Udskældt it-virk­som­hed risi­ke­rer at miste kæm­pe-ordrer efter skan­da­lesag om eks­port af mili­tært software 

Den udskæld­te dan­ske it-virk­som­hed Syste­ma­tic risi­ke­rer at miste sto­re offent­li­ge kun­der, efter det er ble­vet afslø­ret af Danwatch og TV2, at virk­som­he­den har leve­ret højt­spe­ci­a­li­se­ret mili­tært softwa­re til De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, som ellers er under­lagt eks­port­for­bud af mili­tært udstyr.  Køben­havns Kom­mu­ne og SKI, Sta­tens og Kom­mu­ner­nes Ind­købs­ser­vi­ce, ras­ler nu med sablen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.