Vac­ci­ne­skep­sis og radi­kal transparens

Her er et dilem­ma, hvis hånd­te­ring har kon­se­kven­ser for den måde, men­ne­sker og sam­fund ind­ret­ter sig på. Om man lever i et frit sam­fund eller et frygtsam­fund. Om man ønsker sik­ker­hed for enhver pris, eller om indi­vi­dets fri­hed vejer tun­ge­re med de risi­ci, det inde­bæ­rer. Kort sagt: Hvor­dan balan­ce­rer vi som indi­vi­der og sam­fund hensyn 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.