Udskældt it-virk­som­hed risi­ke­rer at miste kæm­pe-ordrer efter skan­da­lesag om eks­port af mili­tært software 

Den udskæld­te dan­ske it-virk­som­hed Syste­ma­tic risi­ke­rer at miste sto­re offent­li­ge kun­der, efter det er ble­vet afslø­ret af Danwatch og TV2, at virk­som­he­den har leve­ret højt­spe­ci­a­li­se­ret mili­tært softwa­re til De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, som ellers er under­lagt eks­port­for­bud af mili­tært udstyr.  Køben­havns Kom­mu­ne og SKI, Sta­tens og Kom­mu­ner­nes Ind­købs­ser­vi­ce, ras­ler nu med sablen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her