Ven­stre-pro­fil brug­te 1,2 mil­li­o­ner EU-kro­ner på 23 video­er og en doku­men­tar om sig selv: Hans ven blev hyret til opgaven

Morten L¯kkegaard, Venstre . Venstre holder landsm¯de i herniing kongrescenter. l¯rdag den 19. november 2022. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix)

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange

Mor­ten Løk­ke­gaard har brugt en stor del af sit arbejds­liv på at stå for­an skær­men. Først som repor­ter, siden som stu­di­e­vært og til sidst som selv­stæn­dig kommunikationsrådgiver. 

Siden 2009 har Løk­ke­gaard sid­det i Euro­pa-Par­la­men­tet, men tiden for­an skær­men har han til­sy­ne­la­den­de sav­net så meget, at han på halvan­det år har brugt mere end 1,2 mil­li­o­ner kro­ner i EU-par­ti­mid­ler på at hyre et film­pro­duk­tions­sel­skab ind for at doku­men­te­re sit arbej­de i EU. 

Udover de 1,2 mil­li­o­ner kro­ner har Mor­ten Løk­ke­gaard fået pro­du­ce­ret en doku­men­tar­film i fire afsnit om sig selv med nav­net “Man­den, der vil­le Euro­pa”. Sam­me sel­skab står bag. 

Iføl­ge Løk­ke­gaard selv er det den poli­ti­ske grup­pe ALDE (nu Renew Euro­pe), der har betalt for doku­men­tar­fil­men. Doku­men­ta­ren skil­drer Mor­ten Løk­ke­gaards poli­ti­ske liv, men der bli­ver også for­talt om, hvor­dan han mød­te sin kone under en bytur på Skovriderkroen. 

Bag fil­me­ne står Mor­ten Løk­ke­gaards ven, film­pro­du­cen­ten Peter Beeck Thiesen. 

I peri­o­den den 31. juli 2019 til den 31. decem­ber 2021 har sel­ska­bet Casablan­ca Film, som er ejet af Peter Beeck Thie­sen, nem­lig fak­tu­re­ret EU-grup­pen Renew Euro­pe 1,2 mil­li­o­ner kro­ner for 24 film, viser en gen­nem­gang af en ræk­ke doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har foretaget. 

I 23 af fil­me­ne har Mor­ten Løk­ke­gaard hovedrollen. 

I 2019 – året, hvor doku­men­tar­fil­men “Man­den, der vil­le Euro­pa” blev udgi­vet – fak­tu­re­re­de Casablan­ca Film Løk­ke­gaards poli­ti­ske grup­pe for 446.000 kroner. 

Stort set alle Renew Euro­pes ind­tæg­ter er skattekroner. 

Mor­ten Løk­ke­gaard mener, at det er helt inden for ski­ven, at hans ven fik opga­ven, samt at skat­te­bor­ger­ne har betalt for fle­re film, der hand­ler om ham selv. 

“Jeg er aldrig ble­vet ‘udsty­ret med eget tv-hold’. Casablan­ca Film har del­ta­get i udbud – i kon­kur­ren­ce med adskil­li­ge andre pro­du­cen­ter – og vun­det udbud­det for pro­duk­tion af video­er i den­ne valg­pe­ri­o­de,” lyder det i dag fra Mor­ten Løkkegaard. 

Der­for er det vigtigt

Det er de fær­re­ste poli­ti­ke­re, der skil­ter med, at de på halvan­det år har brugt på den gode side af en mil­li­on skat­te­kro­ner ale­ne på at få pro­du­ce­ret video­er om dem selv. 

Det er såle­des ikke lyk­ke­des Fri­heds­bre­vet at fin­de frem til andre dan­ske euro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re end Mor­ten Løk­ke­gaard, der med EU-mid­ler har hyret et pro­fes­sio­nelt film­sel­skab til at doku­men­te­re deres dagligdag. 

De man­ge video­er ser pri­mært ud til at bli­ve distri­bu­e­ret gen­nem Mor­ten Løk­ke­gaards egen Face­book-side. Udover at bære et min­dre logo fra Renew Euro­pe i slut­nin­gen af video­er­ne er der intet, som indi­ke­rer, at video­er­ne er ble­vet betalt af partikassen. 

De poli­ti­ske grup­per i EU er for­plig­tet til at frem­læg­ge alle kon­trak­ter stør­re end 15.000 euro. I opgø­rel­sen fra Renew Euro­pe er ingen andre vide­opro­du­cen­ter i nær­he­den af at mod­ta­ge sam­me beløb som Casablan­ca Film, der pro­du­ce­rer video­er­ne for Mor­ten Løkkegaard. 

“EU-mid­ler­ne til oplys­ning om det poli­ti­ske arbej­de bli­ver af mig og kol­le­ger­ne brugt på for­skel­li­ge måder. Nogen væl­ger annon­cer, andre bøger eller events – og rig­tig man­ge køber mer­chan­di­se med logo og så vide­re. Jeg har som gam­mel jour­na­list og for­mid­ler valgt at bru­ge de fle­ste af mine pen­ge på for­mid­ling gen­nem bil­le­de og lyd. Det, synes jeg, er den mest effek­ti­ve måde at nå bor­ger­ne på,” for­tæl­ler Mor­ten Løkkegaard. 

Mor­tens Europa

Selv beskri­ver Mor­ten Løk­ke­gaard pro­du­cen­ten af fil­me­ne som en ven. I et Face­book-opslag fra 2019 – kort inden doku­men­tar­fil­men “Man­den, der vil­le Euro­pa” blev lan­ce­ret – skrev han: 

“Min ven og pro­du­cent, Peter Thie­sen, har fulgt mig alle 10 år med sit tål­mo­di­ge kame­ra. Det kom­mer der en doku­men­tar ud af (…)” 

Alt­så sam­me Mor­ten Løk­ke­gaard, som hæv­der, at han ikke er ble­vet “udsty­ret med eget tv-hold”. 

Doku­men­ta­ren i fire dele føl­ger Mor­ten Løk­ke­gaards vej ind i Europa-Parlamentet. 

Under­vejs får Mor­ten Løk­ke­gaard ros som en dyg­tig poli­ti­ker af Lars Løk­ke Ras­mus­sen, mens Anders Fogh Ras­mus­sen kal­der ham en dyg­tig jour­na­list og politiker. 

Ole Ham­mer, der er Mor­ten Løk­ke­gaards sær­li­ge poli­ti­ske råd­gi­ver, får også lov til at kal­de Ven­stre-pro­fi­len for “enga­ge­ret” og “dyb”. Også Uffe Elle­mann-Jen­sen kom­mer til orde. Løk­ke­gaard bræn­der for at sid­de i EU, beret­ter Venstre-nestoren. 

Der­u­d­over kan man i doku­men­ta­ren høre, hvor­dan Mor­ten Løk­ke­gaard mød­te sin kone under en våd aften i byen på Sko­vri­der­kro­en sam­men med Hen­rik Qvortrup. 

Løk­ke­gaardTV

Da Fri­heds­bre­vet i før­ste omgang kon­tak­ter Peter Beeck Thie­sen fra Casablan­ca Film, næg­ter han, at hans virk­som­hed har udført opga­ver for Renew Euro­pe i det omfang, som den poli­ti­ske grup­pe selv har oplyst. 

Han beder der­ef­ter Fri­heds­bre­vet om at sen­de vores doku­men­ta­tion. Siden Fri­heds­bre­vet send­te Renew Euro­pes egen opgø­rel­se over kon­trak­ter til Peter Beeck Thie­sen, er han ikke vendt til­ba­ge på hver­ken mail eller telefon. 

I en mail til Fri­heds­bre­vet bekræf­ter Renew Euro­pes tals­per­son Cla­ra de Melo Pon­ce, at den poli­ti­ske grup­pe har betalt 163.554 euro til Casablan­ca Film i peri­o­den den 1. juli 2019 til den 31. decem­ber 2021. 

Beta­lin­gen er for 24 video­er, som Casablan­ca Film har pro­du­ce­ret. 23 af video­er­ne er lavet for Mor­ten Løk­ke­gaard, mens én video er lavet “til en natio­nal delegation”. 

Pen­ge­ne er en del af de mid­ler, som poli­ti­ker­ne kan bru­ge til at lave EU-oplys­nings­ar­bej­de. Der er dog kla­re reg­ler for, at den poli­ti­ske grup­pes logo skal frem­gå af materialet. 

Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et samt­li­ge video­er på Mor­ten Løk­ke­gaards Face­book-side. Her bærer 24 video­er Renew Euro­pes logo. En enkelt af video­er­ne hand­ler om Ven­stres grup­pe i Bruxel­les, mens de reste­ren­de hand­ler om Mor­ten Løkkegaard. 

Langt de fle­ste video­er, som bærer Renew Euro­pes logo, kører under tema­et “Løk­ke­gaardTV”.

Det er video­er, hvor Mor­ten Løk­ke­gaard beret­ter om sin dag­lig­dag i EU, og de dags­or­de­ner, som er oppe at ven­de. Ingen ste­der for­tæl­ler Mor­ten Løk­ke­gaard dog, at det er den poli­ti­ske grup­pe Renew Euro­pe, der beta­ler for gil­det, når Mor­ten Løk­ke­gaard for­tæl­ler om sin dag­lig­dag på sit arbejde. 

Hvad siger Mor­ten Løkkegaard?

Fri­heds­bre­vet har spurgt Mor­ten Løk­ke­gaard, hvor­for han synes, det er en god idé at bru­ge EU-mid­ler på at pro­du­ce­re video­er til hans Face­book, og om det er nor­mal prak­sis, at med­lem­mer i Renew Euro­pe bli­ver udsty­ret med deres eget tv-hold. 

Mor­ten Løk­ke­gaard skri­ver, at han som tid­li­ge­re jour­na­list og for­mid­ler har valgt at bru­ge sine EU-mid­ler på oplys­ning om det poli­ti­ske arbej­de på for­mid­ling gen­nem bil­le­de og lyd, da det er den mest effek­ti­ve måde at nå bor­ger­ne på. 

Løk­ke­gaard skri­ver des­u­den, at han aldrig er ble­vet udsty­ret med sit eget tv-hold. 

Fri­heds­bre­vet har også spurgt, hvor­dan det kun­ne være, at mil­li­o­nop­ga­ven med at pro­du­ce­re video for Mor­ten Løk­ke­gaard hav­ne­de hos hans gode ven. 

Mor­ten Løk­ke­gaard svarer: 

“Jeg er aldrig ble­vet ‘udsty­ret med eget tv-hold’. Casablan­ca Film har del­ta­get i udbud – i kon­kur­ren­ce med adskil­li­ge andre pro­du­cen­ter – og vun­det udbud­det for pro­duk­tion af video­er i den­ne valg­pe­ri­o­de. Udbud­det har været behand­let efter alle kun­stens reg­ler i Renew Euro­pes Kom­mu­ni­ka­tions- og Finans-afde­lin­ger, og afgø­rel­sen er truf­fet på bag­grund af en ræk­ke kri­te­ri­er som kva­li­tet, pris, over­hol­del­se af dead­li­ne og flek­si­bi­li­tet. Alle pro­du­ce­re­de video­er god­ken­des i øvrigt indi­vi­du­elt af finansafdelingen.” 

“Jeg ken­der Casablan­ca Film som et top-pro­fes­sio­nelt pro­duk­tions-sel­skab, hvor der er garan­ti for ordent­lig kva­li­tet, leve­ring til tiden og stor flek­si­bi­li­tet iøvrigt mht til pro­duk­tions­vil­kår. Casablan­ca Film har en åre­lang tra­ck record som under­le­ve­ran­dør til Euro­pa-Par­la­men­tet og Euro­pa-Kom­mis­sio­nen, og har leve­ret utal­li­ge pro­duk­tio­ner til disse.”