V‑borgmester brød loven: “Åben­lyst en alvor­lig sag for alle parter”

Læsøs borg­me­ster Tobi­as Birch Johan­sen og en erhvervs­dri­ven­de fond, kom­mu­nen har stif­tet, får nu kri­tik fra til­syns­myn­dig­hed, der slår fast, at fon­dens besty­rel­se i mere end et år har over­t­rå­dt loven, for­di tre poli­ti­ke­re fra kom­mu­nen har haft fler­tal i den ellers uaf­hæn­gi­ge fond. Det slår Erhvervs­sty­rel­sen fast i en afgø­rel­se, hvor det også frem­går, at sty­rel­sen har udsendt et straks­på­bud om at brin­ge for­hol­de­ne i orden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her