasen­de over behand­lin­gen fra Bered­skabs­sty­rel­sens side, efter hun anmeld­te en høje­re ran­ge­ret for voldtægt. Sam­men med to andre kvin­der, der i de sid­ste fem år har poli­ti­an­meldt voldtæg­ter under deres vær­nepligt i Bered­skabs­sty­rel­sen, står hun nu frem med en vold­som kri­tik af total­for­sva­ret for hånd­te­rin­gen af deres sager. Sager­ne er alle anmeldt inden for de sid­ste fem år. Julie Reh­der er den før­ste kvin­de i for­sva­ret, der står frem med en poli­ti­an­meldt voldtægtssag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.