Ver­den og det histo­ri­e­for­tæl­len­de dyr

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på men­ne­sket som et histo­ri­e­for­tæl­len­de dyr, der søger mening og sam­men­hæng i til­væ­rel­sen ved at fin­de logi­ske for­kla­rin­ger på de ting, der sker, både i vores eget liv og ude i den sto­re ver­den. Det histo­ri­e­for­tæl­len­de instinkt stik­ker så dybt, at det er ble­vet et fun­da­men­talt instru­ment i vores kamp for over­le­vel­se. Instink­tet er en væsent­lig del af for­kla­rin­gen på vores suc­ces som art. Vi er der­for til­bø­je­li­ge til at for­la­de os på vores nar­ra­ti­ve instinkt i situ­a­tio­ner, hvor der ikke fin­des en logisk for­kla­ring, eller hvor histo­ri­en er en anden end den, vi er vok­set op med og er ble­vet soci­a­li­se­ret gennem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her