Ven­stre-poli­ti­ker i opgør: Kvin­der, der hyl­der kvin­der, er også et problem

Det skal være slut med, at kvin­der udskam­mer andre kvin­der for deres pri­o­ri­te­ring af kar­ri­e­re og fami­li­e­liv. Det er bud­ska­bet fra fire Ven­stre-poli­ti­ke­re i en kro­nik, der blev bragt i Ber­ling­s­ke for nyligt.  Blandt afsen­der­ne er fol­ke­tings­med­lem Marie Bjer­re (V), der i kro­nik­ken træk­ker på sine egne erfa­rin­ger med at få “udskam­men­de” kom­men­ta­rer, efter hun del­te et foto på sine soci­a­le medi­er af sig selv og sin lil­le dat­ter i Van­dre­hal­len på Chri­sti­ans­borg.  Iføl­ge kro­ni­kø­rer­ne affød­te Marie Bjer­res opslag “man­ge” nega­ti­ve kom­men­ta­rer især fra andre kvin­der, som “for­søg­te at sen­de Marie til­ba­ge til Kødgryderne”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.