Vir­ker terrorisme?

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Richard Eng­lish, pro­fes­sor ved Queen’s Uni­ver­si­ty i Bel­fast, som er for­fat­ter til en lang ræk­ke bøger om ter­r­o­ris­me, her­i­blandt Does Ter­r­o­rism Work? fra 2016 og den net­op udkom­ne Does Coun­ter-Ter­r­o­rism Work? Jeg spurg­te Richard Eng­lish, der er vok­set op i Bel­fast, og som regel­mæs­sigt besøg­te Nor­dir­land, mens den væb­ne­de kon­flikt mel­lem den bri­ti­ske cen­tral­magt og IRA stod på, om ter­r­o­ris­me vir­ker, hvor­dan man mest effek­tivt bekæm­per ter­r­o­ris­me, om ter­r­o­ris­me i nog­le situ­a­tio­ner kan for­sva­res, om man kan for­hand­le med ter­r­o­ri­ster, hvil­ke ter­r­or­be­væ­gel­ser der har været suc­ces­ful­de, og hvil­ke der har været fia­sko­er, og hvor­for sta­ter er til­bø­je­li­ge til at over­re­a­ge­re på ter­ror og over­dri­ve den trus­sel, ter­r­o­ris­me udgør. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her