Ulven vog­ter får: Seri­e­dømt advo­kat sid­der i kla­ge­nævn, mens han bli­ver dømt for fjer­de gang

Fire gan­ge har det uaf­hæn­gi­ge kla­ge­nævn Advo­kat­næv­net straf­fet advo­kat Søren Vase­gaard Andrea­sen med bøde, for­di han blandt andet har tru­et dår­li­ge beta­le­re med en ind­be­ret­ning til RKI. Men i juni i år blev Søren Vase­gaard Andrea­sen på trods af sin blak­ke­de for­tid opta­get som med­lem af Advo­kat­næv­net. Det var selv­om, at der alle­re­de i febru­ar måned atter var ind­gi­vet en kla­ge over advo­ka­ten. Og fire måne­der efter ind­lem­mel­sen i næv­net blev Søren Vase­gaard Andrea­sen så dømt for fjer­de gang i oktober. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.